Mobiele menu

Implementatiestudie CURA - NPZ Eemland

Projectomschrijving

In Hospice Nijkerk komen ethische vraagstukken regelmatig voor. Om het morele bewustzijn en de morele competenties van medewerkers te versterken is CURA nodig. Zodat medewerkers bij morele dilemma's en in lastige situaties beter en bewuster kunnen beslissen wat te doen en evenwichtiger en eenduidiger kunnen reageren.

Doel

De doelstellingen van het CURA-project in het hospice zijn:

  1. Medewerkers ervaren minder stress en hebben het gevoel beter toegerust te zijn om met morele dilemma’s om te gaan.
  2. CURA is geïntegreerd in de hele structuur van het hospice.
  3. Er zijn 6 getrainde CURA-ambassadeurs die hierin een hoofdrol spelen.

Aanpak/werkwijze

In het project leidden we 6 medewerkers, coördinatoren van vrijwilligers en verpleegkundigen op tot CURA-ambassadeurs. Deze ambassadeurs leidden hun collega’s op door de gespreksleiding van CURA te rouleren. Onderzoekers en de netwerkcoördinator begeleidden de implementatie.

Resultaten

Door CURA ontvangen de gasten en naasten van Hospice Nijkerk adequate en empathische reacties en eenduidige zorgverlening van alle medewerkers. In bestaande overleggen van de coördinatoren, verpleegkundigen en vrijwilligers staat CURA als vast punt op de agenda. Ook bij het multidisciplinair overleg zetten we CURA in bij niet eensluidende gezichtspunten op de zorgverlening. Door de stappen van CURA te volgen komt iedere medewerker aan het woord en heeft ieder een actieve bijdrage aan de bespreking. Hierdoor voelen de medewerkers zich beter gehoord en serieus genomen.

Uit de reguliere medewerker enquête blijkt dat door de implementatie van CURA de emotionele belasting ten gevolge van het werk in het hospice aanzienlijk is afgenomen in vergelijking met voorgaande jaren. Deze impact vloeit uit naar goede zorg voor onze gasten en naasten. Verder hebben we CURA in beleids- en jaarplannen opgenomen en evalueren we regelmatig.

Vervolg

Er is een stimuleringssubsidie uitgezet om de CURA-methodiek breed te implementeren binnen zorgorganisaties. 

ZonMw en ethiek

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Daarbij is het ondersteunen van zorgverleners bij morele dilemma’s tijdens het verlenen van palliatieve zorg belangrijk. Deze ondersteuning helpt om stress te verminderen, samenwerking te versterken en weloverwogen keuzes te maken over hoe te handelen in bepaalde zorgsituaties. Het bespreekbaar maken van morele dilemma’s en te erkennen draagt bij aan een betere emotionele belasting en vermindering van stress, en goede passende zorg voor patiënt en naasten. Lees meer over samenwerking en overdracht in de palliatieve zorg.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In Hospice Nijkerk komen ethische vraagstukken regelmatig voor, zoals bijv. een gast, die besluit te stoppen met eten en drinken, het moment van inzetten van palliatieve sedatie of lastige situaties zoals het overlijden van jonge zorgvragers met kleine kinderen. De hospicemedewerkers, zowel vrijwilligers als verpleegkundigen, worstelen daarmee. Het hospice besteedt regelmatig aandacht aan ‘lastige kwesties’, maar het mist kennis en instrumenten om constructieve en inhoudelijk goede dialogen met vrijwilligers en verpleegkundigen structureel te faciliteren. Dit beperkt het adequaat handelen in de zorgverlening én het welzijn van de medewerkers De doelstellingen voor de implementatie van CURA zijn: 1) medewerkers ervaren minder morele stress in het geval van lastige situaties in de zorg. Ze hebben het gevoel beter toegerust te zijn om met deze situaties cq. morele dilemma’s om te gaan; 2) CURA is na afloop van het project geïntegreerd in de hele structuur van het hospice; 3) Er zijn vier getrainde CURA-ambassadeurs die hierin een hoofdrol spelen. Hospice Nijkerk neemt bij voorkeur deel in de eerste lichting, met de training in mei - juli 2020. Het hospice voldoet aan de gestelde voorwaarden op inhoudelijk en organisatorisch vlak. Het hospice beschikt bovendien over voldoende en ervaren medewerkers en over geschikte faciliteiten. De haalbaarheid van de interventie in deze kleine organisatie is groot. Het bestuur van de Stichting Hospice Nijkerk ondersteunt de implementatie van CURA als onderdeel van het huidige beleid gericht op kwalitatief goede palliatieve zorg en ‘zorg voor de zorgenden’

Kenmerken

Projectnummer:
844001955
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A. van der Hout
Verantwoordelijke organisatie:
Hospice Nijkerk