Mobiele menu

Implementatieonderzoek CURA - ZW

Projectomschrijving

Evean constateerde dat palliatieve patiënten langer thuis blijven wonen, of verblijven op de palliatieve unit. Medewerkers ervaren steeds meer last van de complexiteit van de casus terwijl ze toch zelfstandig moeten handelen. Dit brengt morele stress met zich mee. Daarnaast is samenwerking met andere professionals binnen de palliatieve zorg essentieel en CURA biedt een instrument om deze samenwerking te intensiveren.

Doel

Het doel is dat medewerkers minder belast zijn door de complexe zorgsituaties die ze meemaken, met name in zowel intra als extramurale zorg. Er is door CURA meer mogelijkheid dilemma’s met elkaar te delen, op een gestructureerde en constructieve manier. Ook is CURA vast onderdeel van de intervisie (6 keer per jaar) om casuïstiek te bespreken.

Aanpak/werkwijze

Zowel binnen Evean als de Zorgcirkel leidden we in totaal 8 medewerkers op tot CURA-ambassadeur. De CURA-ambassadeurs kregen een belangrijke rol in het introduceren, initiëren, begeleiden en borgen van CURA binnen hun organisatie volgens een opgesteld implementatieplan. Na de trainingen organiseerden we voor iedere groep ambassadeurs nog 2 (digitale) interne terugkombijeenkomsten waarbij het toepassen van CURA is geëvalueerd. Successen en belemmeringen werden besproken. Ook waren er tussentijdse evaluatie overleggen met de projectgroep waarin tips en ervaringen werden uitgewisseld.

Resultaten

Het project behaalde de volgende resultaten:

  • Het bijwonen van een CURA-overleg zorgt ervoor dat de morele stress van medewerkers niet zo hoog oploopt in het werk.
  • CURA helpt medewerkers met reflectie op eigen waarden en normen en die van anderen. Ook mondt een CURA-overleg uit in concrete actie(s) waardoor de medewerkers weer verder kunnen.
  • CURA-overleggen met verschillende functies/rollen zorgt ervoor dat medewerkers van verschillende disciplines elkaar beter vinden.

Overwegend positieve ervaringen en reacties vanuit de eindgebruikers (zorgverleners) maken CURA ‘aanstekelijk’. Met name de laagdrempeligheid van de methodiek en het bijdragen aan het (mentaal) welzijn van zorgmedewerkers is van grote meerwaarde. Medewerkers geven aan na het bijwonen van een CURA-moment dat dit hen echt helpt in hun werk en in het nadenken over morele dilemma's waardoor hun morele stress niet zo hoog oploopt. De positieve effecten van CURA maakt dat het regio managementteam van Zorgcirkel besloot om CURA op alle intramurale locaties van De Zorgcirkel regio Purmerend verder te implementeren aan de hand van het opgestelde implementatie- en borgingsplan. Binnen Evean is er een ‘Verbeterplan palliatieve zorg’ opgesteld waarin het borgen van CURA is opgenomen.

Vervolg

Er is een stimuleringssubsidie uitgezet om de CURA-methodiek breed te implementeren binnen zorgorganisaties. 

ZonMw en ethiek

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Daarbij is het ondersteunen van zorgverleners bij morele dilemma’s tijdens het verlenen van palliatieve zorg belangrijk. Deze ondersteuning helpt om stress te verminderen, samenwerking te versterken en weloverwogen keuzes te maken over hoe te handelen in bepaalde zorgsituaties. Het bespreekbaar maken van morele dilemma’s en te erkennen draagt bij aan een betere emotionele belasting en vermindering van stress, en goede passende zorg voor patiënt en naasten. Lees meer over samenwerking en overdracht in de palliatieve zorg.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

CURA biedt laagdrempelige ondersteuning aan zorgverleners bij morele dilemma’s in de palliatieve zorg: ‘lastige situaties’ waarin je niet direct weet wat het juiste is om te doen, of wanneer je sterk het gevoel hebt dat er geen goede zorg geleverd wordt. Deze ondersteuning sluit aan bij het nieuwe Kwaliteitskader, dat stelt dat een goede omgang met morele kwesties belangrijk is voor goede palliatieve zorg (Domein 10.1). Ook sluit CURA aan bij de kernwaarde ‘Persoonlijke balans’ in het Kwaliteitskader, omdat het zorgverleners helpt zich bewust te worden van de (emotionele) impact die palliatieve zorg op henzelf heeft, en te reflecteren op hun eigen handelen. CURA is in dit opzicht een vorm van ‘zorg voor de zorgenden’. Patiënten hebben baat bij veerkrachtige en reflectieve zorgverleners, die geoefend zijn in het zich verplaatsen in wat belangrijk is voor de patiënt en naasten (een belangrijk onderdeel van CURA). We hebben CURA in nauwe samenwerking met de praktijk ontwikkeld en uitgetest in proeftuinen. We willen nu onderzoeken hoe CURA effectief en duurzaam kan worden geïmplementeerd in verschillende organisaties (hospice, thuiszorg, ziekenhuisafdeling, verpleeg- of verzorgingshuis). We richten ons hierbij op drie deelvragen: 1. Uit ons huidige onderzoek komt naar voren dat CURA als laagdrempelig, behulpzaam en in- en toepasbaar ervaren wordt, maar dat er behoefte is aan een korte training van te selecteren ‘CURA-ambassadeurs’ binnen de organisatie, die CURA kunnen introduceren, initiëren, begeleiden en borgen binnen hun afdeling of organisatie. Maar wat is de beste manier om hen te trainen? (Hoe) moet de training aangepast worden aan de context (hospice, thuiszorg, ziekenhuis, V&V)? 2. Wat werkt wel en wat werkt niet bij het introduceren, toepassen, bekendheid genereren, structureel inbedden cq. borgen van CURA in de organisatie? (Hoe) verschilt dit per context? Wat zijn valkuilen en best practices bij duurzame en effectieve implementatie van CURA in organisaties? Wat zijn organisationele randvoorwaarden om effectieve implementatie te doen slagen? Welke begeleiding is nodig om CURA blijvend goed te gebruiken (coaching, monitoring, kwaliteitsbewaking)? 3. Ervaren zorgverleners (in de verschillende contexten) ook werkelijk dat CURA een haalbaar instrument is dat hun morele competenties en morele veerkracht versterkt als het binnen hun afdeling of organisatie in gebruik genomen is?

Kenmerken

Projectnummer:
844001954
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Y. Goudsblom
Verantwoordelijke organisatie:
ZONH