Mobiele menu

Linking-Zin

Projectomschrijving

Het was nog onbekend welke (verschillende) behoeften aan ondersteuning bij zingevingsvragen diverse thuiswonende burgers hebben en hoe deze gelinkt kunnen worden aan ondersteuning die daarbij past.

Doel

We brachten eerst diverse behoeften en ondersteuningswijzen in kaart in 3 verschillende regio's in samenwerking met Netwerken Palliatieve Zorg. Deze netwerken zijn: Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en omstreken, Netwerk Palliatieve Zorg Roosendaal - Bergen op Zoom - Tholen en Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Hollandse Eilanden. Uiteindelijk ontwikkelden en evalueerden we samen met stakeholders uit de 3 regio’s een werkwijze, waardoor het aanbod in ondersteuning aansluit bij de individuele behoeften aan ondersteuning bij zingevingsvragen van diverse doelgroepen.

Aanpak/werkwijze

Dit actieonderzoek was opgezet volgens het raamwerk van Stringer. Het omvatte 3 cycli: planning, implementatie en evaluatie. Elke cyclus bestond uit 3 in elkaar overgaande fasen:

  1. Look/listen (dataverzameling en beschrijving)
  2. Think (analyse en interpretatie)
  3. Act (koersbepaling voor de volgende cyclus, implementeer die en evalueer wat er gebeurt)

Elk van de 3 regio’s had een eigen onderzoekskoppel, waarin een actieonderzoeker en een co-onderzoeker vanuit de regionale stakeholders samenwerkten. Ook participeerden studenten van de hogeschool in het onderzoek.

Samenwerkingspartners

Hogeschool Rotterdam werkte samen met het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en omstreken, Netwerk Palliatieve Zorg Roosendaal - Bergen op Zoom - Tholen en Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Hollandse Eilanden. 

Resultaten

Uit onze interviews bleek dat de behoefte aan ondersteuning bij zingeving zeer divers is. Deze varieert van lotgenotengroepen en een luisterend oor, tot yogalessen en bemiddeling bij vrijwilligerswerk. Het aanbod aan ondersteuning is breed. De ‘matching’ van de vraag van de burger bij het aanbod is onvoldoende gebaseerd op zorgvuldige verkenning van de behoefte van de burger en eigen regie. Samenwerking tussen aanbieders daarbij stond nog in de kinderschoenen.

We verwerkten de kennis uit ons onderzoek in onder andere een artikel en podcasts. We maakten praktijkproducten (met handleiding en een training) om de behoefte aan ondersteuning beter te signaleren, te verkennen en te laten aansluiten bij diverse burgers, zodat zij passende zingevingsondersteuning kunnen bieden. Voor de overige stakeholders (zoals welzijns- en zorgprofessionals, geestelijk verzorgers, huisartsen en vrijwilligers) is er kennis op een verbeterde werkwijze, samenwerking en verbinding van het aanbod.

Afbeelding

Actieonderzoeker Susan Hupkens en projectleider Conny Bouwer vertellen over de uitkomsten van het onderzoek. ‘We willen het zo praktisch mogelijk houden. Geen wollige discussies, maar iets organiseren waar vrijwilligers echt iets aan hebben.’

> Lees het interview

Producten

Titel: Verkennen en aansluiten
Auteur: Hupkens, S., Littel-Baetens, L., Hobbelen, M., van der Linden, K. Goumans, M. Schrier, N., Bouwers, C. Stael, A., de Koeijer, J., Metske, G., El Kadiri, S., Bakir, H.
Titel: Proeverij Linking-Zin: Behoeften aan ondersteuning, aanbod van ondersteuning, matching en samenwerking
Auteur: Marielle Hobbelen, Hasibe Bicer-Uslu, Soumaya El Kadiri, Hassan Bakir, Katja van der Linden, Joke de Koeijer, Lizette Littel-Baetens, Gilles Metske, Susan Hupkens, Marleen Goumans
Titel: Linking-Zin
Auteur: Hupkens, S., Littel-Baetens, L., Hobbelen, M., van der Linden, K. Goumans, M., Schrier, N., Bouwers, C. Stael, A.
Titel: Linking-Zin
Auteur: Hupkens, S., Littel-Baetens, L., Hobbelen, M., van der Linden, K. Goumans, M.
Titel: Inspiratiewandeling: Zin in je werk - Zin in je leven
Auteur: Hupkens, S., Littel-Baetens, L., Hobbelen, M., van der Linden, K. Goumans, M.
Titel: codering Linking Zin_behoefte aanbod aansluiting zingeving in thuissituatie
Auteur: Hupkens, Susan; Hobbelen, Marielle; Linden, van der, Katja; Littel-Baetens, Lizette; Goumans, Marleen
Link: https://doi.org/10.34894/EBIN7M
Titel: Infographic de Regio in kaart (met handleiding op achterzijde)
Auteur: Hupkens, S., Littel-Baetens, L., Hobbelen, M., van der Linden, K. Goumans, M.
Titel: Op zoek naar zin bij stress (kaartenset inclusief handleiding waarin een workshop Aandacht voor zingeving bij mensen met armoedeproblematiek)
Auteur: Marielle Hobbelen, Susan Hupkens , Soumaya El Kadiri, Hassan Bakir, Katja van der Linden, Lizette Littel-Baetens, Marleen Goumans
Titel: Kompas voor troost en verdieping voor Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (en handleiding)
Auteur: Lizette Littel-Baetens Gilles Metske, Conny Bouwers, Piet Barendregt, Susan Hupkens, Katja van der Linden, Marielle Hobbelen, Marleen Goumans
Titel: Zinpraatkaart (met handleiding)
Auteur: Katja van de Linden, Joke de Koeijer, Susan Hupkens, Lizette Littel-Baetens, Marielle Hobbelen, Marleen Goumans
Titel: Zinvinder (animatie en infographic met handleiding)
Auteur: Susan Hupkens, Katja van der Linden, Lizette Littel-Baetens, Marielle Hobbelen, Marleen Goumans
Link: https://youtu.be/36vZyUoHejs
Titel: Echt luisteren leidt tot maatwerk
Auteur: Hupkens, S., Littel-Baetens, L., Hobbelen, M., van der Linden, K. Goumans, M.
Magazine: Geron, tijdschrift over ouder worden & samenleving
Link: https://gerontijdschrift.nl/readlists/nr-4-december-2021/
Titel: Factsheet over behoefte en aanbod in zingevingsondersteuning Regio Rotterdam en omstreken
Auteur: Marielle Hobbelen, Hasibe Bicer-Uslu, Susan Hupkens, Katja van der Linden, Lizette Littel-Baetens, Marleen Goumans
Titel: Factsheet: behoefte en aanbod in zingevingsondersteuning van inwoners in de Regio Bergen op Zoom, Roosendaal, Tholen
Auteur: Katja van der Linden, Joke de Koeijer, Lizette Littel-Baetens, Susan Hupkens, Marielle Hobbelen, Marleen Goumans
Titel: Factsheet: behoefte en aanbod in zingevingsondersteuning van inwoners in de Regio Zuid-Hollandse eilanden
Auteur: Lizette Littel-Baetens, Gilles Metske, Katja van der Linden, Susan Hupkens, Mariëlle Hobbelen, Marleen Goumans
Titel: Verkennen en aansluiten, podcastserie
Auteur: Hupkens, S., Littel-Baetens, L., Hobbelen, M., van der Linden, K. Goumans, M.
Link: https://open.spotify.com/show/1fWBpz8JVi7njCZ6BD4X5r?si=34b2962778ab4885
Titel: Aandacht voor zingeving bij mensen met armoedeproblematiek
Auteur: Marielle Hobbelen, Susan Hupkens, Marleen Goumans, Soumaya El Kadiri, Hassan Bakir, Lizette Littel-Baetens, Katja van der Linden
Titel: Signaleren behoefte zingevingsondersteuning en matching vraag en aanbod bij 50+ en mensen in de palliatieve fase en hun naasten in de thuissituatie
Auteur: Madeleine Timmermans, Katja van der Linden, Joke de Koeijer, Susan Hupkens, Lizette Littel-Baetens, Marielle Hobbelen, Marleen Goumans
Titel: Linking-Zin, Resultaten
Auteur: Susan Hupkens, Marleen Goumans, Ilona van der Lee, Kübra Sakarya-Aydin
Link: http://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/zorginnovatie

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Probleemstelling

Zingeving is datgene wat we doen en ervaren waardoor ons leven betekenis krijgt. Bij ingrijpende situaties, zoals verandering van gezondheid, verlies van naasten, of bij een terminale ziekte kunnen zingevingsvragen meer naar voren komen, zoals: Hoe kan ik een zinvolle dag beleven? Kan ik nog waardevol zijn voor anderen? Normaal gesproken vinden mensen zelf een manier om met deze vragen om te gaan, bijvoorbeeld door iets te doen of door te praten met een vertrouwd persoon. Soms kunnen burgers en hun naasten hierbij extra ondersteuning gebruiken.

Er zijn verschillende manieren waarop ondersteuning geboden kan worden. De overheid stelt geld ter beschikking om dit te bekostigen. Het is echter onbekend welke (verschillende) behoeften aan begeleiding thuiswonende diverse burgers hebben en hoe deze gelinkt kunnen worden aan een passende manier van ondersteuning.

Projectleiders ‘Geestelijke verzorging in de thuissituatie’ in 3 regio’s in Zuidwest Nederland ervaren ernstige leemtes in kennis ten aanzien van de werkelijk ervaren behoefte, het aanbod en de aansluiting daartussen. Zij hebben behoefte aan een regionale wijze van samenwerking waarbij de verschillende initiatieven elkaar vinden en aanvullen, zodat het aanbod aansluit bij de behoefte van diverse subgroepen. Tevens is er behoefte aan een eenduidig hulpmiddel voor het individuele proces van signaleren naar passende persoonsgerichte ondersteuning.

Doelstelling van het actieonderzoek

Samen met stakeholders uit de 3 regio’s een werkwijze en samenwerking ontwikkelen en evalueren, waardoor het aanbod in ondersteuning aansluit bij de individuele behoeften aan ondersteuning bij zingevingsvragen van diverse doelgroepen.

Verwachte resultaten

Voor burgers uit de beoogde doelgroepen van de subsidie levert dit actieonderzoek op dat er in de regio een divers aanbod is van zingevingsondersteuning, passend bij behoeften van subgroepen. Ook levert het op dat hun behoeften ten aanzien van ondersteuning worden gesignaleerd en dat er de best passende ondersteuning wordt geboden. Voor de overige stakeholders (zoals welzijns- en zorgprofessionals, geestelijk verzorgers, huisartsen en vrijwilligers) levert het onderzoek kennis op, een verbeterde werkwijze, samenwerking en verbinding van het aanbod.

Methode

Dit actieonderzoek is opgezet volgens het raamwerk van Stringer. Het omvat 3 cycli: planning, implementatie en evaluatie. Elke cyclus bestaat uit 3 in elkaar overgaande fasen: Look/listen (dataverzameling en beschrijving), Think (analyse en interpretatie) en Act (koersbepaling voor de volgende cyclus, implementeer die en evalueer wat er gebeurt). Creatieve methoden zetten we in om de verzamelde kennis op een nieuwe manier te begrijpen en te communiceren.

In elk van de 3 regio’s is een eigen onderzoekskoppel werkzaam waarin een actieonderzoeker en een co-onderzoeker vanuit de regionale stakeholders samenwerken. De koppels worden samengesteld vanuit verschillende stakeholdergroepen en op basis van diversiteit. Ook participeren studenten van de hogeschool in het onderzoek.

Startpunt voor de dataverzameling is de projectgroep van de projectleiders. Van daaruit kent de dataverzameling een exploratief karakter: waar de stakeholders zijn. Onderzoekers reflecteren regelmatig op werkwijze en resultaten. Co-onderzoekers hebben daarbij een belangrijke rol om de resultaten te begrijpen vanuit de stakeholders. Op basis van dit begrip werken stakeholders samen met projectleiders en onderzoekers aan praktijkverbetering. Aan het einde van elke onderzoekscyclus maken we keuzes voor de volgende cyclus.

Samenwerking en borging

Een ‘Ondersteuningsgroep van het Actieonderzoek’ (OGA) monitort het project. In deze OGA zijn de belangrijkste stakeholders vertegenwoordigd en zij hebben een uitgebreid relevant (regionaal en landelijk) netwerk. Daarnaast creëren we zo min mogelijk nieuwe structuren voor het onderzoek. De aanwezigheid van de co-onderzoekers en de al aanwezige samenwerking van OGA- en participanten in de regio’s spelen een belangrijke rol in de borging van ontwikkelde werkwijzen

Kenmerken

Projectnummer:
10050011910001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. S.H.A. Hupkens
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Rotterdam
Afbeelding

Zingeving en geestelijke verzorging

Vanuit het programma Zingeving en Geestelijke verzorging investeren we in kennisontwikkeling en -implementatie om aandacht voor zingeving in de thuissituatie te stimuleren. Bekijk de andere projecten.