Mobiele menu

Kwaliteitsindicatoren voor zorg aan het levenseinde. Een retrospectief dossieronderzoek in Nederlandse ziekenhuizen als onderdeel van de Monitor Zorggerelateerde Schade

Projectomschrijving

Nationaal en internationaal is er inmiddels veel onderzoek gedaan naar welke kwaliteitsindicatoren een goede indicatie zijn voor kwaliteit van de zorg aan het levenseinde. Voor een substantieel deel hebben de indicatoren die in studies worden beschreven te maken met symptoomlast. Mede op basis van de studie van Lokker e.a. (2016) bestaan aanwijzingen dat retrospectief dossieronderzoek van patiënten overleden in ziekenhuizen geschikt is om enkele kwaliteitsindicatoren over zorg aan het levenseinde te meten. 

Doel

We willen inzicht krijgen in uitkomsten op kwaliteitsindicatoren voor zorg aan het levenseinde en daarnaast in eventuele zorggerelateerde schade bij patiënten die aan het eind van hun leven verblijven in het ziekenhuis. Onder zorg aan het levenseinde verstaan we de totale zorg voor een patiënt die niet meer te genezen is. 

Werkwijze/aanpak

Kwaliteitsindicatoren zijn nog niet eerder op grote schaal gemeten in Nederlandse ziekenhuizen. We onderzoeken dit vanuit het Amsterdam UMC en het Nivel, als onderdeel van de Monitor Zorggerelateerde Schade. We gaan te werk door dossiers van in 2019 in het ziekenhuis overleden patiënten te bestuderen. In totaal onderzoeken we 300 dossiers uit 20 ziekenhuizen.

Verwachte resultaten

Naast de kwaliteit van zorg aan het levenseinde verkrijgen we ook inzicht in de aard, ernst en omvang van eventuele zorggerelateerde schade. Hierbij kijken we of er een verschil is tussen schade bij patiënten met een hoofddiagnose/doodsoorzaak die relevant is voor palliatieve zorg en patiënten met een andere hoofddiagnose/doodsoorzaak.

Dit onderzoek geeft inzicht in enkele aspecten van de kwaliteit van zorg aan het levenseinde van patiënten die overlijden in ziekenhuizen. Op basis van de resultaten benoemen we aanwijzingen voor verdere verbetering van de zorg in de laatste levensfase in ziekenhuizen.

Verslagen


Eindverslag

Aanleiding Met dit onderzoek wilden we inzicht verkrijgen in de kwaliteit van zorg aan het levenseinde in Nederlandse ziekenhuizen. Dit deden we door na te gaan wat daarover is gedocumenteerd in de elektronische patiëntendossiers van patiënten overleden in Nederlandse ziekenhuizen. We onderzochten dit vanuit het Amsterdam UMC en het Nivel. Doel Met dit onderzoek wilden we weten wat de uitkomsten op kwaliteitsindicatoren voor zorg aan het levenseindezijn voor in het ziekenhuis overleden patiënten. En of deze uitkomsten verschillen tussen subgroepen van patiënten, onderscheiden naar wel/niet opgenomen voor palliatieve en/of terminale zorg en naar wel/geen aandoening relevant voor palliatieve zorg Werkwijze We gingen na wat er over kwaliteit van palliatieve zorg is gedocumenteerd in elektronische patiëntendossiers van patiënten die overleden zijn in Nederlandse ziekenhuizen. Uiteindelijk bestudeerden we 3000 dossiers van in 2019 in het ziekenhuis overleden patiënten, uit 20 ziekenhuizen. Resultaten Uit het onderzoek bleek dat symptoomlast van pijn, vergeleken met de andere bekeken symptomen (kortademigheid/benauwdheid, angst en depressieve klachten/somberheid) het vaakst gestandaardiseerd wordt gemeten. Benauwdheid, angst en depressieve klachten worden nog niet op grote schaal en gestandaardiseerd gemeten. De levensverwachting vonden we vaak in het dossier terug, in tegenstelling tot de gewenste plaats van overlijden. In weinig van de onderzochte dossiers van patiënten is documentatie te vinden over de behoefte van patiënten aan betrokkenheid van een geestelijk verzorger, psycholoog en/of maatschappelijk werker. Inzichten uit dit onderzoek dragen bij aan nieuwe projecten gericht op het verbeteren van de zorg aan het levenseinde van patiënten in ziekenhuizen. Context Dit project ontvangt financiering vanuit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Om goede palliatieve zorg aan hen te faciliteren, is het nodig om in kaart te brengen hoe je de kwaliteit van palliatieve zorg kunt meten. Dat maakt duidelijk op welke gebieden verbetering nodig is. Daarom investeren we in onderzoek dat kwaliteitsindicatoren binnen de palliatieve zorg inzichtelijk maakt.

Samenvatting van de aanvraag

In het voorgestelde onderzoek willen we inzicht krijgen in uitkomsten op kwaliteitsindicatoren voor zorg aan het levenseinde en daarnaast in eventuele zorggerelateerde schade bij patiënten die aan het eind van hun leven verblijven in het ziekenhuis. Onder zorg aan het levenseinde verstaan we de totale zorg voor een patiënt die niet meer te genezen is. Nationaal en internationaal is er inmiddels veel onderzoek gedaan naar welke kwaliteitsindicatoren een goede indicatie zijn voor kwaliteit van de zorg aan het levenseinde (o.a. Brandt et al., 2009; Francke et al. 2009; Lokker e.a., 2016; de Schreye e.a., 2017; Leemans e.a., 2015; de Roo e.a., 2013). Voor een substantieel deel hebben de indicatoren die in deze studies worden beschreven te maken met symptoomlast. Mede op basis van de studie van Lokker e.a. (2016) bestaan aanwijzingen dat retrospectief dossieronderzoek van patiënten overleden in ziekenhuizen geschikt is om enkele kwaliteitsindicatoren over zorg aan het levenseinde te meten. Zonder extra registratielast voor patiënten en zorgverleners (omdat de gegevens al routinematig worden genoteerd in de dossiers) kan dan inzicht verkregen worden in aspecten waar de kwaliteit van zorg voor het overlijden goed is, dan wel nog niet optimaal is. Kwaliteitsindicatoren over zorg aan het levenseinde zijn nog niet eerder op grote schaal uit dossiers van een bredere groep overleden ziekenhuispatiënten gehaald (d.w.z. breder dan overleden kankerpatiënten). Daarom stellen we voor op basis van retrospectief dossieronderzoek bij patiënten die in het ziekenhuis zijn overleden grootschalig een aantal kwaliteitsindicatoren over zorg aan het levenseinde te meten. Het voorgestelde onderzoek zal hiertoe aansluiten bij de reeds lopende Monitor Zorggerelateerde Schade. In de Monitor Zorggerelateerde Schade wordt een groot aantal (3000) dossiers van in het ziekenhuis overleden patiënten bestudeerd, om inzicht te krijgen in de aard, ernst en omvang van potentieel vermijdbare schade en sterfte van patiënten. Het onderzoek beschreven in dit onderzoeksvoorstel is daar een aanvulling op door uit deze dossiers nu ook verdiepende gegevens te extraheren die betrekking hebben op een selectie van kwaliteitsindicatoren over zorg aan het levenseinde. Daarnaast maakt de aanhaking op de Monitor Zorggerelateerde Schade, het mogelijk om inzicht te krijgen in de aard, ernst en omvang van zorggerelateerde schade bij patiënten die overlijden in het ziekenhuis en daarbij een onderscheid te maken in patiënten met een doodsoorzaak/hoofddiagnose relevant voor palliatieve zorg (zie kader hieronder) en patiënten die overlijden aan andere doodsoorzaken. We gaan ervanuit dat de indicatoren die gekozen worden niet alleen van belang zijn voor patiënten waarbij de behandeling gericht was op palliatie, maar ook voor patiënten waar het behandeldoel in opzet curatief (gericht op genezing) was en/of waarbij het overlijden relatief onverwachts was. In het voorgestelde onderzoek focussen we op een beperkt aantal indicatoren, die op basis van wat gerapporteerd wordt in de patiëntendossiers berekend kunnen worden. Deze indicatoren betreffen voor een belangrijk deel identificatie en management van een aantal veelvoorkomende symptomen aan het levenseinde, te weten: pijn, benauwdheid, obstipatie, angst, somberheid/depressieve klachten. Ook zal in de dossiers gekeken worden of er aandacht was voor zingevingaspecten/spiritualiteit, door na te gaan of er een geestelijke verzorger (pastorale of humanistische zorgverlener) betrokken was. Tevens wordt in de dossiers gekeken of en hoe aspecten die ‘advance care planning’ betreffen, gedocumenteerd zijn. Binnen het voorgestelde onderzoek zullen de volgende onderzoeksvragen centraal staan: 1. Wat zijn de uitkomsten op kwaliteitsindicatoren voor zorg aan het levenseinde voor in het ziekenhuis overleden patiënten? 2. Wat is de aard, ernst en omvang van zorggerelateerde schade bij ziekenhuispatiënten met een doodsoorzaak relevant voor palliatieve zorg versus ziekenhuispatiënten met een andere doodsoorzaak? Het onderzoek zal uitgevoerd worden in 20 ziekenhuizen. In elk ziekenhuis worden 150 dossiers van in het ziekenhuis overleden patiënten beoordeeld. De beoordeling zal worden gedaan door getrainde verpleegkundigen en medisch specialisten. De looptijd van het onderzoek is 25 maanden. Op basis van de resultaten van dit onderzoek zal er een openbaar Nederlandstalig rapport en factsheet worden gerealiseerd. Daarnaast zal er minimaal één wetenschappelijke publicatie worden geschreven voor een internationaal tijdschrift. Voor de zorgpraktijk zal een verkorte en hanteerbare versie van het beoordelingsformulier worden gemaakt zodat ziekenhuizen in de toekomst zelf in staat zijn om via dossieronderzoek de kwaliteit van zorg rond het levenseinde te beoordelen en ervan te leren.

Kenmerken

Projectnummer:
844003009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. S.M. van Schoten
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC- locatie VUmc