Mobiele menu

In gesprek met de burger - Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost-Utrecht

In de praktijk is er behoefte aan het vergroten van kennis en bewustwording rondom palliatieve zorg en het praten over het levenseinde met naasten en zorgverleners.

Doel 

Ons doel is het organiseren van 13 publieksbijeenkomsten, waaronder publieksbijeenkomsten via huisartsenpraktijken. Zo dragen we bij aan publieksbewustwording over mogelijkheden en onmogelijkheden van palliatieve zorg en behandeling in de laatste fase van het leven in de regio Zuidoost-Utrecht.

Aanpak/werkwijze 

We namen deel aan het landelijk onderzoeksproject. De gespreksbegeleider interviewde een hoofdgast (meestal een huisarts) waarbij sleutelfiguren in de gemeente aanwezig waren. Zoals een wijkverpleegkundige, mantelzorgconsulent, geestelijk verzorger, afgevaardigde van het hospice, van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Nederland en van de plaatselijke ouderenvereniging. Dit bleek een heel goed werkend format. Dit was niet alleen verhelderend voor de deelnemers, maar ook voor de sleutelfiguren zelf.

Samenwerkingspartners

We werkten samen met partners in het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost-Utrecht aan de publieksbijeenkomsten.

Resultaten 

We organiseerden 13 bijeenkomsten die een rimpelingeffect teweeg brachten in Midden-Nederland waardoor de missie is bereikt en nog steeds gaande is. Het voldoet niet alleen bij de doelgroep ouderen aan een behoefte, maar ook bij hun kinderen en bij zorg- en welzijnsverleners. Ondanks de lastige coronaperiode waarin wij startten, droeg misschien wel juist deze pandemie er mede aan bij dat de waarde van het vroegtijdig nadenken, je laten informeren en in gesprek gaan enorm groot is.

Vervolg

De netwerkcoördinatoren palliatieve zorg Midden-Nederland deden in 2023 een subsidieaanvraag bij het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) voor het borgen en uitbreiden van de Weet u wat u wilt bijeenkomsten. Deze aanvraag is gehonoreerd en Robin Zuidam mag tot 1 januari 2025 als ambassadeur stimuleren dat de bijeenkomsten een vaste waarde worden binnen iedere gemeente in Midden-Nederland. Zodat ze aansluiting vinden bij bestaande initiatieven zoals Alzheimer Café en Café Doodgewoon en bij de doorontwikkeling van de presentatie voor specifieke doelgroepen.

ZonMw en Publieksbijeenkomsten palliatieve zorg

Voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten is een goede kwaliteit van leven belangrijk. Dat betekent dat zij zorg en ondersteuning krijgen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak, die aansluit op hun wensen en behoeften. Met ons programma Palliantie investeren we daarom in kennisontwikkeling in de palliatieve zorg. Om bestaande interventies in de palliatieve zorg in de praktijk te brengen, financieren we een aantal projecten waarin de Netwerken Palliatieve Zorg een te onderzoeken interventie in organisaties binnen het netwerk implementeren. Dit project is daar 1 van.

Kenmerken

Projectnummer:
844001926
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
R. Zuidam
Verantwoordelijke organisatie:
Careyn