Mobiele menu

Naar regionale oncologienetwerken 2019-2022

Goede oncologische zorg is altijd netwerkzorg. Bij aanvang van dit Citrienfondsprogramma, Naar regionale oncologienetwerken, was dat echter helemaal geen vanzelfsprekend uitgangspunt. De netwerkvorming had dringend versterking en versnelling nodig. Er deed zich ongewenste praktijkvariatie voor: de kwaliteit van de zorg verschilde afhankelijk van waar een patiënt binnenkwam. Wij merkten bovendien dat de (oncologische) netwerkzorg tegen generieke belemmeringen aanliep.

Doel

Onze missie was het realiseren van trefzekere zorg voor iedere patiënt met kanker, nu en in de toekomst. Iedereen moet kunnen rekenen op de, in meerdere opzichten, best passende oncologische zorg, ongeacht bij welke dokter of welk ziekenhuis zij zich als eerste melden. Bovendien organiseren wij de zorg zo, dat zij voor de samenleving duurzaam, toegankelijk en betaalbaar blijft.

Aanpak/werkwijze

We vroegen aan artsen wat ervoor nodig zou zijn om regionaal veel beter met elkaar samen te werken. Wij brachten daarna alle regionale oncologienetwerken bijeen in hechte samenwerkingsverbanden. In pilots en proeftuinen ontwikkelden en implementeerden wij hulpmiddelen, goede voorbeelden en oplossingen vanuit onze thema’s passend behandelplan, gegevenssets oncologie, digitale uitwisseling en waardegedreven financiering. Onze werkwijze was nadrukkelijk ‘bottom-up’. Wij sloten aan bij de behoefte en de energie op de werkvloer, veelal op het niveau van de regionale tumorwerkgroepen. Dit werkte goed en was een belangrijke succesfactor.

Samenwerkingspartners

Vertegenwoordigers in vrijwel alle ziekenhuizen in Nederland namen deel aan 1 of meer van onze projecten. Daarnaast bouwden wij zowel op beleidsbepalend niveau als op niveau van onze projecten op de werkvloer hechte samenwerkingsrelaties met vele andere belangrijke partners en stakeholders. Waaronder de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en tumor specifieke patiëntenverenigingen, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Federatie Medisch Specialisten-SONCOS (FMS-SONCOS), Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), Nederlands Huisartsen Genootschap, Nederlandse Zorgautoriteit, Zorgverzekeraars Nederland en individuele zorgverzekeraars, thuiszorgorganisaties, enzovoort.

Resultaten

Oncologische netwerkzorg is nu vanzelfsprekend. De ontwikkeling daarvan brachten we in kaart samen met IKNL, FMS-SONCOS en de NFK. Het rapport 'Oncologienetwerken in Beeld' boden we in april 2022 aan minister Kuipers. Ons gedachtengoed is herkenbaar terug te vinden in de stukken die op dit moment richting geven aan het beleid en de discussies rond belangrijke thema’s aangaande netwerkzorg in Nederland. Daarnaast ontwikkelden en implementeerden we vele concrete tools en goede voorbeelden. Een greep:

  • de Blauwdruk Optimaal multidisciplinair overleg (MDO)
  • meerdere gestandaardiseerde gegevenssets
  • het Kennisplatform Digitale uitwisseling in de zorg
  • meetmodellen en innovatieve financieringsmodellen voor waardegedreven financiering

ZonMw en Citrienfonds

Binnen het Citrienfonds werkt de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, universitaire medische centra en wij samen om de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg in de toekomst op niveau te houden. Dit doen we met het doel om een duurzame gezondheidszorg te bevorderen.

Kenmerken

Projectnummer:
839205003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2023
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. H.W. Nijman
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen