Mobiele menu

Implementatie van het Nationaal Signaleringsinstrument Kindermishandeling in 25 Nederlandse ziekenhuizen

Projectomschrijving

Het Nationaal Signaleringsinstrument Kindermishandeling (NSK) wordt geïmplementeerd in 25 ziekenhuizen. Het NSK wordt gebruikt door professionals op de spoedeisende hulp en bevordert alertheid op signalen van kindermishandeling. Bij een afwijkend NSK worden de professionals digitaal ondersteund in het werken met de meldcode kindermishandeling. Deze signalen worden onderzocht en er wordt met de ouders hierover in gesprek gegaan.

Het NSK zorgt voor transparantie bij ouders door een uniforme werkwijze met duidelijke werkafspraken voor het hele behandelteam. Aandachtsfunctionarissen kunnen efficiënter werken en het proces beter monitoren en begeleiden. De transparantie helpt ook in de samenwerkingen buiten het ziekenhuis. 

Om de NSK-werkwijze te borgen wordt in dit project een landelijke zorgevaluatie opgezet rondom het proces van signaleren van kindermishandeling in ziekenhuizen. Hierdoor kan, straks en in de toekomst, de kwaliteit van zorg rondom dit onderwerp blijvend worden verbeterd.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In dit VIMP project wordt het eerder ontwikkelde Nationaal Signaleringsinstrument Kindermishandeling (NSK) verder geïmplementeerd in 15 nieuwe project-ziekenhuizen. Het NSK wordt gebruikt door zorgprofessionals op de spoedeisende hulp en helpt bij het opsporen van signalen van kindermishandeling. Bij een afwijkend NSK worden deze professionals op een gestructureerde manier in het elektronisch patiënten dossier (EPD) automatisch ondersteund in het doorlopen van de meldcode, om deze signalen verder te onderzoeken. Het NSK zorgt voor transparantie in dit complexe proces door middel van een uniforme werkwijze met duidelijk werkafspraken voor het hele intramurale behandelteam. Aandachtsfunctionarissen kunnen door het NSK efficiënter werken; zij kunnen het intramurale proces beter monitoren en daardoor beter begeleiden. Daarnaast helpt deze transparantie in de samenwerking met de extramurale ketenpartners én is het voor ouders en kinderen in deze situatie duidelijk wat het proces behelst. In dit project wordt het ook mogelijk om de geautomatiseerde EPD-meldcode ondersteuning in het klinisch en poliklinisch patiëntendossier te gebruiken, zodat ook op deze locaties de handelingsverlegenheid voor het doorlopen van de meldcode wordt verlaagd. Aan het einde van dit project zal ruim een kwart van de Nederlandse ziekenhuizen met het NSK werken. Om het NSK nu, en in de toekomst, duurzaam te borgen wordt in dit project ook een landelijke zorgevaluatie rondom het proces van signaleren van kindermishandeling in ziekenhuizen opgezet. Doordat ziekenhuizen uniform werken, kunnen specifieke parameters (anoniem én automatisch verkregen uit het EPD) onderling worden vergeleken. Ziekenhuizen (specifieker: multidisciplinaire teams kindermishandeling) worden op deze manier zelflerende systemen, die op meerdere niveaus de kwaliteit van zorg rondom het stoppen/terugdringen van kindermishandeling verbeteren. Namelijk: - Gebruiker (zorgprofessional)-niveau: door de data van het eigen ziekenhuis/team te vergelijken met peers wordt zichtbaar waar mogelijkheid tot verbetering van deze zorg ligt. Hierdoor wordt een kwaliteitsslag gemaakt in het eigen ziekenhuis. Voorbeelden zijn: het percentage NSK gescreende kinderen op de SEH, het aantal volledig uitgevoerde top-teen-onderzoeken bij een afwijkend NSK, het aantal stappen van de meldcode dat wordt doorlopen, het informeren van kind/ouders over het proces, het inzetten van aanvullend onderzoek, consulteren van (externe) expertise, het aantal meldingen bij Veilig Thuis. - Ouder/kind niveau. Met behulp van de informatie uit kwalitatief onderzoek uit het primaire project, zal informatiemateriaal voor ouders en kind(eren) ontwikkeld worden zodat zij goed geïnformeerd zijn over het signaleringsproces aangaande kindermishandeling in de ziekenhuizen - Innovatie (NSK)-niveau: door het integreren van een feedback-loop vanuit de ziekenhuizen en big-data-aggregatie kan het NSK (en de werkwijze) worden aangepast bij een veranderd zorglandschap en/of –behoefte, ondersteund door evidence base data. Nieuwe parameters kunnen worden toegevoegd en overbodig geworden paramaters worden verwijderd uit de registratie. Hierdoor blijft het NSK persisterend een actuele bijdrage leveren aan het verbeteren van zorg, waarbij de gebruikers direct invloed kunnen hebben op de kwaliteitsregistratie. - Maatschappelijk-niveau: omdat de data omtrent het signaleren van kindermishandeling in de ziekenhuizen op een gestructureerde manier verzameld wordt kan gekeken worden naar trend bij afwijkende NSK signaleringen (bijvoorbeeld in de tijd of per regio). Als deze data gecombineerd wordt met de CBS data van Veilig Thuis krijgt men een beeld van hoe de signaleringen zich verhouden tot het aantal meldingen bij VT (in de tijd en/of per regio). In het primaire project zijn alle ketenpartners van de aanpak van kindermishandeling als adviseur betrokken. In dit VIMP project zullen zij ook een adviserende rol vervullen zodat niet alleen het signaleren van kindermishandeling in de ziekenhuizen verbetert maar dit proces volledig aansluit bij de keten-aanpak en de zorg voor deze kwetsbare kinderen blijvend wordt verbeterd.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10260072110003
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2021
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. E.M. van de Putte MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht