Mobiele menu

Introduction of Audit generated Changes in perinatal care using Tailored implementation strategies. (ACTion-project)

Met het ACTion-project zijn de vaardigheden verbeterd van professionals werkzaam in de geboortezorg in Noord Nederland. Hierdoor zijn de 11 ziekenhuizen met de verloskundige groepen in staat gesteld om hun zorg te verbeteren. Deze verbeterpunten zijn aangedragen door patiënten. Door specifieke kennis met elkaar te delen, het bespreken van actuele dilemma’s, motiverende coaching en advisering werkten de zorgverleners aan het verbeteren van hun vaardigheden.

Van dit project kan het volgende geleerd worden:
  • het blijkt dat een kartrekker onmisbaar is voor elk verbeterproject;
  • positieve intrinsieke motivatie verhoogt het leerresultaat van de training;
  • de implementatiekennis en –vaardigheden worden positief beïnvloed door de training;
  • inbedding van de implementatiemethodiek in de perinatale audit is essentieel;
  • monitoring en vieren van successen beïnvloeden de voortgang positief;
  • deskundige begeleiding is noodzakelijk voor de borging van de nieuw aangeleerde methodiek.

Verslagen


Eindverslag

Het ACTion-project heeft zich gericht op de verbetering van implementatievaardigheden van professionals werkzaam in de geboortezorg in Noord Nederland. Hierdoor zijn de 11 Verloskundige Samenwerkings Verbanden (VSV’s) in staat gesteld om verbeterpunten, voortkomend uit de perinatale audits, beter door te voeren. Het project bestond uit training en follow-up bijeenkomsten waarin toename van kennis en vaardigheden vormgegeven is door kennisoverdracht, bespreken van actuele dilemma’s, motiverende coaching en advisering.
Het ACTion-project is geëvalueerd op proces en effecten met behulp van zowel vragenlijsten m.b.t. motivatie, implementatiekennis en -vaardigheden en evaluatie van de training, als ook procesverslagen, observaties en interviews. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de gebruikte onderzoeksmethoden in de verschillende fasen van het project. De data uit de vragenlijsten zijn verwerkt in SPSS en geanalyseerd met behulp van een multiple regressieanalyse. De getranscribeerde interviewverslagen en procesverslagen zijn gecodeerd door 2 onderzoekers en geanalyseerd per VSV met behulp van het in kaart brengen van causale netwerken en patronen (Miles en Huberman, 1994 ). Op deze wijze zijn de factoren van invloed op de effectiviteit van het ACTion-project in kaart gebracht alsmede hoeveel verbetervoorstellen er succesvol door de getrainde teams zijn geimplementeerd, en onder welke voorwaarden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
209020005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2012
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. J.J.H.M. Erwich
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen