Mobiele menu

Kwaliteitskader Passende Oogzorg

Projectomschrijving

Het aantal patiënten met een oogheelkundige zorgvraag is de afgelopen jaren toegenomen. Door intensivering en formalisering van samenwerking tussen oogartsen en optometristen zijn er mogelijkheden om de toenemende zorgvraag op te vangen. In 2020 is consensus bereikt tussen patiënten, oogartsen en optometristen. Er is beschreven op welke manier een deel van de zorg uit de tweede lijn naar de eerste lijn verplaatst kan worden waarbij zorg van dezelfde kwaliteit en goedkoper is en, door de kortere wachttijd, beter toegankelijk. 

Doel

Daarvoor is wel een stevig kwaliteitskader nodig. Er zijn hiervoor al een aantal stappen gezet, en er zijn nog een aantal acties noodzakelijk. Deze voeren we in dit project uit.

Werkwijze

Het project bestaat uit 5 deelprojecten: 

 • Herziening Gedragscode (looptijd Q1 2024  - Q4 2025)
  De optometristen hebben al een gedragscode en deze wordt herzien. Daarin staan regels opgesteld om het werk op professionele wijze aan te pakken en het visuele welzijn van de cliënt het begin- en eindpunt te laten zijn. 
   
 • Ontwikkeling Rode vlaggenoverzicht en cursus (Q1 2024 - Q2 2026)
  Elke optometrist moet weten bij welke symptomen (rode vlaggen) de patiënt door- en/of terugverwezen moet worden naar de huis- en/of oogarts en binnen welke termijn of wanneer de patiënt onder controle bij de optometrist kan blijven. In de cursus (via e-learning) worden wet- en regelgeving, dossiervoering, toepassing richtlijnen, klinisch redeneren, verslaglegging en doorverwijzing behandeld om de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen.
   
 • Richtlijnontwikkeling vroegdiagnostiek glaucoom risico (Q1 2024 - Q4 2025)
  Het onderzoeken van patiënten met risico op glaucoom in het kader van vroegdiagnostiek kan met behoud van kwaliteit verplaatst worden van oogarts naar de optometrist en zo bijdragen aan het beheersbaar houden van de toegangstijden bij de oogarts. Daarbij kunnen we er met de multidisciplinaire richtlijn voor zorgen dat de kwaliteit van de zorg voor patiënten met een verhoogd risico op glaucoom verbetert. Deze richtlijn geeft aanbevelingen over het signaleren, diagnosticeren en verwijzen van deze patiënten en geeft advies binnen welk tijdsbestek van optometrist naar oogarts verwezen dient te worden. 
   
 • Patiënteninformatie (Q1 2025 - Q2 2026) 
  Het zorgberoep ‘optometrist’ bestaat meer dan 20 jaar. In die periode heeft professionalisering plaats gevonden en er is veel ervaring opgedaan en kwaliteit ontwikkeld. Toch weten patiënten nog niet altijd goed wat zij kunnen verwachten van de optometrist. Via een filmpje en een brochure voor patiënten geven we uitleg over welke zorg een optometrist levert, de kwaliteiten van de optometrist en waar op te letten bij het vinden van een optometrist. Ook geven we via een folder uitleg over vroegdiagnostiek van glaucoom risico.  
   
 • Opschaling kwaliteitsvisitatie 
  In 2019 is de Optometristen Vereniging Nederland (OVN) gestart met de ontwikkeling van visitatie voor en door optometristen. Tot op heden zijn 40 optometristen gevisiteerd. Sinds de start zijn 9 optometristen opgeleid tot visitator en is er van alles ontwikkeld om de visitatoren en gevisiteerden te helpen. Het aantal visitaties heeft nog geen vlucht genomen, maar in de ‘back-office’ is een belangrijke basis gelegd. Nu gaan we opschalen. Voor 1 januari 2026 willen we in totaal 250 optometristen deel laten nemen aan de OVN-kwaliteitsvisitatie. Ook richten we een register in om deelname aan de OVN-kwaliteitsvisitatie per optometrist transparant te maken.

Verwachte resultaten

 • Een up-to-date Gedragscode voor de optometristen, die wordt goedgekeurd door de Ledenraad en gedragen door de leden van de OVN. 
 • Een helder rode vlaggenoverzicht, dat zoveel mogelijk evidence-based is en een cursus inclusief toets waarbij kennis en vaardigheden van (toepassen van) rode vlaggen voor accreditatie geborgd wordt.
 • Een multidisciplinaire, praktisch werkbare evidence-based richtlijn over glaucoomonderzoek, die gecommuniceerd is naar optometristen, oogartsen en alle betrokken partijen. De richtlijn wordt geïmplementeerd, door onder meer scholing, artikelen en opname in de OVN-kwaliteitsvisitatie en de opleiding optometrie.
 • Een patiëntbrochure over welke zorg de optometrist levert (generiek).
 • Een filmpje over wat men van een optometrist mag verwachten (generiek).
 • Een patiëntbrochure over Vroegdiagnostiek van Glaucoom (aandoening specifiek).
 • Voor wat betreft de opschaling van de kwaliteitsvisitatie zijn de volgende resultaten voorzien: 
 • Een openbaar te raadplegen register, waarin wordt getoond dat een optometrist de visitatie heeft doorlopen. 
 • Een ontwikkelde en geaccrediteerde basistraining voor visitatoren.
 • 2 ontwikkelde intervisiedagen en verdiepingstrainingen voor bestaande visitatoren.
 • 36 nieuw opgeleide visitatoren, 16 in 2024 en 20 in 2025, met in totaal 9 goed functionerende visitatoren in 2024 en 24 in 2025.
 • Inzicht in verbeterpunten via geaggregeerde gegevens van de visitatie en evaluatie door gebruikers (gevisiteerde optometristen).
 • Herziene visitatiemethodiek, met verbeteringen o.b.v. gebruikerservaringen en opname van nieuwe richtlijnen (optometrisch onderzoek, cosmetische contactlenzen, droge ogen, glaucoom, gedragscode, rode vlaggenlijst).
 • Aangepaste digitale visitatieomgeving o.b.v. inzichten en methodiek.
 • Optometristen zijn bekend met visitatie en weten wat bij een visitatie van hen verwacht wordt en welke hulp beschikbaar is.
 • Gewenste visitaties zijn uitgevoerd, met een maximum van 50 gevisiteerde optometristen in 2024 en 140 optometristen in 2025.
 • Dashboard en handleiding backoffice

Kenmerken

Projectnummer:
10271032310002
Looptijd: 12%
Looptijd: 12 %
2024
2026
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
G Janssen MBA
Verantwoordelijke organisatie:
Optometristen Vereniging Nederland
Afbeelding

Kwaliteitsinstrumenten in de paramedische zorg

Kwaliteitsinstrumenten ondersteunen paramedici, de patiënt en diens naasten om de juiste zorgoptie te kiezen. Daarom stimuleren we de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en herziening van kwaliteitsstandaarden en -producten.