Mobiele menu

Introduction of Audit generated Changes in perinatal care using Tailored implementation strategies. (ACTion-project)

Projectomschrijving

Met het ACTion-project zijn de vaardigheden verbeterd van professionals werkzaam in de geboortezorg in Noord Nederland. Hierdoor zijn de 11 ziekenhuizen met de verloskundige groepen in staat gesteld om hun zorg te verbeteren. Deze verbeterpunten zijn aangedragen door patiënten. Door specifieke kennis met elkaar te delen, het bespreken van actuele dilemma’s, motiverende coaching en advisering werkten de zorgverleners aan het verbeteren van hun vaardigheden.

Van dit project kan het volgende geleerd worden:
  • het blijkt dat een kartrekker onmisbaar is voor elk verbeterproject;
  • positieve intrinsieke motivatie verhoogt het leerresultaat van de training;
  • de implementatiekennis en –vaardigheden worden positief beïnvloed door de training;
  • inbedding van de implementatiemethodiek in de perinatale audit is essentieel;
  • monitoring en vieren van successen beïnvloeden de voortgang positief;
  • deskundige begeleiding is noodzakelijk voor de borging van de nieuw aangeleerde methodiek.

Verslagen


Eindverslag

Het ACTion-project heeft zich gericht op de verbetering van implementatievaardigheden van professionals werkzaam in de geboortezorg in Noord Nederland. Hierdoor zijn de 11 Verloskundige Samenwerkings Verbanden (VSV’s) in staat gesteld om verbeterpunten, voortkomend uit de perinatale audits, beter door te voeren. Het project bestond uit training en follow-up bijeenkomsten waarin toename van kennis en vaardigheden vormgegeven is door kennisoverdracht, bespreken van actuele dilemma’s, motiverende coaching en advisering.
Het ACTion-project is geëvalueerd op proces en effecten met behulp van zowel vragenlijsten m.b.t. motivatie, implementatiekennis en -vaardigheden en evaluatie van de training, als ook procesverslagen, observaties en interviews. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de gebruikte onderzoeksmethoden in de verschillende fasen van het project. De data uit de vragenlijsten zijn verwerkt in SPSS en geanalyseerd met behulp van een multiple regressieanalyse. De getranscribeerde interviewverslagen en procesverslagen zijn gecodeerd door 2 onderzoekers en geanalyseerd per VSV met behulp van het in kaart brengen van causale netwerken en patronen (Miles en Huberman, 1994 ). Op deze wijze zijn de factoren van invloed op de effectiviteit van het ACTion-project in kaart gebracht alsmede hoeveel verbetervoorstellen er succesvol door de getrainde teams zijn geimplementeerd, en onder welke voorwaarden.

Samenvatting van de aanvraag

Perinatal audit is a valuable instrument to improve the quality of perinatal care, provided that audit results and suggestions for improvement are translated into actions. Currently, suggestions for care improvement are only sporadically implemented into daily practice. The aim of this project is to examine whether training of local professionals in designing their own “tailored” implementation strategy will aid them to really implement improvements. In addition, these teams should become independent of support for future implementations. The intervention is the use of specific training and of the FINER-MT model for the implementation of health care improvements. The “tailoring” will be in the use of knowledge on unit-specific impeding and facilitating factors. The intervention will be directed to 12 perinatal cooperation units in the northern part of the Netherlands which will be offered training and follow-up sessions. Primary outcome measure will be the number of completed implementations in their practices. These will be compared with similar outcomes during the previous IMPACT project, in which implementation of the suggested care improvements was not specifically supported. A process and effect evaluation will report on process parameters and on the efforts needed to reach effects. This project will not only achieve the implementation of perinatal care improvements, but will also add to the knowledge and evidence on how to introduce the implementation methodology to teams.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
209020005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2012
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. J.J.H.M. Erwich
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen