Mobiele menu

Integrale bekostiging: ex-ante evaluatie van effecten op kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid en evaluatie van de eerste effecten na invoering.

In 2010 is integrale bekostiging ingevoerd voor patiënten met diabetes, COPD en patiënten die een risico lopen op hart- en vaatziekten, oftewel vasculair risicomanagement (VRM). Bij integrale bekostiging wordt één zorgaanbieder verantwoordelijk voor de zorg van de patiënt voor een aandoening. Deze zorgaanbieder verzorgt de gehele zorg voor de specifieke aandoening van de patiënt en maakt daarbij afspraken over zorg met andere zorgverleners.

Doel

Integrale bekostiging heeft als doel de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners te verbeteren. Dit kan enerzijds bijdragen aan het realiseren van gezondheidswinst, maar daarnaast ook aan de betaalbaarheid van zorg. Er is echter weinig bekend over de precieze effecten van integrale bekostiging. In dit onderzoek worden de effecten van integrale bekostiging onderzocht aan de hand van bestaande literatuur. Daarnaast wordt onderzocht in welke mate de zorg is veranderd voor patiënten binnen en buiten integrale bekostiging na 1 jaar invoering.

Producten

Titel: Minor surgery in general practice and effects on referrals to hospital care: Observational study.
Auteur: Van Dijk CE, Verheij RA, Spreeuwenberg P, de Bakker DH, Groenewegen PP
Magazine: BMC Health Services Research
Titel: What part of the total care consumed by type 2 diabetes patients is directly related to diabetes? Implications for disease management programs
Auteur: Van Dijk CE, Verheij RA, Swinkels ICS, Rijken M, Schellevis FG, Groenewegen PP, De Bakker DH
Magazine: International Journal of Integrated Care
Titel: Primary care nurses: effects on secondary care referrals.
Auteur: Van Dijk CE, Verheij RA, Hansen J, Van der Velden L, Nijpels G, Groenewegen PP, De Bakker DH
Magazine: BMC Health Services Research
Titel: Integrale bekostiging: evaluatie van verwachte effecten op kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg
Titel: Results after one year introduction of Disease oriented payments in the Netherlands
Titel: Integrale bekostiging: eerste ervaringen na één jaar invoering
Titel: Huisartsenzorg in cijfers: Integrale bekostiging dekt fractie zorg
Auteur: Van Dijk C, Verheij R
Magazine: Huisarts en Wetenschap

Verslagen


Eindverslag

Met ingang van 1 januari 2010 is integrale bekostiging landelijk ingevoerd voor patiënten met diabetes en patiënten met een verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen (VRM), en per 1 juli 2010 voor patiënten met COPD. Bij integrale bekostiging onderhandelt de zorgverzekeraar over één bedrag voor alle zorg van de patiënt omtrent de betreffende aandoening met een zogenaamde hoofdcontractant. Een zorggroep is hoofdcontractant voor het zorgpakket van de patiënt met betrekking tot de specifieke ziekte. Een zorggroep is een organisatie met zorgverleners die verantwoordelijk zijn voor het coördineren en leveren van chronische zorg binnen integrale bekostiging. De hoofdcontractant kan daaropvolgend andere zorgverleners uit zowel de eerste als tweede lijn subcontracteren. Voorwaarde voor de invoering van integrale bekostiging is de beschikbaarheid van zorgstandaarden, zodat productomschrijving, minimale kwaliteitseisen en prestatie-indicatoren voorhanden zijn of gemakkelijk kunnen worden ontwikkeld. Door middel van de invoering van integrale bekostiging wordt eigenlijk beoogd de zorg steeds meer volgens het principe van disease management te organiseren en te leveren. De periode 2010 tot en met 2012 wordt als overgangsperiode gezien, waarin het zorgverleners vrij staat om de zorg voor hun patiënten met type II diabetespatiënten, VRM en COPD al dan niet integraal te declareren via een keten-DBC. Er is weinig bekend over de precieze effecten van integrale bekostiging. In dit project werd onderzocht welke effecten van integrale bekostiging op de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid kunnen worden verwacht. Daarnaast werden de effecten van integrale bekostiging na één jaar invoering onderzocht.

In dit project werden de verwachte effecten van integrale bekostiging op de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid in kaart gebracht door middel van systematisch literatuuronderzoek naar de effecten van disease management programma’s en gelijksoortige organisatie- en bekostigingsstructuren op de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg en de mate van concurrentie op de markt van zorggroepen en zorgverzekeraars. De eerste effecten van integrale bekostiging na één jaar invoering werden onderzocht op basis van gegevens van het Landelijk InformatieNetwerk Huisartsenzorg (LINH) en het Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten (NPCG).

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
510000002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2011
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. ir. J.C. Korevaar
Verantwoordelijke organisatie:
NIVEL