Mobiele menu

Improving physical health and lifestyle behaviors in patients with serious mental illness: a cluster randomized controlled trial on the effectiveness of the nurse-led GILL eHealth intervention

Projectomschrijving

Bevordering van fysieke gezondheid en leefstijlgedrag van patiënten met een ernstige psychische aandoening: een cluster-gerandomiseerd onderzoek naar de effectiviteit van de verpleegkundige GILL e-health interventie

De lichamelijke gezondheid van cliënten met een ernstige psychische aandoening is vaak slechter dan die van mensen uit de algemene bevolking. Wij ontwikkelden een e-health instrument (GILL: Gezond in Lichaam en Leefstijl) om de gezondheid van deze cliënten goed in beeld te kunnen brengen zodat ziektes en klachten effectief behandeld kunnen worden. Ook kunnen we met GILL het leefstijlgedrag van de cliënt in kaart te brengen en zoeken naar verbeteringen hierin.

Effectonderzoek GILL

In deze studie onderzoeken we de effecten van GILL op de lichamelijke en psychische gezondheid van de cliënt, en op hun kwaliteit van leven. Ook voeren we een procesevaluatie uit naar de invoering en het gebruik van GILL. Verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten hebben een centrale rol in de uitvoering en coördinatie van GILL.

Setting: ambulante ggz-teams gericht op EPA

Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen ambulante teams in de ggz die zorg bieden aan cliënten met een ernstige psychische aandoening (EPA).

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

SUMMARY AIM: to evaluate the effectiveness of the nurse-led GILL (Gezondheid in Lichaam en Leefstijl) eHealth intervention in outpatients with serious mental illness (SMI), compared to usual care. HYPOTHESIS: the GILL eHealth intervention will be more effective than usual care in improving physical health and lifestyle behaviors. DESIGN: A cluster randomized controlled trial with an embedded process evaluation of the implementation of the GILL intervention. STUDY POPULATION: Adult outpatients with serious mental illness and a body mass index of 27 or higher (overweight/obesity), treated by Flexible Assertive Community Treatment teams (FACT-teams). INTERVENTION: The GILL eHealth intervention consists of two complementary modules for (a) somatic screening and (b) lifestyle promotion, resulting in a personalized somatic treatment and lifestyle plan. Trained mental health nurses and clinical nurse specialists will implement the intervention within the multidisciplinary treatment context, and will guide and support the patients in the promotion of their somatic health, including cardiometabolic risk management. USUAL CARE/COMPARISON: Usual care includes treatment according to national guidelines. OUTCOMES: Metabolic syndrome severity (primary), fitness, physical activity, lifestyle behaviors, quality of life, recovery, psychosocial functioning, health related self-efficacy and health care utilization after 1 year. The process evaluation focuses on the feasibility of the eHealth intervention, its acceptability for patients and health care providers (mainly mental health nurses and clinical nurse specialists), and barriers/facilitators to implementation. SAMPLE SIZE: A total of 246 patients will be included. TIME SCHEDULE: Duration of the study is 48 months: preparation, approval METC, selection and recruitment (0-18); start eHealth intervention, baseline measurements (18-24); trial follow-up, process evaluation (24-40); analysis, writing, dissemination, and submitting publications (40-48). SAMENVATTING DOEL: Het evalueren van de effectiviteit van de GILL (Gezondheid in Lichaam en Leefstijl) eHealth interventie voor patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA), in vergelijking met standaard ambulante zorg. HYPOTHESE: De GILL eHealth interventie is effectiever dan standaard ambulante zorg in het verbeteren van de fysieke gezondheid en het leefstijlgedrag van de patiënten. STUDIE OPZET: Een cluster-gerandomiseerd effectonderzoek, inclusief een procesevaluatie van uitvoering van de GILL-interventie. STUDIEPOPULATIE: Volwassenen met een ernstige psychiatrische aandoening en een body mass index van 27 of hoger (overgewicht/obesitas) die in behandeling zijn bij ambulante FACT-teams (Flexibel Assertive Community Treatment). INTERVENTIE: De GILL eHealth-interventie bestaat uit twee complementaire modules voor (a) somatische screening en (b) leefstijlbevordering, resulterend in een persoonlijk behandelings- en leefstijlplan. Getrainde ggz-verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten ggz voeren de interventie uit binnen de multidisciplinaire behandelcontext, en begeleiden en ondersteunen de patiënten bij hun lichamelijke gezondheidsbevordering, mede gericht op cardiometabool risicomanagement. GEBRUIKELIJKE ZORG/VERGELIJKING: Standaardzorg zoals deze wordt aangeboden binnen gecertificeerde FACT-teams volgens nationale richtlijnen. UITKOMSTMATEN: Metabool syndroom ernst (primair), fitheid, fysieke activiteit, leefstijlgedrag, kwaliteit van leven, herstel, psychosociaal functioneren, gezondheid gerelateerde zelfeffectiviteit en zorgconsumptie na 1 jaar. De procesevaluatie richt zich op haalbaarheid en aanvaardbaarheid van de eHealth interventie, door zowel patiënten als hulpverleners (met name verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten), inclusief bevorderende en belemmerende aspecten voor implementatie. STEEKPROEFOMVANG: In totaal nemen 246 patiënten deel aan de studie. TIJDPAD: De totale projectduur bedraagt 48 maanden: voorbereiding, goedkeuring METC, werving en selectie (0-18); start GILL eHealth interventie, nulmeting (18-24); follow-up patiënten, procesevaluatie (24-40); analyse, schrijven, disseminatie en publicatie (40-48).

Kenmerken

Projectnummer:
10040022010002
Looptijd: 49%
Looptijd: 49 %
2022
2026
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. B van Meijel
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc
Afbeelding

Essentiële zorg

Essentiële zorg behoort tot de kerntaken van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden. Daarom financieren wij projecten die het verpleegkundig en verzorgend handelen op het thema essentiële zorg wetenschappelijk onderbouwen. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.