Mobiele menu

In gesprek: gezonde leefstijl voor iedereen

Projectomschrijving

Doel

Mensen die leven met een licht verstandelijk beperking staan vaker aan de maatschappelijke zijlijn. Zij hebben (daardoor) een slechte gezondheid en een lage levensverwachting. MEE versterkt hun participatiekansen door vanuit een brede vraagverheldering samen te inventariseren waar iemands kansen, krachten en ontwikkelpotentieel liggen. Er worden vervolgacties gepland die bijdragen aan welzijn, welbevinden en gezondheid. In dit project benut MEE de ZonMw Implementatie-impuls in regio Noord om de vereenvoudigde Positieve Gezondheids-tool toe te passen samen met ervaringsdeskundigen.

Aanpak en verwachte opbrengst

Dit project levert instrumenten op waarmee veerkracht, weerbaarheid en sociale contacten van mensen met een licht verstandelijke beperking versterkt worden. Zij vergroten daarmee inzicht in de eigen gezondheid, ontwikkelen handvatten voor leefstijlverandering en worden gezondheidsvaardiger. Er wordt hierin nauw samengewerkt met het Louis Bolk Instituut.

Producten van ZonMw

Lees meer over dit project in het artikel Leefstijlverandering bij mensen met een licht verstandelijke beperking, in onze artikelenreeks Zo benutten we resultaten en opbrengsten beter in de praktijk.

Dit project bouwt voort op een eerder ZonMw project, namelijk: 'Positieve Gezondheid als een verbindende factor voor een integrale gezondheidsaanpak in Amsterdam Zuidoost die de burger met lage sociaal-economische status ondersteunt de regie over de eigen gezondheid te nemen'

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De aanvraag 'In gesprek: gezonde leefstijl voor iedereen' van MEE IJsseloevers en het Louis Bolk Instituut (LBI) bouwt voort op het project' Positieve Gezondheid als een verbindende factor voor een integrale gezondheidsaanpak in Amsterdam Zuidoost die de burger met lage sociaal-economische status ondersteunt de regie over de eigen gezondheid te nemen', uitgevoerd door het LBI, binnen ZonMw-preventieprogramma 5 'integrale wijk/gebiedsgerichte aanpak'. MEE IJsseloevers streeft er vanuit haar ideaal voor een inclusieve samenleving naar om mensen met LVB meer inzicht te geven in de eigen gezondheid, ze handvatten te geven voor duurzame leefstijlverandering en hen gezondheidsvaardiger te laten zijn. De ZonMwImplementatie-impuls geeft een mooie aanzet om hier in samenwerking met het Louis Bolk Instituut stappen in te ondernemen. Leven met een licht verstandelijk beperking heeft een negatieve impact op de gezondheidstoestand en levensverwachting en leidt eerder en vaker tot chronische leefstijl gerelateerde aandoeningen. Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben vaak een lage SES en kampen vaak langdurig met gestapelde problematiek (op financieel vlak, opvoeding, wonen en werk, vrijetijdsbesteding) die intergenerationeel blijft voorbestaan. Voor mensen met een licht verstandelijke beperking is deze systematische achterstand extra lastig in te lopen omdat ze vaak onder de radar blijven van professionals. Uitval in participatie-ondersteunende programma’s wordt te weinig gerelateerd aan hun beperkingen. Of omgekeerd geredeneerd: programma’s en ondersteuning zijn te weinig afgestemd op hun mogelijkheden. Dit gebrek aan aandacht voor deze kwetsbare doelgroep is ook zichtbaar in het geringe aantal beschikbare gezondheidsinterventies. De samenwerking tussen MEE IJsseloevers en het LBI binnen de ZonMw Implementatie-impuls draagt bij aan het toepasbaar maken van de spinnenweb/gespreksleidraad Positieve Gezondheid voor de doelgroep mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Hiertoe worden ontwikkelde methoden, interviewvragen, ervaringen met lage SES doelgroepen, resultaten van cultuursensitiviteit van PG - opgedaan in het ZonMw project zoals uitgevoerd door LBI in Preventieprogramma 5- benut. Dit betekent een aanvulling op de MEE-werkwijze: 1) Op individueel niveau gaan consulenten het spinnenweb PG inzetten in reguliere cliëntencontacten en projectmatige activiteiten 2) In groepswerk en collectief aanbod wordt vanuit PG als basis, aandacht besteedt aan gezonde leefstijl met een accent op BRAVO-interventies. De meerwaarde hiervan is 1)dat het concept PG in professionele settings rondom LVB geïmplementeerd wordt en 2)versterking van aandacht voor gezonde leefstijl in contacten met de doelgroepen door alle MEE-medewerkers. We dragen hiermee bij aan interventieontwikkeling ten behoeve van gezondheidsbevordering voor mensen met een LVB die extramuraal wonen, werken, leven. Dergelijke interventies staan in de kinderschoenen, terwijl het boeken van gezondheidswinst voor deze lage SESgroep in het kader van het verkleinen van gezondheidsverschillen c.q. het aanboren van gezondheidspotentieel maatschappelijk uiterst relevant is. Ervaringsdeskundigen uit de pool van MEE worden in de ontwikkeling en implementatie van ‘PG voor LVB met een accent op gezonde leefstijl’ meegenomen als expert. De ontwikkeling van een toolbox LVB gebaseerd op PG is met het Institute for Positive Health (iPH) besproken. Om verwarring over nieuwe tools te voorkomen zijn we overeengekomen dat het Louis Bolk Instituut en MEE in onderhavig traject ervaringen met de implementatie van een aangepaste tool verzamelen. Opgehaalde kansen en knelpunten kunnen aanleiding geven om in een later stadium over te gaan tot de ontwikkeling van een aangepast instrumentarium, in een landelijk en breed gedragen netwerk waarin iPH vertegenwoordigd is.

Kenmerken

Projectnummer:
555001013
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. G. Roos
Verantwoordelijke organisatie:
MEE IJsseloevers