Mobiele menu

Inzicht in aanhoudende klachten na Covid-19 besmetting: een mixed methods benadering.

Sommige mensen die een corona besmetting hebben doorgemaakt, houden of ontwikkelen klachten op de langere termijn. Dit wordt Long-COVID genoemd en hierover is nog weinig bekend. In dit onderzoek richten de onderzoekers zich op onderliggende oorzaken en risicofactoren voor Long-COVID en brengen ze de zorgpaden en aard, ernst en duur van de aanhoudende klachten in beeld. Hierbij besteden ze extra aandacht aan diverse kwetsbare groepen in onze samenleving.

Doel

Het onderzoek naar Long-COVID draagt bij aan een betere typering en duiding van Long-COVID-klachten:

•    Focus op het bieden van meer inzicht in de aard, ernst en duur van de klachten;
•    Onderzoeken van risicofactoren en aanwijzingen voor mogelijke onderliggende oorzaken;
•    Het in kaart brengen van de 'zorgpaden' van patiënten met Long-COVID en het geven van advies over eventuele verbeteringen.

Achtergrond

De onderzoekers gebruiken 3 verschillende cohorten:

  1. Het EPD-cohort met onherleidbare, gekoppelde gegevens uit:

    i.    elektronische patiëntendossiers (EPDs) uit huisartsenpraktijken en huisartsenposten (Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn en academische huisartsennetwerken (Maastricht, Radboud en Groningen)
    ii.    de ziekenhuisregistraties (Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg, LBZ)
    iii.    sociaaleconomische en demografische gegevens van het CBS Deze 3 databases worden op individueel patiëntniveau aan elkaar gekoppeld, zijn landelijk representatief en omvatten 10% van de Nederlandse bevolking. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen mensen met aanhoudende COVID-klachten (~14.000 mensen) en o.a. een controlegroep van mensen met COVID besmetting, maar zonder aanhoudende klachten (~126.000 mensen);

  2. Het Nivel Corona cohort: van meer dan 400 coronapatiënten verzamelen we naast gegevens uit EPD’s ook gegevens uit vragenlijsten over hun kwaliteit van leven en hoe zij hun klachten en de zorg ervaren. De vragenlijsten worden afgenomen direct na besmetting en na 3, 6 en 12 maanden;

  3. Interviews: 16-20 patiënten, waaronder patiënten met geringe gezondheidsvaardigheden en 8-10 huisartsen worden geïnterviewd om specifieke aandachtspunten bij kwetsbare patiëntgroepen in kaart te brengen.

Onderzoeksopzet

Binnen het onderzoek worden kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodes gecombineerd. Zo worden bestaande gegevens uit elektronisch patiëntendossiers van huisartsen en ziekenhuizen gecombineerd en geanalyseerd en worden er gegevens verzameld en geanalyseerd middels vragenlijsten en interviews.

(Eerste) Resultaten

De uitkomsten bieden zorgverleners en patiënten aanknopingspunten voor betere ondersteuning en vroege herkenning van patiënten met aanhoudende COVID-19 klachten. Resultaten worden nationaal en internationaal verspreid via verschillende platforms en organisaties. Een patiëntpanel en adviescommissie met vertegenwoordigers van relevante stakeholders/belanghebbenden adviseren het project.

De projectgroep heeft een nieuwsbericht en artikel gedeeld over hun inzichten met betrekking tot het aantal personen met post-COVID-syndroom. Hier vind je het nieuwsbericht en hier het wetenschappelijk artikel.

Uitvoerende partijen

Het project is een samenwerking tussen het Nivel, UMCG, Radboud UMC, MUMC en Dutch Hospital Data.

Producten

Titel: Aanhoudende klachten na COVID-19 besmetting
Auteur: Isabelle Bos
Titel: Aanhoudende klachten na COVID-19 besmetting
Auteur: Isabelle Bos
Titel: Aanhoudende klachten na COVID-19 besmetting
Auteur: Isabelle Bos
Titel: Post-COVID syndroom, hoe definieren we het en hoe vaak komt het voor?
Auteur: Isabelle Bos
Titel: Long COVID Mixed Methods study
Auteur: I.Bos
Titel: Long COVID Mixed Methods study
Auteur: I.Bos
Titel: Post-COVID syndroom, hoe definieren we het en hoe vaak komt het voor?
Auteur: Isabelle Bos
Titel: Insight into persistent COVID-19 related symptoms
Auteur: Lisa Bosman
Titel: Kwaliteit van leven van patienten met post-COVID-syndroom
Auteur: Rinske van den Hoek
Titel: Insight into persistent COVID-19 related symptoms
Auteur: Lisa Bosman
Titel: Een onderzoeksdata-infrastructuur op basis van routing zorgdata om de gevolgen van COVID-19 in kaart te brengen
Auteur: Lilian Peters
Titel: Kwaliteit van leven van patienten met post-COVID-syndroom
Auteur: Rinske van den Hoek
Titel: Aanhoudende klachten na COVID-19 besmetting
Auteur: Isabelle Bos
Titel: Een onderzoeksdata-infrastructuur op basis van routing zorgdata om de gevolgen van COVID-19 in kaart te brengen
Auteur: Lilian Peters
Titel: Nieuw onderzoek moet 'long covid' beter definiëren
Auteur: Isabelle Bos
Link: https://ap.lc/7yvM7
Titel: Groot onderzoek naar long covid
Titel: Nieuw onderzoek moet 'long covid' beter definiëren
Link: https://ap.lc/7yvM7
Titel: Groot onderzoek naar long covid
Auteur: Robert Verheij
Titel: Over long covid is (nog) maar weinig kennis. En dat is ook lastig voor werkgevers
Titel: Over long covid is (nog) maar weinig kennis. En dat is ook lastig voor werkgevers
Auteur: Aliene Boele
Magazine: Nederlands Dagblad
Titel: Door beperkte toegang tot data blijven onderzoeksvragen rondom post-COVID syndroom onbeantwoord
Auteur: Isabelle Bos
Titel: Het Post-COVID-syndroom: hoe definiëren we het en hoe vaak komt het voor?
Auteur: Bosman, L., Hoek, R. van den, Waarden, W. van, Knottnerus, B., Hek, K., Berends, M., Chu, C., Homburg, M., Dijk, L. van, Berger, M., Bij, S. van der, Olde Hartman, T., Muris, J., Peters, L., Verheij, R., Bos, I

Kenmerken

Projectnummer:
10430302110004
Looptijd: 94%
Looptijd: 94 %
2021
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. I. Bos PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Nivel