Mobiele menu

In gesprek met de burger - Netwerk palliatieve zorg Noord en Oost Flevoland

Projectomschrijving

Het Netwerk palliatieve zorg Noord en Oost Flevoland (NPZ NOF) gaat samen met Welzijn Lelystad informatiebijeenkomsten over het levenseinde organiseren voor inwoners van Lelystad. Het netwerk is 1 van de 12 netwerken die meewerken aan het landelijke project ‘In gesprek met de burger’.

Doel

Wij willen bijdragen aan publieksbewustwording over mogelijkheden en onmogelijkheden van palliatieve zorg en behandeling in de laatste fase van het leven in de regio.

Aanpak/werkwijze

Wij organiseren 10 publieksbijeenkomsten (8 voor algemeen publiek, 2 voor vrijwilligers). Voor de bijeenkomsten gebruiken we de interventiematerialen (presentatie, format en het draaiboek), die het landelijk onderzoeksproject doorontwikkelt.

Verwacht resultaat

Met de opgedane kennis en ervaring maken we een implementatie- en borgingsplan om in de toekomst meer publieksbijeenkomsten te organiseren binnen het netwerk.

ZonMw en publieksinformatiebijeenkomsten

Voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten is een goede kwaliteit van leven belangrijk. Dat betekent dat zij zorg en ondersteuning krijgen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak, die aansluit op hun wensen en behoeften. Met ons programma Palliantie investeren we daarom in kennisontwikkeling in de palliatieve zorg. Om bestaande interventies in de palliatieve zorg in de praktijk te brengen, financieren we een aantal projecten waarin de Netwerken Palliatieve Zorg een te onderzoeken interventie in organisaties binnen het netwerk implementeren. Dit project is daar 1 van.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting In gesprek met de burger NPZ NOF Het is belangrijk dat mensen, ook nog voordat ze ziek zijn, worden gestimuleerd om over hun eigen levenseinde na te denken. Hiervoor is het wel nodig dat zij bewust zijn van de (on)mogelijkheden van palliatieve zorg en behandeling aan het levenseinde. Hiervoor bestaan verschillende interventies. In het consortium palliatieve zorg Noord-Holland en Flevoland is er ervaring met het organiseren van publieksinformatiebijeenkomsten over palliatieve zorg en wensen rond het levenseinde. Hiervoor nodigen huisartsen hun oudere patiënten (75 jaar en ouder) uit. Deze bijeenkomsten zijn geëvalueerd en blijken in een behoefte te voorzien en te leiden tot vaker denken en spreken (met naasten en arts) over wensen rond de laatste levensfase. In verschillende andere netwerken wordt bewustwording over palliatieve zorg gestimuleerd in bijeenkomsten zoals Cafés Doodgewoon of via maatschappelijk werk. Deze zijn bij ons weten nog niet (wetenschappelijk) geëvalueerd. We willen de publieksinformatiebijeenkomsten (in de huisartspraktijk) aanpassen voor gebruik in andere settings, zoals Cafés Doodgewoon. Vervolgens willen we beide varianten (wel / niet via de huisarts) implementeren en evalueren. Hierbij willen we nagaan in hoeverre de informatiebijeenkomsten bijdragen aan bewustwording over palliatieve zorg (kennis en houding) en of het uitmaakt of de eigen huisarts bij de informatiebijeenkomst betrokken is. Ook willen we met behulp van een procesevaluatie strategieën voor implementatie en borging versterken. De (doorontwikkelde) interventiematerialen en implementatieplan zullen ook na afloop van het project vrij beschikbaar zijn voor gebruik in de praktijk. Het netwerk palliatieve zorg Noord en Oost Flevoland (NPZ NOF) hanteert het kwaliteitskader palliatieve zorg voor het bepalen wat goede palliatieve zorg is. In het kwaliteitskader staat het ervoor zorgen dat patiënten en hun naasten eigen regie kunnen voeren centraal. Om dit te faciliteren zijn de Informatiebijeenkomsten van het project in gesprek met de burger een methode waarvan wij, onder meer via consortiumbijeenkomsten positieve ervaringen hebben vernomen uit het netwerk palliatieve zorg Almere. Binnen het netwerk bleek Welzijn Lelystad geïnteresseerd in deelname aan het project. Welzijn Lelystad wil graag informatiebijeenkomsten organiseren. Zij hebben een functie in alle Lelystadse wijken, waarin zij zich vooral richten op onderwerpen gerelateerd aan ziekte en ouder worden. Hiermee beogen zij dat de burgers in dit gebied zich meer bewust worden van wat er kan spelen wanneer zij ziek worden en welke ondersteuning daarbij geboden kan worden. Zo biedt Welzijn Lelystad bijvoorbeeld ouderenbezoeken en buddyzorg aan mensen die ziek worden. Het met enige regelmaat organiseren van een informatiebijeenkomst over het levenseinde zou goed in dit beleid passen. In hun contacten in de wijk merken zij dat er voor dergelijke bijeenkomsten interesse zou zijn. Daarnaast zouden we graag de vrijwilligers, die betrokken zijn bij deze bezoeken, bewust maken en ook informatiebijeenkomsten voor hen organiseren. Zij zijn burger en hebben een extra rol in het bespreekbaar maken van keuzes en dilemma’s rond het levenseinde.

Kenmerken

Projectnummer:
844001905
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
B.E. Dame
Verantwoordelijke organisatie:
Coloriet