Mobiele menu

In gesprek met de burger - Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost-Utrecht

Projectomschrijving

Mensen die van tevoren nadenken over hun wensen in de laatste fase van het leven, zien deze wensen vaker vervuld. Zo sterven zij bijvoorbeeld vaker op de plaats van voorkeur.

Doel

We dragen bij aan publieksbewustwording over mogelijkheden en onmogelijkheden van palliatieve zorg en behandeling in de laatste fase van het leven in de regio Zuidoost-Utrecht.

Aanpak/werkwijze

Partners in het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost-Utrecht organiseren 10-12 publieksbijeenkomsten (onder andere in huisartsenpraktijken) met informatie over palliatieve zorg en de (on)mogelijkheden daarvan, om zo het nadenken hierover te stimuleren. Hierbij maken ze gebruik van materialen uit het landelijke onderzoeksproject. Tijdens de avonden is er tijd voor vragen en een debat. Met vragenlijsten vóór, kort na en een half jaar na de bijeenkomsten meten we of de bijeenkomsten bijdragen aan bewuster nadenken over het levenseinde. Dit onderzoek maakt deel uit van een landelijk onderzoek in 12 netwerken palliatieve zorg.

Samenwerkingspartners

Partners in het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost-Utrecht werken samen aan de publieksbijeenkomsten. 

Verwachte resultaten

We ontwikkelen een uitgebalanceerd format voor publieksbijeenkomsten en de borging daarvan in de regio.

ZonMw en Publieksbijeenkomsten palliatieve zorg

Voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten is een goede kwaliteit van leven belangrijk. Dat betekent dat zij zorg en ondersteuning krijgen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak, die aansluit op hun wensen en behoeften. Met ons programma Palliantie investeren we daarom in kennisontwikkeling in de palliatieve zorg. Om bestaande interventies in de palliatieve zorg in de praktijk te brengen, financieren we een aantal projecten waarin de Netwerken Palliatieve Zorg een te onderzoeken interventie in organisaties binnen het netwerk implementeren. Dit project is daar 1 van.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het netwerk palliatieve zorg Zuidoost-Utrecht hanteert het kwaliteitskader palliatieve zorg voor het bepalen wat goede palliatieve zorg is. In het kwaliteitskader staat het ervoor zorgen dat patiënten en hun naasten eigen regie kunnen voeren centraal. Om dit te faciliteren zijn de informatiebijeenkomsten van het project “in gesprek met de burger” een methode waarvan wij, onder meer via consortiumbijeenkomsten positieve ervaringen hebben vernomen uit andere netwerken. Vanuit het netwerk Zuidoost-Utrecht neemt Stichting Het Bezinningshuis deel aan het project. Stichting Het Bezinningshuis wil huisartspraktijken in Gemeente Zeist en Bilthoven ondersteunen in het organiseren van informatiebijeenkomsten in hun praktijk. Zij merkt dat huisartsen geïnteresseerd zijn in het op een laagdrempelige manier in gesprek komen met patiënten over de laatste levensfase en dat zij daarbij een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het format van het project “In gesprek met de burger”, in combinatie met de ondersteuning vanuit Het Bezinningshuis is hiervoor buitengewoon geschikt. Tevens heeft Het Bezinningshuis goede contacten met ouderenbonden ASZ en KBO_PCOB afdeling Zeist alsmede met het wijkteam in Den Dolder. Zij is van zins om ook met deze instanties gezamenlijk bijeenkomsten te organiseren. Daarnaast wil zij de huisartsencoöperatie Unicum betrekken en de hospices in Zeist en Bilthoven. En uiteraard het Centrum voor levensvragen met aangesloten geestelijk verzorgers en de G.V.P.: Geestelijke Verzorging Palliatieve Zorg Thuis in Zeist. En natuurlijk niet te vergeten de kerken en andere gerelateerde organisaties als de Woudkapel in Bilthoven en de antroposofische groep in Zeist. Het Bezinningshuis is een plek waar mensen een weekend, een midweek of een dag(deel) kunnen komen om zich te bezinnen en stil te staan bij hun (on) eindigheid of dat van hun naaste. Daarnaast organiseert Het Bezinningshuis themabijeenkomsten voor professionals en particulieren waar met elkaar van gedachten gewisseld wordt over doodgewone onderwerpen. De dood uit de taboesfeer.

Kenmerken

Projectnummer:
844001926
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
R. Zuidam
Verantwoordelijke organisatie:
Careyn