Mobiele menu

In gesprek met de burger: het vergroten van bewustwording van en kennis over palliatieve zorg via publieksinformatiebijeenkomsten

Het is belangrijk dat burgers zich bewust worden van het bestaan van en de (on)mogelijkheden van palliatieve zorg. Uit een pilotstudie is gebleken dat het organiseren van publieksbijeenkomsten bewustwording bevordert.

Doel

Het Consortium palliatieve zorg Noord-Holland en Flevoland ontwikkelde een nieuwe vorm voor informatiebijeenkomsten waarbij huisartsen mensen uit hun eigen praktijk uitnodigen aanwezig te zijn. De huisarts geeft zelf voorlichting en beantwoordt vragen, soms samen met bijvoorbeeld een netwerkcoördinator. Innovatief aan deze opzet is dat de voorlichting wordt gegeven door de zorgverlener die in de toekomst waarschijnlijk ook betrokken is bij de palliatieve zorg voor de deelnemers. Deze methode is goed gedocumenteerd (presentatie, draaiboek etcetera). Bovendien zijn deze bijeenkomsten geëvalueerd, waaruit bleek dat zij in een behoefte voorzien en leiden tot vaker denken en spreken (met naasten en arts) over wensen rond de laatste levensfase.

Nog onbeantwoorde vragen die van nut zijn om de informatiebijeenkomsten effectiever te maken in het bereiken van bewustwording zijn onder andere:

  • Wie worden er bereikt met de informatiebijeenkomsten (bijvoorbeeld mensen die toch al veel weten over palliatieve zorg of een bredere groep)?
  • Aan welke informatie hebben mensen behoefte?
  • Wat steken ze op van de bijeenkomsten?
  • En is er ten aanzien van deze vragen verschillen tussen bijeenkomsten waar de eigen huisarts wel of juist geen rol heeft?

Ons onderzoek richt zich op het vergroten van bewijskracht voor publieksbijeenkomsten als interventie om bewustwording over palliatieve zorg te vergroten en op het doorontwikkelen met het oog op zowel vergroten van de effectiviteit als implementeerbaarheid van de interventie. We maken hierbij onderscheid tussen een variant die wel/niet via de eigen huisarts verloopt.

Aanpak/werkwijze

Nadat we de publieksbijeenkomst doorontwikkelen in co-creatie met eindgebruikers, nemen we vóór, direct na en 6 maanden na een bijeenkomst vragenlijsten af bij deelnemers. Hierbij letten we op wie er bereikt worden, wat zij geleerd hebben, in hoeverre dit hun vertrouwen in goede zorg aan het levenseinde heeft beïnvloed en in hoeverre dit hen aanzet tot het nadenken over en bespreken van eigen voorkeuren. 

Verwachte resultaten

Samen met het co-creatie panel doen we op basis van de evaluatie aanpassingen aan de interventiematerialen. Het project levert een doorontwikkelde interventie voor publieksinformatiebijeenkomsten op inclusief een draaiboek. Zodat meer ouderen zich bewust zijn van de (on)mogelijkheden van zorg rond het levenseinde en zij nagedacht hebben over en hebben gesproken met anderen over wensen met betrekking tot zorg rond het levenseinde. 

Deelnemende netwerken palliatieve zorg

Meer informatie

Om te laten zien welke keuzes daar allemaal in te maken zijn, vinden verschillende informatiebijeenkomsten over palliatieve zorg plaats. Lees wat huisarts Pieter Knibbe en mevrouw Diderik van deze informatiebijeenkomsten vinden en wat het hen heeft gebracht.

> Lees het artikel

Hoe zorg je dat ouderen weten wat de mogelijkheden binnen de palliatieve zorg zijn? Simpel: door erover te vertellen. Inmiddels zijn er al een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Onderzoeker Annicka van der Plas en deelnemend huisarts Inez Boekhout vertellen over hoe het tot nu toe gaat. 'De eerste reacties zijn positief'.

> Lees het interview

ZonMw en informatie voor burgers

Voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten is een goede kwaliteit van leven belangrijk. Dat betekent dat zij zorg en ondersteuning krijgen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak, die aansluit op hun wensen en behoeften. Met ons programma Palliantie investeren we daarom in kennisontwikkeling in de palliatieve zorg. Om bestaande interventies in de palliatieve zorg door te ontwikkelen en verder in de praktijk te brengen, financieren we een aantal projecten waarin de Netwerken Palliatieve Zorg samen met onderzoekers een te onderzoeken interventie in organisaties binnen het netwerk implementeren. Dit project is daar 1 van.

Kenmerken

Projectnummer:
844001705
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. H.R.W. Pasman
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc