Mobiele menu

Onderwijs en Opleiden Palliatieve zorg (O²PZ )

Het project Onderwijs en Opleiden Palliatieve zorg (O²PZ ) is een vervolg op de ‘Kennissynthese Onderwijs Palliatieve Zorg’ en de ‘Uitwerking van de aanbevelingen Kennissynthese Onderwijs Palliatieve Zorg’. Dit project is ingediend in samenwerking met de kwaliteitswerkgroep O²PZ palliatieve zorg. 

Doel

Het programma O²PZ leidt tot landelijke regie en samenwerking tussen betrokken stakeholders. Daarnaast komt er een landelijk zichtbaar en toekomstgericht onderwijs- en opleidingsaanbod met een herkenbare plek in alle curricula voor alle professionele zorgverleners in de palliatieve zorg. Dit sluit tevens aan bij het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.

Opzet programma

Het programma O²PZ bestaat uit 4 projecten: 

  1. kernproject A; borging van onderwijs palliatieve zorg in mbo, hbo, wo (+)
  2. kernproject B: ontwikkeling van een framework voor bij- en nascholing palliatieve zorg
  3. kernproject C: inrichting en implementatie van Programmaraad, Kwaliteitswerkgroep en Regionale Onderwijsknooppunten
  4. kernproject D: vergroting van de zichtbaarheid van O²PZ dat leidt tot draagvlak en commitment

Resultaat

Het belangrijkste resultaat van het eerste jaar van het programma O²PZ is om de organisatiestructuur goed neer te zetten en alle initiatieven in Nederland met elkaar te verbinden in de geformuleerde projecten.

In de kwaliteitswerkgroep nemen deel HAN, Koning Willem I-College, RadboudUmc, NHG, consortium Limburg- Zuid-Oost Brabant, EPZ VUmc, Stichting Fibula, Albeda College, WFG, UvH, MBO Raad, Hogeschool Saxion, PASEMECO en Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland. 

Verslagen


Eindverslag

Het doel van het programma O2PZ is de implementatie van palliatieve zorg in de curricula van onderwijsinstellingen. Daarnaast wil het programma zorgen voor meer bekendheid en erkenning van palliatieve zorg in het onderwijs. Het programma valt samen met verschillende maatschappelijke ontwikkelingen. Er vindt een transformatie in de zorg plaats, waarin de patiënt/burger centraal staat en de zorgbehoefte bepaalt. In de zorg gaat het vaker over optimale zorg: van aanbod naar vraag, van ziekte naar functioneren, van algeheel welbevinden naar veerkracht, van een hiërarchische relatie naar eigen regie en co-creatie en van fragmentatie naar zorgarrangement. Tegelijkertijd zijn de mogelijkheden om zorg te verlenen door vooruitgang van kennis, vaardigheden en techniek exponentieel toegenomen. Met die ontwikkeling nam ook de diversiteit aan zorgprofessionals en zorgopleidingen sterk toe. Dit heeft een keerzijde: er ontstaat fragmentatie in de zorg en opleidingen, waardoor het moeilijk is coherentie aan te brengen in de zorg en het onderwijs. Dit heeft ook consequenties voor het onderwijs in de palliatieve zorg. Daarop richt het programma OP2Z zich.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
844003007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Dericks-Issing
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc