Implementatie PaTz in Drenthe

Projectomschrijving

Drenthe kende onvoldoende afstemming tussen huisartsen, wijkverpleegkundigen en palliatief consulenten. Kennis en expertise werden niet optimaal gebruikt. Integrale aanpak van palliatieve zorg in de thuissituatie ontbrak. De projectpartners willen een gestandaardiseerde aanpak gericht op samenwerking, de PaTz methode, implementeren en borgen binnen 5 huisartsgroepen in Drenthe.

Doel

Kwaliteit van de palliatieve zorg verbetert, evenals samenwerking in de keten. Meer patiënten blijven tijdens hun laatste levensfase thuis, het aantal ziekenhuisopnames neemt af, meer patiënten overlijden op de plaats van voorkeur.

Toepassing

Gebruik van PaTz zorgt dat palliatieve patiënten tijdig worden geïdentificeerd, worden opgenomen in het zorgregister. Ook is er een zorgplan met wensen van de patiënt en naasten. Van de gestandaardiseerde aanpak volgens PaTz is een inhoudelijke beschrijving en ondersteuningsmaterialen beschikbaar m.b.t. de werkwijze en implementatie. Naar verwachting ervaren tenminste 100 patiënten de implementatie van het PaTz.. De aanpak wordt door de partners en binnen de netwerken verder verspreid. Er is aansluiting bij Stichting PaTz en er wordt deelgenomen aan evaluatieonderzoek (EMGO).

Verslagen

Eindverslag

Doel van het project was : Implementatie en borging van “een gestandaardiseerde aanpak gericht op samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleegkundigen en inhoudelijk deskundigen” (PaTz methode) binnen 5 huisartsgroepen in Drenthe.

Het werken met het PaTz maakt dat patiënten die in de palliatieve fase komen tijdig worden geïdentificeerd, worden opgenomen in het zorgregister en dat er een zorgplan is waarin de wensen van de patiënt en omgeving zijn opgenomen. De organisatie en kwaliteit van de palliatieve zorg verbetert en daarmee ook de samenwerking in de keten. Meer patiënten zullen tijdens hun laatste levensfase thuis kunnen blijven waardoor het aantal ziekenhuisopnames afneemt en meer patiënten overlijden op de plaats van hun voorkeur.

Samenvatting van de aanvraag

Het project richt zich op de implementatie van “een gestandaardiseerde aanpak gericht op samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleegkundigen en inhoudelijk deskundigen” binnen de vier netwerken palliatieve zorg in Drenthe. In het project staat de implementatie, borging en verdere verspreiding van het vastgestelde goede voorbeeld “PaTz; Palliatieve Thuiszorg” in Drenthe centraal. Het werken met het PaTz maakt dat patiënten die in de palliatieve fase komen tijdig worden geïdentificeerd, worden opgenomen in het zorgregister en dat er een zorgplan is waarin de wensen van de patiënt en omgeving zijn opgenomen. De organisatie en kwaliteit van de palliatieve zorg verbetert en daarmee ook de samenwerking in de keten. Meer patiënten zullen tijdens hun laatste levensfase thuis kunnen blijven waardoor het aantal ziekenhuisopnames afneemt en meer patiënten overlijden op de plaats van hun voorkeur. Huisartsen en wijkverpleegkundigen kunnen met behulp van het PaTz komen tot een gecoördineerde en integrale aanpak van de palliatieve zorg in de thuissituatie. Daarnaast kan de eerste lijn met het PaTz de principes van palliatieve zorg in haar werkwijze integreren, zoals het centraal stellen van de wensen van patiënt en naaste in planmatige, proactieve zorg. De kwaliteit en effectiviteit van de palliatieve thuiszorg wordt hiermee verhoogd. De implementatie vindt plaats aan de hand van een drietal fasen: 1. Voorbereidingsfase gericht op inrichting projectstructuur, PaTz groepen en startbijeenkomst(en) en training met Stichting PaTz. Dit duurt 2 maanden 2. Implementatiefase gericht op implementatie van de nieuwe werkwijze in 5 praktijken op basis van handleiding van Stichting PaTz a. Gezamenlijk overleg 6 x per jaar; deskundigheidsbevordering, peergroep, casuistiek met ondersteuning van een palliatief consulent b. Tijdige Identificatie van patiënten in palliatieve zorgregister c. Zorgplan maken en uitvoeren Deze fase duurt 10 maanden 3. Evaluatie en borgingsfase Door het EMGO wordt een 0-meting en een meting na een jaar verricht om effecten op de palliatieve zorg te beoordelen. Deze meting wordt voor zowel wetenschappelijk onderzoek ingezet als ter evaluatie, benchmarking en verbetering van de door de groep geleverde zorg. Binnen het project is veel aandacht voor kennisdeling en verspreiding.Vanuit het project wordt deelgenomen aan het onderzoek dat door NIVEL wordt uitgevoerd. Het project wordt breed gedragen binnen zowel de palliatieve netwerken Drenthe, huisartsenorganisatie in Drenthe (Kring Drenthe en Huisartsen Zorggroep Drenthe) als thuiszorgorganisaties (Icare, Buurtzorg)waardoor borging en verdere verspreiding gegarandeerd kunnen worden.

Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
626003026
Looptijd:
2013
2015
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. Groothuis
Verantwoordelijke organisatie:
Icare