Mobiele menu

Implementatieonderzoek CURA: Laagdrempelige ondersteuning bij morele dilemma''''s in palliatieve zorg NPZ R&o

De CURA-methode is te gebruiken voor ondersteuning bij morele dilemma's in palliatieve zorg. De aanleiding om deze methode te implementeren is dat bij medewerkers van zorgorganisaties morele vragen leven die zij nu niet kunnen uiten en/of niet gestructureerd kunnen bespreken. Goede omgang met moreel lastige situaties op de werkvloer is van groot belang.

Doel

Het doel is het invoeren van de methodiek CURA om zo medewerkers te ondersteunen in het omgaan met morele dilemma’s in hun werk.

Aanpak/werkwijze

In de deelnemende zorgorganisaties worden zorgverleners getraind tot CURA-gespreksleiders of CURA-ambassadeurs. In het kader van de scholing gaan verschillende zorgteams CURA-momenten houden. De uitkomsten van CURA worden onderdeel van de beleidscyclus.

Samenwerkingspartners

Binnen het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en omstreken (NPZ R&o) gaan 2 zorgorganisaties, te weten het Ikazia ziekenhuis en Leliezorggroep, CURA implementeren.

Verwachte resultaten

CURA kan medewerkers ondersteunen bij het uitspreken van morele vragen en twijfels, en laagdrempelig een methodische structuur bieden om hierover met elkaar in gesprek te gaan en tot weloverwogen afwegingen te komen. Dit draagt bij aan de kwaliteit van palliatieve zorg en het vergroten van de veerkracht en morele competenties van zorgverleners. In het borgingsplan wordt gekeken of de ervaringen met CURA toepasbaar zijn bij de PaTz-groepen binnen het NPZ R&o.

Vervolg

Er is een stimuleringssubsidie uitgezet om de CURA-methodiek breed te implementeren binnen zorgorganisaties.

ZonMw en ethiek

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Daarbij is het ondersteunen van zorgverleners bij morele dilemma’s tijdens het verlenen van palliatieve zorg belangrijk. Deze ondersteuning helpt om stress te verminderen, samenwerking te versterken en weloverwogen keuzes te maken over hoe te handelen in bepaalde zorgsituaties. Het bespreekbaar maken van morele dilemma’s en te erkennen draagt bij aan een betere emotionele belasting en vermindering van stress, en goede passende zorg voor patiënt en naasten. Lees meer over samenwerking en overdracht in de palliatieve zorg.

Kenmerken

Projectnummer:
844001916
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E. Vink
Verantwoordelijke organisatie:
Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en Omstreken