Mobiele menu

Hoe gaat het nu met de jongeren uit de JeugdzorgPlus, periode 2008-2013?

Projectomschrijving

Hoe gaat het met jongeren die in de periode 2008-2013 in de JeugdzorgPlus (JZ+) verbleven op het gebied van wonen, opleiding, werk, sociaal netwerk, financiën en gezondheid? Wat was belemmerend en wat was behulpzaam? Op welke manier zijn zij – terugkijkend – op hun leven voorbereid in de JZ+?

Het Verwey-Jonker Instituut en de Hogeschool Utrecht onderzoeken in samenwerking met SJSJ Icarus en Almata, Het Poortje en Juzt Plus, de levenslopen van 150 jongeren. Door middel van interviews op basis van een tijdlijn geven de jongeren hun visie weer en formuleren zij ideeën of ervaringen. Over hun eigen leven en over zorg en ondersteuning die zij tijdens en na hun traject in de JZ+ ontvingen.

Met de 150 levenslopen destilleren we rode draden, die aanknopingspunten leveren voor verdere verbetering van de kwaliteit van de behandeling, zorg en ondersteuning voor jongeren tijdens en na verblijf in een JZ+-instelling.

Het onderzoek start in oktober 2018 en rond af in het voorjaar van 2020.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Dit voorstel behelst een onderzoek onder een groep jongeren (minimaal N=150) die ten minste vijf jaar zijn uitgestroomd uit een JeugdzorgPlus instelling. Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in het welzijn van de jongeren: hoe gaat het nu met de jongeren, hoe kijken zij terug op hun verblijf in de JeugdzorgPlus en wat kunnen we van hen leren? Het onderzoek geeft inzicht in wat volgens de jongeren zelf op de langere termijn behulpzaam is gebleken. Jongeren laten zien welke mogelijke verbeteringen er volgens hen zijn, zowel voor de JeugdzorgPlus als voor het (lokale) netwerk. Doordat de jongeren reflecteren op een lange periode (van 5 tot 10 jaar) bieden hun verhalen een inkijk in hun levensloop. Door 150 gereconstrueerde levenslopen te beschrijven wordt het mogelijk rode draden te destilleren, die voor alle partijen concrete aanknopingspunten kunnen leveren voor verdere verbetering van de kwaliteit van de behandeling, zorg en ondersteuning voor jongeren tijdens en na verblijf in een JeugdzorgPlus instelling.

Aan de hand van de doelstelling zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:

- Hoe gaat het met jongeren die 5 jaar of langer geleden zijn uitgestroomd uit de JeugdzorgPlus? Welke zorg en (informele) ondersteuning krijgen zij op dit moment en welke steun en zorg heeft ontbroken?

- Wat kunnen we op basis van hun levensloop na het verlaten van de JeugdzorgPlus van hen leren, ter verdere verbetering van de behandeling en begeleiding in de JeugdzorgPlus en het natraject?

- Wat ging volgens de jongeren die 5 jaar of langer geleden zijn uitgestroomd goed en wat kon beter in de JeugdzorgPlus instelling en in de zorg en ondersteuning daarna? We richten ons daarbij met name op:

o Voorbereiding op participeren in maatschappij (passend bij leeftijd)

o (Na)zorg en ondersteuning

We houden daarbij rekening met de reden van uitstroom uit de JeugdzorgPlus (bereiken 18 jaar, doelen bereikt, geen vervolgindicatie of anders) en de mate waarin de jongeren openstonden voor (vervolg)hulp.

- Op welke wijze kan follow up onderzoek naar jongeren die de JeugdzorgPlus verlaten in de toekomst volgens hen het best plaatsvinden?

o ‘lessons learned’ uit dit onderzoek

o effectieve benadering (waaronder meerwaarde voor jongeren onderhouden contact)

o mogelijkheden om gegevens CBS en gemeenten te gebruiken voor follow up

In bejegening en taalgebruik haken de onderzoekers zodanig aan bij de jongeren dat zij zo min mogelijk drempels ervaren om deel te nemen aan het onderzoek. Dit zowel ter bevordering van de respons als omwille van de kwaliteit van de onderzoeksresultaten. Hiertoe worden ervaringsdeskundigen bij elke stap van het onderzoek betrokken. Om de jongeren te traceren en te benaderen maken we gebruik van een mix van methoden waarmee het Verwey-Jonker Instituut positieve ervaringen heeft opgedaan bij het onderzoek naar geweld in de jeugd-GGZ voor de commissie De Winter.

Het zwaartepunt van het onderzoek bestaat uit de interviews met de jongeren op basis van een tijdlijn. Zowel wat betreft planning, tijd, als locatie voor het interview haken we zoveel mogelijk aan bij de jongere zelf. De gekozen interviewmethode biedt diepgang door nadrukkelijk te investeren in vertrouwen tussen interviewer en geïnterviewde. Omdat de nadruk ligt op het verhaal van de geïnterviewde, zal het interview niet chronologisch of volgens de opgebouwde vragenlijst verlopen. De topiclijst die wordt gehanteerd bevat de verschillende leefgebieden. De opzet van de interviews wordt mede bepaald door de input van de ervaringsdeskundigen. We starten met een pilot van vijf interviews op basis waarvan de vragenlijst eventueel aangepast kan worden.

De (tussentijdse) uitkomsten bieden aanknopingspunten voor zowel de JeugdzorgPlus als voor het lokale netwerk om de zorg en ondersteuning aan de jongeren uit de JeugdzorgPlus verder te verbeteren. De uitkomsten van het onderzoek bieden tevens aanknopingspunten voor follow up onderzoek door instellingen zelf.

Indien relevant zullen we naast de openbare rapportage een deel toevoegen voor intern gebruik voor de betrokken instellingen per individuele instelling. Ter verspreiding van de uitkomsten van het onderzoek organiseren we met de betrokken instellingen een afsluitend seminar.

Kenmerken

Projectnummer:
727024001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. F.E.P.L. Sondeijker
Verantwoordelijke organisatie:
Verwey-Jonker Instituut