Mobiele menu

Huidtherapie in beeld: inventarisatie van kwaliteitsstandaarden

Projectomschrijving

Binnen het ZonMw onderzoeksprogramma Paramedische Zorg 2019-2022 wordt kwaliteitsverbetering van de paramedische zorg gestimuleerd door onder andere de ontwikkeling van kwaliteitsstandaard, (stroomlijning van) richtlijnontwikkeling en het verbeteren van transparantie van de kwaliteit van zorg. In een kwaliteitsstandaard, zoals een richtlijn, zorgstandaard of module, staan aanbevelingen voor zorgverleners over hoe zij goede (multidisciplinaire) zorg kunnen verlenen. Zorg die aansluit op de zorgvraag van patiënten. In dit project zijn de bestaande kwaliteitsstandaarden die relevant zijn voor huidtherapie geïnventariseerd net als de wensen op het gebied van ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor huidtherapie.

Huidtherapie in beeld: inventarisatie van kwaliteitsstandaarden

Het opgeleverde rapport van het project ‘Huidtherapie in beeld: inventarisatie van kwaliteitsstandaarden’ bevat een overzicht van bestaande kwaliteitsstandaarden die relevant zijn voor huidtherapie, met geplande ontwikkeling of herziening van standaarden. Het rapport beschrijft ook de behoeftes van de beroepsgroep alsmede de gewenste activiteiten op het gebied van ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor huidtherapie waarbij relevante stakeholders betrokken zijn in dit proces.

Verslagen


Eindverslag

Binnen het ZonMw onderzoeksprogramma Paramedische Zorg 2019-2022 wordt kwaliteitsverbetering van de paramedische zorg gestimuleerd door onder andere te werken aan de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden, (stroomlijning van) richtlijnontwikkeling en het verbeteren van transparantie van de kwaliteit van zorg. In een kwaliteitsstandaard, zoals een richtlijn, zorgstandaard of modules, staan aanbevelingen voor zorgverleners over hoe zij goede (multidisciplinaire) zorg kunnen verlenen. Zorg die aansluit op de zorgvraag van patiënten.

Met het project Huidtherapie in beeld: inventarisatie van kwaliteitsstandaarden’ zijn bestaande kwaliteitsstandaarden die relevant zijn voor huidtherapie geïnventariseerd alsmede de wensen op het gebied van ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor huidtherapie.
Het project is in 3 fasen uitgevoerd:
1. Inventarisatie bestaande, lopende en geplande standaarden (fase 1)
2. Inventarisatie ontwikkelwens (fase 2)
3. Prioriteringsvoorstel (fase 3).

Dit rapport geeft een overzicht van bestaande kwaliteitsstandaarden en geplande ontwikkeling en
herziening van kwaliteitsstandaarden die relevant zijn voor huidtherapie. Tevens geeft dit rapport inzicht
in de behoeftes van de beroepsgroep alsmede de gewenste activiteiten op het gebied van ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor huidtherapie waarbij relevante stakeholders betrokken zijn in dit proces.

Voor de huidtherapeut en de beroepsvereniging de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH)
biedt het inventariseren van bestaande en gewenste kwaliteitsstandaarden een stevige basis om een structurele bijdrage te kunnen leveren aan de verbetering van de kwaliteit van zorg aan mensen met (chronische) huidklachten en –aandoeningen, alsmede de professionalisering van het beroep huidtherapie.

Samenvatting van de aanvraag

In mei 2019 is er een onderhandelaarsakkoord bereikt tussen het ministerie van VWS en partijen1 over de bestuurlijke afspraken Paramedische Zorg voor de periode 2019-2022. Een van de afspraken in het akkoord omvat kwaliteit van Zorg waarin wordt gesteld de kwaliteit continu te verbeteren en zowel gezondheidswinst als winst in termen van kostenreductie voor de zorg als geheel te behalen (bron: Bestuurlijke afspraken paramedische zorg 2019-2022). Het stimuleren van kwaliteit moet leiden tot merkbare veranderingen en verbeteringen voor de patiënt, zorgverlener en zorgverzekeraar door de waarde van paramedische zorg merkbaar, zichtbaar en toetsbaar te maken. Binnen het ZonMw programma Paramedische Zorg 2019-2022, bestaande uit de twee onderdelen Kennisvergroting en Onderzoek, en Kwaliteit en Transparantie, wordt kwaliteitsverbetering van de paramedische zorg gestimuleerd door te werken aan ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden, (stroomlijning van) richtlijnontwikkeling en het verbeteren van transparantie van de kwaliteit van zorg. Deze subsidieaanvraag is bedoeld om bestaande kwaliteitsstandaarden en geplande alsmede gewenste activiteiten op het gebied van ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden relevant voor huidtherapie te inventariseren. In het 3 maanden durende project zijn 3 stappen te onderscheiden: 1. Het inventariseren van nationale en internationale richtlijnen, zorgstandaarden, generieke en domein specifieke modules, relevant voor huidtherapie. Dit kunnen monodisciplinaire kwaliteitsstandaarden zijn, maar ook (onderdelen van) multidisciplinaire en internationale kwaliteitsstandaardenen modules. 2. Het vaststellen van de wensen ten aanzien van de ontwikkeling van nieuwe kwaliteitsstandaarden met daarbij onder meer aandacht voor vorm en methodiek. 3. Voorstel voor prioritering. Voor de huidtherapeut en de beroepsvereniging de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) biedt het inventariseren van bestaande en gewenste kwaliteitsstandaarden een steviger basis om een structurele bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van zorg aan mensen met (chronische) huidklachten en –aandoeningen, alsmede de professionalisering van het beroep huidtherapie.

Kenmerken

Projectnummer:
10270032010005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. E.P.M. Tjin
Verantwoordelijke organisatie:
Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten

Kwaliteitsverbetering in de paramedische zorg

Paramedici verlenen elke dag de best mogelijke zorg aan hun patiënten. Om de kwaliteit van deze zorg merkbaar, zichtbaar en toetsbaar te maken voor de patiënt en maatschappij, investeren we in initiatieven voor een duurzame kwaliteitsverbetering van de paramedische zorg. Dit project is daar één van.