Mobiele menu

In gesprek met de burger - Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht stad

Projectomschrijving

Mensen die van tevoren nadenken over hun wensen in de laatste fase van het leven, zien deze wensen vaker vervuld. Zo sterven zij bijvoorbeeld vaker op de plaats van voorkeur.

Doel

We dragen bij aan publieksbewustwording over mogelijkheden en onmogelijkheden van palliatieve zorg en behandeling in de laatste fase van het leven in Utrecht.

Aanpak/werkwijze

Partners in het Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht organiseren 10 publieksbijeenkomsten (onder andere in huisartsenpraktijken). Tijdens deze bijeenkomsten is er aandacht voor informatie over palliatieve zorg, behandeling in de laatste fase van het leven en de (on)mogelijkheden daarvan, om zo het nadenken hierover te stimuleren. Hierbij maken we gebruik van de materialen uit het landelijke onderzoeksproject. Tijdens de avonden is er tijd voor vragen en een debat. Met vragenlijsten vóór, kort na en een half jaar na de bijeenkomsten meten we of de bijeenkomsten bijdragen aan bewuster nadenken over het levenseinde. Dit onderzoek maakt deel uit van een landelijk onderzoek in 12 netwerken palliatieve zorg.

Samenwerkingspartners

Partners in het Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht werken samen met huisartsenpraktijken en andere organisaties. 

Verwachte resultaten

We ontwikkelen een uitgebalanceerd format inclusief de borging daarvan voor publieksbijeenkomsten in de regio.

ZonMw en Publieksbijeenkomsten palliatieve zorg

Voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten is een goede kwaliteit van leven belangrijk. Dat betekent dat zij zorg en ondersteuning krijgen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak, die aansluit op hun wensen en behoeften. Met ons programma Palliantie investeren we daarom in kennisontwikkeling in de palliatieve zorg. Om bestaande interventies in de palliatieve zorg in de praktijk te brengen, financieren we een aantal projecten waarin de Netwerken Palliatieve Zorg een te onderzoeken interventie in organisaties binnen het netwerk implementeren. Dit project is daar 1 van.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het kwaliteitskader palliatieve zorg is voor het Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht Stad bepalend voor haar visie op goede palliatieve zorg. Het Kwaliteitskader bepaalt dat het belangrijk is dat patiënten hun eigen regie kunnen voeren. Om dit te kunnen is kennis over de palliatieve zorg onontbeerlijk. In de praktijk valt ons op dat er bij veel burgers weinig kennis over de mogelijkheden van deze zorg is en men er pas (te) laat over na gaat denken. We zien dat veel mensen en hun mantelzorgers de weg niet weten en onbekend zijn met de mogelijkheden van palliatieve zorg. Onze verwachting is, dat de interventie ‘in gesprek met de burger’ de mogelijkheid biedt om de bewustwording (kennis en houding) van de burgers over palliatieve zorg in Utrecht te vergroten. Hierdoor zullen zij te zijner tijd een weloverwogen beslissing kunnen nemen en de regie over hun eigen leven kunnen houden. Met de – door het landelijk project – doorontwikkelde publieksbijeenkomsten kunnen organisaties binnen het Netwerk Utrecht Stad in de toekomst informatiebijeenkomsten organiseren, waarbij er, naast algemene kennis, ruimte is voor een eigen inbreng over de lokale situatie. Bijvoorbeeld door aansluitend aan de standaardpresentatie informatie over de lokale situatie te geven. Het belang van de burger en het belang van de deelnemende organisaties komen hier bij elkaar. Voor de organisaties is het belangrijk te laten weten welke mogelijkheden er zijn in de palliatieve zorg fase en voor burgers is het goed te weten waar ze als het nodig is aan kunnen kloppen. Deze aanvraag betreft de gemeente Utrecht (Utrecht, Vleuten, De Meern en Haarzuilens). Deelnemende organisaties die deze bijeenkomsten in Utrecht stad willen organiseren zijn: • Johannes Hospitium, Vleuten • Zin in Utrecht, Centrum voor Levensvragen • Stadshospice Utrecht • Huisartsen Utrecht Stad (HUS) Deze deelnemende organisaties hebben een breed netwerk van waaruit zij andere deelnemers zullen betrekken, zoals gezondheidscentra, buurtteams,noncologieverpleegkundigen, GGD, Kleurrijkzorg.

Kenmerken

Projectnummer:
844001924
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. M. Wanders
Verantwoordelijke organisatie:
Careyn