Mobiele menu

Meer mensen met psychische problemen aan betaald werk: Kosten-effectiviteit van een innovatieve methodiek in de gemeentelijke re-integratiepraktijk.

Projectomschrijving

Vraagstuk

Een onderschatte barrière voor succesvolle arbeidsparticipatie wordt gevormd door het stigma op psychische aandoeningen, ook in de gemeentelijke praktijk. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat veel werkgevers negatieve vooroordelen hebben. Werkzoekenden staan daarmee voor het dilemma wel of niet open te zijn over hun psychische gezondheidsproblemen. In Engeland is een beslishulp ontwikkeld die mensen helpt bij het maken van een verstandige keuze rond dit dilemma. De beslishulp is een brochure waarin voorlichting wordt gegeven over voor-en nadelen van openheid, en enkele ‘huiswerkopdrachten’ worden gegeven die stimuleren tot nadenken en verkennen wat men zelf belangrijk vindt. Het idee is dat mensen zelf het beste deze keuze kunnen maken, maar dat ondersteuning hierbij zeer behulpzaam kan zijn. Leidt inzet van de beslishulp ertoe dat meer mensen met psychische problemen betaald werk vinden dan bij de gebruikelijke begeleiding in de gemeentelijke praktijk? Is de inzet van de beslishulp in de kosteneffectief? Bij wie, onder welke omstandigheden en op welke manier werkt de beslishulp optimaal of juist minder goed, en waarom?

Onderzoek

Eerst worden twee grote groepen met elkaar vergeleken: professionals en hun werkzoekenden waar de beslishulp wel wordt gebruikt (experimentele groep), en professionals en hun werkzoekenden waar de beslishulp niet wordt gebruikt (controle groep). Door verklarend, kwalitatief onderzoek wordt duidelijk wie waar behoefte aan heeft en welke omstandigheden van belang zijn voor een succesvolle arbeidsparticipatie.

Uitkomst

Het algemene doel van het project is om zoveel mogelijk mensen met psychische problemen uit de gemeentelijke praktijk blijvend aan betaald werk te helpen met behulp van de beslishulp. Indien de beslishulp de verwachtte positieve effecten laat zien, levert het project een praktische, kosten-effectieve, gebruiksvriendelijke en evidence based methodiek op voor de praktijk. Samen Sterk zonder Stigma wil graag de methodiek borgen en in de toekomst de training geven aan organisaties en professionals die er mee willen werken.

Producten

Het project zal uitmonden in vijf wetenschappelijke, internationale artikelen (gebundeld in een proefschrift) en een Nederlandstalig artikel voor re-integratieprofessionals en/of managers en beleidsmakers. Aan het eind van het project wordt een landelijk symposium georganiseerd waar de uitkomsten van het onderzoek worden gepresenteerd.

Artikel studie protocol "Evaluation of an intervention to support decisions on disclosure in the employment setting (DECIDES): study protocol of a longitudinal cluster-randomized controlled trial"

Video Gevolgen en Ervaringen Stigma en Werk

Zie ook

Artikel 'Tweederde leidinggevenden heeft bedenkingen bij aannemen van werknemers met psychische problemen'

Betrokken organisaties

Gemeente’s Hertogenbosch, gemeente Best, gemeente Eindhoven, Tilburg University, Samen Sterk zonder Stigma, Ondernemers- en Werkgeversnetwerk De Normaalste Zaak, Arbeidsdeskundig Kennis Centrum en FAMEUS Centrum voor Herstel Ontwikkeling Ontplooiing.

Producten

Titel: Line managers’ hiring intentions regarding people with mental health problems: a cross-sectional study on workplace stigma
Auteur: Janssens KME, van Weeghel J, Dewa C, Henderson C, Mathijssen JJP, Joosen MCW, Brouwers EPM.
Magazine: Occupational and Environmental Medicine
Begin- en eindpagina:
Link: https://oem.bmj.com/content/78/8/593.long

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Een onderschatte barrière voor succesvolle arbeidsparticipatie wordt gevormd door het stigma op psychische aandoeningen, ook in de gemeentelijke praktijk. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat veel werkgevers negatieve vooroordelen hebben en werkzoekenden staan voor het dilemma wel of niet open te zijn over hun psychische gezondheidsproblemen. Geen openheid heeft als consequentie dat er geen begrip uit de werkomgeving kan worden verwacht en er geen werkaanpassingen worden gerealiseerd, terwijl die vaak wel nodig zijn. Te veel openheid of inadequate openheid (op een nadelige manier verwoord, of aan personen die hiermee niet goed omgaan) verhoogt de kans op stigma en discriminatie. In Engeland is recent een beslishulp ontwikkeld die mensen helpt bij het maken van een verstandige keuze rond dit dilemma. De beslishulp is een brochure waarin voorlichting wordt gegeven over voor-en nadelen van openheid, en enkele ‘huiswerkopdrachten’ worden gegeven die stimuleren tot nadenken en verkennen wat men zelf belangrijk vindt. Het idee is dat mensen zèlf het beste deze keuze kunnen maken, maar dat ondersteuning hierbij zeer behulpzaam kan zijn. Onderzoek naar het gebruik van deze beslishulp liet zien dat mensen met ernstige psychische aandoeningen met deze methode na 3 maanden vaker fulltime betaald werk hadden. Ook werd gevonden dat gebruik van de beslishulp leidde tot minder stress ten aanzien van de beslissing om wel of niet open te zijn en dat werkzoekenden met psychische aandoeningen inschatten dat de beslishulp vooral effectief is als deze gebruikt wordt tijdens de begeleiding door re-integratieprofessionals. In een ander project wordt nu deze beslishulp doorontwikkeld en getest voor gebruik in de Nederlandse praktijk, en er wordt een training ontwikkeld voor professionals die met het instrument gaan werken. In juli 2017 is dat project afgerond en ligt er een methodiek die gebruiksklaar en kosteloos beschikbaar is voor de (gemeentelijke) praktijk. Wel moet nog worden aangetoond dat de methodiek net als in Engeland ook in Nederland kosten-effectief is. Doel van deze ZonMw aanvraag is daarom: (1) na te gaan of de beslishulp leidt tot meer mensen blijvend aan betaald werk; (2) door aanvullend kwalitatief onderzoek te onderzoeken bij wie deze methodiek vooral werkzaam is en bij wie niet, en waarom, en (3) bij bewezen effectiviteit het gebruik van het instrument in de praktijk te bevorderen, bijvoorbeeld ism de Vereniging Nederlandse Gemeenten en via relevante websites. Medeaanvrager Samen Sterk zonder Stigma wil graag de methodiek borgen. Het project wordt uitgevoerd bij de Gemeente ’s-Hertogenbosch, de Gemeente Eindhoven, de kleinere Gemeente Best, en bij Re-integratiebedrijven Diamantgroep en Sagènn. Van deze vijf organisaties doen in totaal 30 re-integratieprofessionals mee aan het onderzoek. De helft van hen krijgt de training en beslishulp (de experimentele groep), de andere helft vormt de controlegroep waarbij men op de gebruikelijke manier werkt, zonder beslishulp of training. Professionals wordt gevraagd vooral jongeren met psychische gezondheidsproblemen uit te nodigen voor deelname, omdat zij nog aan het begin van hun arbeidscarrière staan en de methodiek mogelijk bijdraagt aan het voorkomen van schadelijke discriminatie-ervaringen die het zelfvertrouwen ondermijnen en zelfstigma versterken. De inclusieperiode duurt maximaal 1 jaar en werkzoekenden worden 12 maanden gevolgd, (ook als ze uit de bijstand komen). Op die manier wordt niet alleen onderzocht wat het effect is op het verkrijgen van werk maar ook op het behoud van werk. Alle werkzoekenden die in behandeling voor psychische problemen zijn of zijn geweest en door de 30 deelnemende professionals begeleid worden krijgen een uitnodiging voor deelname aan het onderzoek. In totaal zijn 150 werkzoekenden nodig. Deelname houdt voor de werkzoekenden in dat ze 4 keer een vragenlijst invullen: Bij aanmelding, en 3, 6 en 12 maanden later. De onderzoeker legt huisbezoeken af om uitleg en ondersteuning te bieden bij het invullen. In beide groepen wordt o.a. gemeten: sollicitatiegedrag, communicatie met de werkomgeving, tevredenheid met de beslishulp en de begeleiding, houding ten opzichte van openheid en ervaringen, beslissingsstress en gegevens over kosten die nodig zijn voor het kosten-effectiviteitsonderzoek. In de experimentele groep wordt ook het gebruik van de beslishulp (modelgetrouwheid) gemeten. Een selectie van de werkzoekenden èn alle professionals uit de experimentele groep worden geïnterviewd over hun kijk op deze methode (wat werkt voor wie en waarom). De inzichten die uit dit onderzoek naar voren komen zijn relevant voor de praktijk en worden daarom met de praktijk gedeeld op verschillende manieren: nieuwsbrieven, projectgroepbijeenkomsten, een op gemeentelijke re-integratieprofessionals gericht symposium, een publicatie in een vaktijdschrift voor Nederlandse re-integratieprofessionals en een korte youtube film.

Kenmerken

Projectnummer:
535001003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. E.P.M. Brouwers
Verantwoordelijke organisatie:
Tilburg University