Mobiele menu

Implementatieonderzoek CURA: Laagdrempelige ondersteuning bij morele dilemma''''s in palliatieve zorg NPZ R&o

Projectomschrijving

De CURA-methode is te gebruiken voor ondersteuning bij morele dilemma's in palliatieve zorg. De aanleiding om deze methode te implementeren is dat bij medewerkers van zorgorganisaties morele vragen leven die zij nu niet kunnen uiten en/of niet gestructureerd kunnen bespreken. Goede omgang met moreel lastige situaties op de werkvloer is van groot belang.

Doel

Het doel is het invoeren van de methodiek CURA om zo medewerkers te ondersteunen in het omgaan met morele dilemma’s in hun werk.

Aanpak/werkwijze

In de deelnemende zorgorganisaties worden zorgverleners getraind tot CURA-gespreksleiders of CURA-ambassadeurs. In het kader van de scholing gaan verschillende zorgteams CURA-momenten houden. De uitkomsten van CURA worden onderdeel van de beleidscyclus.

Samenwerkingspartners

Binnen het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en omstreken (NPZ R&o) gaan 2 zorgorganisaties, te weten het Ikazia ziekenhuis en Leliezorggroep, CURA implementeren.

Verwachte resultaten

CURA kan medewerkers ondersteunen bij het uitspreken van morele vragen en twijfels, en laagdrempelig een methodische structuur bieden om hierover met elkaar in gesprek te gaan en tot weloverwogen afwegingen te komen. Dit draagt bij aan de kwaliteit van palliatieve zorg en het vergroten van de veerkracht en morele competenties van zorgverleners. In het borgingsplan wordt gekeken of de ervaringen met CURA toepasbaar zijn bij de PaTz-groepen binnen het NPZ R&o.

Vervolg

Er is een stimuleringssubsidie uitgezet om de CURA-methodiek breed te implementeren binnen zorgorganisaties.

ZonMw en ethiek

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Daarbij is het ondersteunen van zorgverleners bij morele dilemma’s tijdens het verlenen van palliatieve zorg belangrijk. Deze ondersteuning helpt om stress te verminderen, samenwerking te versterken en weloverwogen keuzes te maken over hoe te handelen in bepaalde zorgsituaties. Het bespreekbaar maken van morele dilemma’s en te erkennen draagt bij aan een betere emotionele belasting en vermindering van stress, en goede passende zorg voor patiënt en naasten. Lees meer over samenwerking en overdracht in de palliatieve zorg.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Binnen het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken (NPZR&o) willen 2 zorgorganisaties te weten het Ikazia ziekenhuis en Leliezorggroep gezamenlijke behoeften/problemen aanpakken door de CURA methode te gebruiken. De aanleiding is dat bij medewerkers morele vragen leven die zij nu niet kunnen uiten en/of niet gestructureerd kunnen bespreken. CURA kan medewerkers ondersteunen bij het uitspreken van deze morele vragen en twijfels, en laagdrempelig een methodische structuur bieden om hierover met elkaar in gesprek te gaan en tot weloverwogen afwegingen te komen. Beide organisaties zien een goede omgang met moreel lastige situaties op de werkvloer als van groot belang, zowel voor de kwaliteit van palliatieve zorg als voor het vergroten van de morele veerkracht en morele competenties van de zorgverleners. Door het implementeren van CURA worden medewerkers van beide organisaties ondersteund in hun morele veerkracht en morele competenties (inclusief het beter herkennen en benoemen van morele kwesties waar ze tegenaan lopen) en worden ondersteund in het handelen op basis van weloverwogen afwegingen in lastige situaties in palliatieve zorg. Ikazia • Na afloop van het project zijn de medewerkers op de afdeling 3b gesensitiveerd voor morele kwesties. •CURA is structureel ingebed in de organisatie en onderdeel van de werkroutine geworden. De afdeling kan zelfstandig CURA gebruiken, onder leiding van de CURA-ambassadeurs. Er is een groep kartrekkers/ambassadeurs aanwezig die gebruik van CURA stimuleert en die nieuwe medewerkers bekend maken met CURA. •CURA is hiernaast succesvol geïntroduceerd bij hetnetwerk oncologieverpleegkundigen en wordt waar passend en nodig gebruikt in hun bijeenkomsten (4x per jaar). •CURA heeft een plek in de scholing palliatieve zorg in het leerhuis. •Andere afdelingen (dan 3b) hebben kennisgemaakt met CURA. Lelie Zorggroep •Het team palliatief verpleegkundigen (die ambulant werken) hebben CURA in hun werkwijze geïntegreerd en passen het toe. Zowel in het onderlinge overleg (wanneer passend en nodig) als in hun regio’s, om wijkteams te ondersteunen. •Het team van hospice voorziening De Regenboog werkt met CURA (zowel professionals als vrijwilligers) tijdens hun intervisiemomenten, ad hoc wanneer het nodig is, en waar nodig/passend tijdens ‘zorg-voor-de-zorgenden koffiemomenten’. Onderdeel van het borgingsplan wordt de vraagstelling of de ervaringen met CURA binnen dit project ook toepasbaar zijn bij de 25 PaTz groepen die actief zijn binnen het werkgebied van het NPZR&o. Aan een groot aantal PaTz groepen is al een Geestelijk Verzorger verbonden. Een ander aspect bij de borging op netwerkniveau is om gebruik maken van de reeds ingebedde structuur van het netwerk. Het netwerk is verdeeld in 8 deelgebieden (ketens) hier komen zorgprofessionals gemiddeld 4 maal per jaar bijeen om volgens het ketenjaarplan onder leiding van de lokale keten coördinator casuïstiek te bespreken, samenwerkingsafspraken te maken, deskundigheid te bevorderen. Doordat deze structuur al jaren bekend is bij alle netwerkpartners wordt hiervan gebruik gemaakt bij de implementatie en borging van de interventie op netwerkniveau. Tijdens een casuïstiek bespreking zou bijvoorbeeld gebruik kunnen worden gemaakt van de CURA methodiek.

Kenmerken

Projectnummer:
844001916
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E. Vink
Verantwoordelijke organisatie:
Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en Omstreken