Mobiele menu

GGZ Carib. Praktijkgericht onderzoek in de GGZ: de Caribische casus. Versterking van passende zorg in de eerstelijns GGZ op Bonaire en Curaçao.

GGZ-Carib is een praktijkgericht onderzoek waarin met stakeholders, cliënten en naasten bekeken wordt hoe de eerstelijns-GGZ op Bonaire en Curaçao beter gepositioneerd kan worden en passende zorg versterkt kan worden. Bonaire en Curaçao zijn kleine eilanden met eigen cultuurkenmerken. Door de kleinschaligheid is het niet gemakkelijk om binnen de geestelijke gezondheidszorg passende zorg voor alle cliënten te bieden. Bovendien is Bonaire van Curaçao afhankelijk voor klinische opnames in de GGZ.

Doel

Het doel van GGZ-Carib is:

  • Identificeren eerstelijns-GGZ zorgbehoefte
  • In kaart brengen huidige aanbod basis- en specialistische geestelijke gezondheidszorg
  • In kaart brengen in hoeverre de eerstelijns-GGZ zorgbehoefte en het zorgaanbod op Bonaire en Curaçao op elkaar aansluiten
  • Identificeren verander- en verbeterpunten
  • Realiseren van draagvlak en consensus met stakeholders, cliënten en naasten over de verbeteraanpak en de te stellen prioriteiten.

Aanpak/Werkwijze

Afbeelding
Schematische weergave van de theory of change
Afbeelding
Schematische weergave van de aanpak van deze studie

Als werkwijze is gekozen voor een waarderend actieonderzoek benadering, waarbij verschillende methodieken worden gebruikt die passen bij de fase waarin het onderzoek zich bevindt: deskresearch, kwantitatief onderzoek (analyse beschikbare data) en kwalitatief onderzoek (diepte-interviews en interactieve groepssessies).

Samenwerkingspartners

De initiatiefnemer van het onderzoek is Mental Health Caribbean (MHC) op Bonaire. Vanwege de kleinschaligheid en uitwisselingen tussen de eilanden is GGz Curaçao een logische inhoudelijke partner. MHC heeft geen eigen onderzoekscapaciteit in huis en maakt daarvoor gebruikt van een derde samenwerkingspartner: Curaçao Biomedical and Health Reserarch Institute (CBHRI), een onafhankelijk onderzoeksinstituut gespecialiseerd in het doen van kwantitatief en kwalitatief sociaal wetenschappelijk onderzoek binnen het gezondheids- en sociale domein.

MHC, GGz Curaçao en CBHRI vormen gezamenlijk het kernteam. Aanvullend wordt er intensief samengewerkt met stakeholders, waaronder lokale overheden, andere GGZ-instellingen, huisartsen en belangenorganisaties van cliënten en hun naasten.

Verwachte resultaten

Het project zal op verschillende niveaus resultaten opleveren: • Overzicht en analyse beschikbare kwantitatieve GGZ data Bonaire en Curaçao • Inzicht in hoe het actuele GGZ-aanbod op Bonaire en Curaçao beleefd wordt • Een met stakeholders (zorgaanbieders, cliënten en hun naasten) gevalideerd advies gericht op het beter positioneren, versterken en toegankelijker maken van de eerstelijns GGZ op Bonaire en Curaçao.

Kenmerken

Projectnummer:
06360332210002
Looptijd: 67%
Looptijd: 67 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Tineke Alberts
Verantwoordelijke organisatie:
Mental Health Caribbean