Mobiele menu

In gesprek met de burger - Netwerk palliatieve zorg West-Friesland

Het project ‘In Gesprek met de Burger’ van het Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) West-Friesland richt zich op het organiseren van publieksbijeenkomsten om burgers te informeren over de palliatieve fase en hen te motiveren om hun wensen te bespreken met hun naasten en arts. Dit initiatief bouwt voort op eerdere succesvolle samenwerkingen en ervaringen in de regio. 

Doel 

Doel van het project is het vergroten van bewustwording onder burgers over mogelijkheden en onmogelijkheden van palliatieve zorg en behandeling in de laatste levensfase in onze regio. 

Aanpak/werkwijze 

Vanuit het project organiseerden we in totaal 12 publieksbijeenkomsten waarbij we interventiematerialen (presentatie, format en het draaiboek) gebruikten die door het landelijke onderzoeksproject zijn doorontwikkeld. In totaal vonden er 6 bijeenkomsten plaats in samenwerking met huisartsen uit de regio. En nog eens 6 bijeenkomsten buiten de huisartsen om, waarbij is samengewerkt met de ouderenraad Hoorn en de KBO-PCOB. Hierin is een kartrekker/adviseur vanuit de ouderenraad Hoorn en een kartrekker/adviseur vanuit de huisartsen betrokken. De bijeenkomsten zijn geëvalueerd en leerpunten zijn meegenomen ter verbetering van de organisatie of ontwikkelde materialen. Vanuit de ervaringen is een handreiking voor implementatie- en borging opgesteld en is gestart met verkenningen naar de mogelijkheden voor borging. 

Samenwerkingspartners 

Het Netwerk palliatieve zorg West-Friesland werkte binnen dit project samen met de regionale ouderenbonden zoals ouderenraad en KBO-PCOB en huisartsen uit de regio. In de implementatie en borgingsfase zijn contacten gelegd met de huisartsenkoepel van de regio en welzijnsorganisaties. 

Resultaten 

Het organiseren van de bijeenkomsten draagt bij aan meer bewustwording en kennis over palliatieve zorg onder de burgers/patiënten (doelgroep ouderen). Dit blijkt ook uit de onderzoeksresultaten van het Amsterdam UMC. 

 • Het organiseren van bijeenkomsten vanuit de huisartsen blijkt het meest effectief en efficiënt. Af te meten aan: 
  • de hoge opkomst (60-100 deelnemers per bijeenkomst) 
  • ervaren tevredenheid (onderzoek Amsterdam UMC) en reacties van patiënten die zijn ontvangen bij de huisarts/praktijk. 
  • het aantal terugontvangen behandelwensformulieren en toename in het aantal consulten voor het bespreken van de wensen van patiënten. 
  • het feit dat de betrokken huisartsen in het project voornemend zijn opnieuw de bijeenkomsten te organiseren. 
 • Deelnemers van de bijeenkomsten gaan daadwerkelijk meer in gesprek met hun naasten en met hun huisarts om hun wensen over het levenseinde kenbaar en bespreekbaar te maken (onderzoek Amsterdam UMC). 

We organiseerden ook bijeenkomsten met de Surinaamse gemeenschap in Hoorn:

 • Suriname herbergt diverse bevolkingsgroepen met verschillende religieuze achtergronden. Een Surinaamse uitvaart kan daarom een mix van culturele en religieuze elementen bevatten. Daarom nodigden we een uitvaartondernemer van Surinaamse afkomst uit om bij de bijeenkomst meer te vertellen over rituelen en mogelijkheden. Dit gaf herkenning en verdieping aan de lezing.
 • Het bleek dat er veel verschillende ervaringen waren met het levenseinde en werden mooie verhalen met elkaar uitgewisseld.

Vanuit de ervaringen met het organiseren van de bijeenkomsten binnen dit project is meegewerkt aan het (door)ontwikkelen van de toolkit voor het organiseren van publieksbijeenkomsten

 • presentatie die gebruikt kan worden bij de bijeenkomsten
 • wervingsmaterialen (voorbeelden van flyers, persberichten, website teksten) 
 • draaiboek voor bijeenkomsten (aanpasbaar naar variant en setting)

In samenwerking met andere betrokken netwerken en het Amsterdam UMC is er meegewerkt aan het opzetten van de website Weet u wat u wilt?

Voor de regio West-Friesland stelden we een handreiking voor borging en implementatie op. Daarnaast plaatsen we verschillende nieuwsberichten over de activiteiten vanuit dit project:

Vervolg

Vanuit de netwerken palliatieve zorg NHN&ZW blijven we aandacht geven aan het organiseren van bijeenkomsten. Het organiseren van publieksbijeenkomsten is als speerpunt opgenomen in het meerjarenbeleidsplan van het netwerk palliatieve zorg NHN&ZW (2023-2026) welke door de netwerkorganisaties is onderschreven. Voor 2024 hebben de netwerken palliatieve zorg NHN&ZW ervoor gekozen om een bedrag in de begroting op te nemen om in dit jaar verschillende bijeenkomsten te helpen faciliteren/organiseren. Daarnaast gaan we door op de verkenningen rondom het uitrollen en borgen van de organisatie van publieksbijeenkomsten.

ZonMw en Publieksbijeenkomsten palliatieve zorg

Voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten is een goede kwaliteit van leven belangrijk. Dat betekent dat zij zorg en ondersteuning krijgen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak, die aansluit op hun wensen en behoeften. Met ons programma Palliantie investeren we daarom in kennisontwikkeling in de palliatieve zorg. Om bestaande interventies in de palliatieve zorg in de praktijk te brengen, financieren we een aantal projecten waarin de Netwerken Palliatieve Zorg een te onderzoeken interventie in organisaties binnen het netwerk implementeren. Dit project is daar 1 van.

Kenmerken

Projectnummer:
844001952
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Y. Goudsblom
Verantwoordelijke organisatie:
ZONH