Mobiele menu

Implementatie SigMa-methodiek - KvNH

Projectomschrijving

Bij Woonzorggroep Samen worden knelpunten ervaren bij het signaleren en markeren van de palliatieve fase. Hierbij speelt mee dat er op verschillende locaties van de organisatie een kloof wordt ervaren tussen de verschillende niveaus (van helpende tot aan de samenwerking met de artsen), waardoor informatie overdragen niet altijd optimaal is. 

Doel 

Woonzorggroep Samen had als doel het implementeren van de SigMa-methodiek om de palliatieve zorg in haar organisatie te verbeteren. Met deze bottum-up methodiek wil Woonzorggroep Samen het zorgpersoneel voorzien van passende instrumenten die ingezet kunnen worden om het signaleren en markeren te verbeteren en daarmee ook de samenwerking en overdracht tussen verschillende niveaus en disciplines te versterken.

Aanpak/werkwijze 

Bij de start van het project stelden we 2 SigMa-coördinatoren aan. Samen met begeleiding vanuit de onderzoeker van het overkoepelende onderzoeksproject en projectleiding vanuit de Netwerken Palliatieve Zorg Noord-Holland Noord – Zaanstreek Waterland (NHN&ZW) voerden we dit project uit. Aan de hand van de handleiding SigMa-methodiek is allereerst ingezet op voorbereidende taken en zijn er onder andere 2 kernteams gevormd (stap 1). Vervolgens startten we met het inventariseren van knelpunten (stap 2) waarop instrumenten zijn geselecteerd (stap 3) welke vervolgens zijn uitgeprobeerd in de praktijk (stap 4). Tussentijds evalueerden we en werd zo nodig bijgesteld of teruggepakt op andere instrumenten (stap 5). Zodra een instrument passend bleek, werd deze geborgd in de werkwijze van de betreffende afdeling (stap 6). 

In fase 2 van het project werden de gekozen instrumenten toegepast op andere afdelingen en locatie van Woonzorggroep Samen of werd de SigMa-methodiek (in verkorte vorm) opnieuw doorlopen en geëvalueerd met ondersteuning van de SigMa-coördinatoren. 

Samenwerkingspartners 

Binnen het project werkten we samen met het onderzoeksproject vanuit het Amsterdam UMC, andere zorgorganisaties die landelijk deelnamen aan dit project en met de Netwerken Palliatieve Zorg NHN&ZW. Hierdoor kreeg Woonzorggroep Samen de nodige begeleiding vanuit het onderzoeksproject voor het juist toepassen van de theorie zoals beschreven in de handleiding, was er ruimte voor het delen van ‘best practices’ voor deelnemende organisaties onderling door het organiseren van ‘SigMa-coördinatoren overleggen’. En door samenwerking met de Netwerken Palliatieve Zorg NHN&ZW is meegedacht met implementatie, borging en verdere verspreiding van projectresultaten met andere (zorg)organisaties binnen de regio. 

Resultaten 

We behaalden de volgende resultaten:

  • De SigMa-methodiek is toegepast op verschillende afdelingen en op meerdere locaties van Woonzorggroep Samen. Meerdere afdelingen selecteerden voor hen passende instrumenten, pasten het toe op cliënten en maakten het onderdeel van de dagelijkse werkwijze. 
  • Veelgebruikte meetinstrumenten zijn geïntegreerd in het Elektronisch Cliëntendossier (ECD), waardoor medewerkers de metingen laagdrempelig kunnen uitvoeren en vastleggen in het dossier van de cliënt. 
  • Het Zorgpad Stervensfase wordt steeds vaker geïnitieerd op afdelingen, dankzij toenemende bekendheid. 
  • Het project droeg bij aan een groter bewustzijn onder het zorgpersoneel over palliatieve zorg en het markeren en signaleren van de palliatieve fase. 
  • SigMa is opgenomen in het zorgbeleid van Woonzorggroep Samen doordat de palliatieve commissie hier ook onder valt en zij dit via die route hebben geborgd en het wordt gesteund door het managementteam. Zorgbeleid is een integraal onderdeel van het Directeuren Teambeleid (DT) van Woonzorggroep Samen.
  • SigMa is terug te vinden in het kwaliteitsplan van Woonzorggroep Samen

Bovenstaande resultaten zorgen ervoor dat zorgverleners beter kunnen inspelen op discomfort onder cliënten doordat zij meer grip hebben op de situatie van de cliënt in de palliatieve fase. Door het in gebruik nemen van passende instrumenten, hebben zorgverleners iets in handen om beter te signaleren en markeren in de palliatieve fase. Dit zorgt ook voor een betere samenwerking met andere disciplines (zoals artsen, huishoudelijke hulp, restaurantmedewerkers) om gezamenlijk passend en tijdig beleid in te zetten voor de cliënt. Hiermee wordt bijgedragen aan het verhogen van de kwaliteit van palliatieve zorg.

Vervolg 

Dit project is een vervolg van Implementatie SigMa-methodiek: samen op zoek naar instrumenten voor tijdig en nauwkeurig signaleren van veranderingen in de palliatieve fase bij verpleeghuisbewoners

Woonzorggroep Samen gaat verder met het onder de aandacht brengen van SigMa binnen alle locaties van Woonzorggroep Samen in het project Doorontwikkelen SigMa-methodiek voor de thuiszorg. Daarnaast is het streven verder uit te breiden naar de revalidatiesetting.

ZonMw en proactieve zorgplanning

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van het levenseinde helpt patiënten en naasten om over hun doelen, wensen en behoeften rondom de palliatieve fase na te denken. Het is belangrijk dat zorgverleners tijdig en regelmatig hierover in gesprek gaan en dit inventariseren en vastleggen. Vanuit ons programma Palliantie financieren we onderzoek naar handvatten voor proactieve zorgplanning en de toepassing daarvan in de zorgpraktijk. Lees meer over ons onderwerp proactieve zorgplanning.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het netwerk palliatieve zorg Kop van Noord-Holland gaat samen met Woonzorggroep Samen het SigMa project uitvoeren. De SigMa-methodiek is een methode voor het lokaal verbeteren van de palliatieve zorg in verpleeghuizen, door het implementeren van instrumenten die ondersteunen bij het tijdig en nauwkeurig signaleren van veranderingen in behoeften bij verpleeghuisbewoners. Woonzorggroep Samen heeft als doel met het implementeren van de SigMa-methodiek om de palliatieve zorg in haar organisatie te verbeteren.

Werkwijze

De SigMa-methodiek zal op 4 afdelingen van Woonzorggroep Samen worden geïmplementeerd. Zorgmedewerkers worden ondersteund bij het kiezen en toepassen van methoden (‘instrumenten’) die helpen bij het signaleren en markeren. Zoals een observatielijst voor pijn, of het inschatten of de laatste levensfase is aangebroken. Bewoners en naasten worden betrokken bij het proces van kiezen. De zorgteams proberen verschillende methoden uit totdat zij een voor hen geschikte methode hebben gevonden. Vervolgens zal op 2 afdelingen worden getoetst of de gekozen instrumenten en werkwijzen ook daar passen. Aan het eind van het SigMa-project worden de gekozen instrumenten en werkwijzen opgenomen in het kwaliteitssysteem van Woonzorggroep Samen.

Verwacht resultaat

Het verwachte resultaat is dat door de implementatie van SigMa zorgmedewerkers een passend meetinstrument hebben. Een passend meetinstrument waarmee zij de veranderingen in de situatie van een bewoner tijdig opmerken en dat zij deze gesignaleerde veranderingen tijdig bespreken met collega’s, behandelaren en/of bewoners en naasten zodat palliatieve zorg op maat gegeven wordt.

Kenmerken

Projectnummer:
844001940
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Y. Goudsblom
Verantwoordelijke organisatie:
ZONH