Mobiele menu

Leren en Verbeteren in de Palliatieve Zorg (LeVePZ)

Mensen hebben recht op de beste palliatieve zorg en kwaliteit van leven als genezen niet meer mogelijk is. Zorgverleners hebben meer inzicht nodig in de kwaliteit van zorg. Dit helpt formele en informele zorgverleners om de zorg continu te verbeteren.

Doel

Het uiteindelijke doel van dit Leren en Verbeteren in de Palliatieve Zorg (LeVePZ) is een routekaart op te leveren als basis voor een lerend zorgsysteem voor de palliatieve zorg dat zowel generalistische als specialistische zorgverleners helpt om samen data-gestuurd te leren en vervolgens hun zorg waar nodig te verbeteren.

Aanpak/werkwijze

Het plan van aanpak is geordend aan de hand van de 6 onderdelen van een lerend zorgsysteem:

  1. Zorgdata
  2. Onderzoek
  3. Kennis uit onderzoek
  4. Spiegelinformatie
  5. Beleid
  6. Zorgpraktijk

Het start bij wat zorgverleners tijdens de zorg al moeten opschrijven over de verleende zorg. Die ‘routine’ zorggegevens worden geanalyseerd en vervolgens teruggekoppeld aan de praktijk. Dit project doet dat in de vorm van toegankelijke kerncijfers en factsheets over het gebruik en kwaliteit van palliatieve zorg. Die informatie helpt zorgverleners bij samen ‘leren en verbeteren’.

Samenwerkingspartners

Met de volgende partijen werken we samen in ons project: Universitair Medisch Centrum Groningen, het Nivel, Stichting Onderzoek Palliatieve Zorg Nederland (PALZON) en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Verwachte resultaten

Dit project van 18 maanden levert een bijdrage aan het fundament voor een ‘lerend zorgsysteem’ in de palliatieve zorg. Een belangrijk kenmerk van een lerend zorgsysteem is dat bestaande gegevens worden gebruikt, zonder extra registratielast. We dragen daarmee bij aan betere zorg voor ongeneeslijk zieke mensen die weten dat ze eerder dan gehoopt zullen sterven.

Dossiers en databronnen bevatten veel waardevolle informatie over palliatieve zorg. Maar leren van al die gegevens blijft een complexe uitdaging. In een interview vertellen Marlene Middelburg-Hebly, Anneke Francke en An Reyners hoe het LeVePZ-project stappen zet richting datagestuurd leren en verbeteren in de palliatieve zorg.

> Lees het interview

Afbeelding
Vrouwelijke arts aan het werk achter de computer

ZonMw en Leren en verbeteren in de palliatieve zorg

Dit project ontvangt financiering vanuit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Om goede palliatieve zorg aan hen te faciliteren, is het nodig om in kaart te brengen hoe je de kwaliteit van palliatieve zorg kunt meten. Dat maakt duidelijk op welke gebieden verbetering nodig is. Daarom investeren we in onderzoek dat kwaliteitsindicatoren binnen de palliatieve zorg inzichtelijk maakt.

Producten

Titel: Kenmerken van de populatie en gebruik van ziekenhuis- en huisartsenzorg in 2021
Link: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/meer-mensen-uit-de-doelgroep-van-palliatieve-zorg-stierven-2021-thuis
Titel: Acute zorg in het ziekenhuis en van de huisartsenpost in 2021. Een actualisatie van factsheet 2 met cijfers over 2017
Link: https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1004424.pdf
Titel: Factsheet 4: IC opnamen en andere potentieel nietpassende behandelingen in het ziekenhuis
Link: https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1003895.pdf
Titel: Kenmerken van de populatie en gebruik van ziekenhuis- en huisartsenzorg in 2021 Een actualisatie van factsheet 1 met cijfers over 2012
Link: https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1004414.pdf
Titel: Een vergelijkend onderzoek naar voorschrijven van medicatie bij patiënten in de laatste levensfase door huisartsen. Dit onderzoek is het vierde binnen het samenwerkingsproject Leren en Verbeteren Palliatieve Zorg (LeVePZ), waar Nivel deel van uitmaakt. D
Link: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/ruimte-voor-verbetering-ook-2021-het-voorschrijven-van-medicatie-aan-mensen-de-laatste
Titel: Acute zorg in het ziekenhuis en van de huisartsenpost in 2021
Link: https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1004424.pdf

Kenmerken

Projectnummer:
10200022220002
Looptijd: 74%
Looptijd: 74 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. M.H. Middelburg
Verantwoordelijke organisatie:
PZNL Palliatieve Zorg Nederland