MET en door jongeren

Projectomschrijving

De MDT-reis

In dit reguliere MDT-project sluiten jongeren aan bij een werkgroep of voeren in hun eentje of in groepsverband een MET-activiteit uit. Deze activiteit sluit aan bij hun interesses, wensen en behoeften. Er is dus geen vooraf opgesteld aanbod. Ze kiezen zelf een eventuele doelgroep waar zij hart voor hebben en zij hebben zelf de regie in de uitvoering van de activiteit.

Daarbij krijgen ze uiteraard ondersteuning! Een werkgroepbegeleider gaat samen met de jongeren op zoek naar wat mogelijk is. Hij stelt vragen aan de jongeren, formuleert heldere opdrachten, maakt de jongeren zoveel mogelijk verantwoordelijk en streeft naar consensus in de groep om tot actie over te gaan. Daarnaast helpen een professional en de app ‘MET-routeplanner’  de talenten van de jongeren in kaart te brengen en te ontdekken waarin zij zich willen ontwikkelen en aan willen bijdragen.


Betekenis

  • Voor jongeren

Jongeren in een kwetsbare positie doen positieve ervaringen op. Daarmee krijgen ze meer verbinding met een breder deel van de maatschappij. Daarnaast heeft het doen van vrijwilligerswerk positieve effecten op hun persoonlijke ontwikkeling. Zoals zelfvertrouwen en op sociaal vlak, bijvoorbeeld hoe ze aankijken tegen verschillende groepen in de samenleving. Het stimuleert ze om maatschappelijk actief te zijn en ze krijgen betere kansen voor de toekomst.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Het is waardevol voor de samenleving dat jongeren een zinvolle bijdrage leveren. Voor de deelnemende organisaties zit de meerwaarde vooral in het kunnen bereiken van kwetsbare jongeren en daarmee bewerkstelligen dat iedereen mee kan doen in de samenleving en gelijke kansen krijgt. De betrokken welzijnsorganisaties kunnen op deze manier preventief werken, waardoor zij invulling geven aan de taak die gemeenten hebben in algemeen en preventief jeugdbeleid. Daarnaast wordt de participatieve en inclusieve manier van werken geborgd in een structurele manier van werken. Door het bieden van MET-plekken kunnen organisaties en bedrijven hun commitment aan global goals invulling geven en aansluiting vinden bij de jongere generatie.

Doelgroep

Jongeren tussen de 14 en 27 jaar die in een (tijdelijk) kwetsbare periode leven qua welzijn, gezondheid, onderwijs, werk of wonen.

Regio

Oss, Bernheze, Uden/Landerd en Meijerijstad

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Met dit project willen we kwetsbare jongeren in de leeftijd van 14-27 jaar, woonachtig in Oss, Bernheze, Uden/Landerd en Meijerijstad, handvatten geven om positieve ervaringen op te doen, en daarmee meer verbinding met een breder deel van de maatschappij te krijgen, positieve persoonlijke ontwikkeling te realiseren en betere kansen voor de toekomst. Een ander effect zal zijn, dat de samenleving en de organisaties ervaren dat ook deze groep jongeren ertoe doet, en een zinvolle bijdrage levert. Het project gaat over het (kwalitatief) verdiepen, opschalen en borgen van MET (MET staat voor Maatschappelijke Ervaringstijd) en sluit aan op de huidige MET (2020-2022). Uitgangspunt is participatief werken. Door aan te sluiten bij de jongere, wat hij wil en waar hij hulp bij nodig heeft, blijft het MET-traject volledig van de jongere zelf. Samen met de huidige werkgroep van MET-jongeren hebben de projectpartners: ONS welzijn, gemeenten, Stichting Alexander, Stichting Compass, Welzijn de Meijerij en Apostle een plan van aanpak opgesteld. Inmiddels hebben Stichting Alexander en ONS welzijn het Brabants Platform MDT opgericht, waarin we samenwerken met andere MDT-projecten. We streven naar een totaal van 250 deelnemers, waarna we deze aanpak volledig gaan borgen in het bestaande jeugd- en jongerenwerk, in samenwerking met de desbetreffende gemeenten en maatschappelijke organisaties.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
07430052110043
Looptijd:
2021
2023
Projectleider en penvoerder:
drs. N. Manderveld