Mobiele menu

InterGAIN: Interprofessionele aanpak van (risico op) ondervoeding en sarcopenie bij thuiswonende ouderen

Projectomschrijving

Ondervoeding en sarcopenie komen vaak voor bij ouderen. Tegengaan van ondervoeding en sarcopenie is belangrijk vanwege de ernstige gevolgen voor gezondheid, zelfstandig functioneren, welbevinden en kwaliteit van leven.

Doel

Het doel van dit project is het bepalen van de meerwaarde van interprofessionele samenwerking tussen thuiswonende 65+ ouderen, huisartsen/praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, diëtisten en fysiotherapeuten in de aanpak van (risico op) ondervoeding en sarcopenie in relatie tot gezondheid, ervaren kwaliteit van zorg, werkplezier en kostenbeheersing. Met de voorgestelde interprofessionele aanpak van (risico op) ondervoeding en sarcopenie beogen we de persoonsgerichte zorg voor de ouderen te optimaliseren.

Werkwijze

We beschrijven resultaten bij ouderen en professionals, evenals generieke en regio-specifieke succes- en faalfactoren voor de interprofessionele eerstelijnssamenwerking en stellen direct implementeerbare adviezen op voor ouderen, professionals, beleidsmakers en financiers.

Samenwerking

Dit project is een samenwerking tussen Hanzehogeschool Groningen, Denktank 60+ Noord, Hogeschool van Amsterdam, Huisartsenzorg Drenthe, Icare, Radboudumc, Universitair Medisch Centrum Groningen en ZuidOostZorg.

Animatievideo InterGAIN

In deze korte animatievideo op Youtube wordt uitgelegd hoe InterGAIN werkt:

Afbeelding
Screenshot uit animatiefilm over project InterGAIN

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

PROBLEEMSTELLING Ondervoeding en sarcopenie hebben een negatieve invloed op gezondheid, zelfstandig functioneren, welbevinden en kwaliteit van leven, leidend tot valincidenten, vaker huisartsbezoek en meer kans op opname in zieken-, verzorgings-, en verpleeghuis. Richtlijnen rondom ondervoeding en sarcopenie zijn onvoldoende geïmplementeerd in de eerste lijn en niet gericht op interprofessionele samenwerking. Knelpunten geuit door ouderen en professionals (te weinig kennis, bewustzijn en vaardigheden, te weinig afstemming met ouderen en tussen professionals, onduidelijke taak- en rolverdeling) vragen om een interprofessionele, regionale eerstelijnsaanpak van (risico op) ondervoeding en sarcopenie. DOELSTELLING Wat is de meerwaarde van interprofessionele samenwerking tussen thuiswonende 65+ ouderen, huisartsen/praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, diëtisten en fysiotherapeuten, in de aanpak van (risico op) ondervoeding en sarcopenie, in relatie tot gezondheid, ervaren kwaliteit van zorg, werkplezier van professionals en kostenbeheersing (Quadruple Aim)? VRAAGSTELLING Onderzoeksvragen: 1. Wat zijn behandelperspectieven van ouderen en professionals op (risico op) ondervoeding en sarcopenie en samenwerking daaromtrent en wat zijn belemmerende/bevorderende factoren en wensen/behoeften voor interprofessionele samenwerking? (WP2) 2. Hoe kan interprofessionele samenwerking tussen ouderen en de genoemde professionals in Drenthe worden ingericht voor optimale case finding, screening, diagnostiek, behandeling en monitoring van (risico op) ondervoeding en sarcopenie? (WP3) 3. Wat is de haalbaarheid van interprofessionele samenwerking rondom het tegengaan van (risico op) ondervoeding en sarcopenie en de meerwaarde ervan in relatie tot gezondheid, ervaren kwaliteit van zorg, werkplezier en zorgkosten? (WP4) 4. Welke aanbevelingen rondom generieke en regio-specifieke aspecten van interprofessionele samenwerking rondom (risico op) ondervoeding en sarcopenie kunnen worden gegeven voor landelijke implementatie, in het bijzonder in Friesland, Amsterdam en Nijmegen? (WP5) TAAKSTELLING InterGAIN legt de basis voor een regionale interprofessionele eerstelijnsaanpak tegen (risico op) ondervoeding en sarcopenie bij thuiswonende ouderen in Nederland, om persoonsgerichte zorg te optimaliseren. PLAN VAN AANPAK Het project zal bestaan uit 3 fasen met 2 proces-sturende werkpakketten (WP's; WP1: Projectmanagement, WP6: Communicatie en disseminatie) en 4 inhoudelijke WP's (WP2: Wensen, behoeften, bevorderende en belemmerende factoren; WP3: Inrichten regionale interprofessionele samenwerking; WP4: Haalbaarheidsstudie; WP5: Interregionale uitwisseling): Fase 1: Context-gebonden ontwerp voor interprofessionele samenwerking in Drenthe, met input vanuit Friesland, Amsterdam, Nijmegen (WP2, WP3) Fase 2: Pilot interprofessionele samenwerking geïntegreerd in model Integrale Ouderenzorg Drenthe, incl. haalbaarheidsstudie (WP4) Fase 3: Evaluatie interprofessionele samenwerking in Drenthe en contextuele vertaling naar Friesland, Amsterdam, Nijmegen (WP5) Gebruik wordt gemaakt van het internationale framework voor het ontwikkelen en evalueren van complexe interventies van de Medical Research Council. In het project participeren thuiswonende 65+ ouderen, huisartsen/praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, diëtisten, fysiotherapeuten, casemanagers dementie en welzijnswerkers uit de eerste lijn uit Drenthe, Friesland, Amsterdam en Nijmegen (WP2-3, WP5-6). In de haalbaarheidsstudie (WP4) worden 80 ouderen (minimaal 40 ouderen met (risico op) ondervoeding en minimaal 40 met (risico op) sarcopenie) en minimaal 20 professionals (waaronder 5 huisartsen/praktijkondersteuners, 5 diëtisten, 5 fysiotherapeuten, 5 wijkverpleegkundigen) uit Drenthe geïncludeerd (purposive sampling, deviant case methode). Uitkomsten (haalbaarheid van de interprofessionele samenwerking, interprofessionele identiteit en gedrag, bereidheid van professionals en gezondheid, kwaliteit van zorg, werkplezier en kosten (Quadruple Aim)) worden na 3 maanden geëvalueerd. RELEVANTIE InterGAIN draagt bij aan betere persoonsgerichte zorg voor een grote, groeiende groep 65+ ouderen waarbij ondervoeding en sarcopenie vaak voorkomen (respectievelijk 20-40% en 10-40%). Tegengaan van (risico op) ondervoeding en sarcopenie is belangrijk vanwege de vele negatieve gevolgen. De projectresultaten zijn relevant voor verschillende stakeholders: ouderen, professionals, beroepsverenigingen, onderwijsinstellingen en beleidsmakers. Actieve betrokkenheid van ouderen is vanaf de voorbereidingsfase gerealiseerd en wordt tijdens het project gecontinueerd. InterGAIN sluit goed aan op: *Missies I-III en deels Missie IV van de Health~Holland Kennis- en Innovatieagenda 2020-23 *De onderzoeks-/kennisagenda’s van huisartsen, wijkverpleegkundigen en paramedici, waarin de behoefte aan kennisvergroting en -verspreiding rondom interprofessionele samenwerking om ouderen langer zelfredzaam te laten zijn is gearticuleerd

Kenmerken

Projectnummer:
10270022120003
Looptijd: 49%
Looptijd: 49 %
2022
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. H. Jager-Wittenaar
Verantwoordelijke organisatie:
Hanzehogeschool Groningen
Afbeelding

Multidisciplinaire samen-werking in de eerst lijn

Uit een verzameling van regiobeelden en praktijkvoorbeelden van de Juiste Zorg op de Juiste Plek blijkt dat de samenwerking tussen huisartsen, verpleegkundigen en paramedici nog niet optimaal is. Daarom financieren wij 6 projecten die aan de slag gaan met het verbeteren en onderbouwen van deze multidisciplinaire samenwerking. Dit project is daar één van.