Mobiele menu

Ontwikkeling en evaluatie van de Resilience Analysis Grid (RAG-NL) in Nederlandse ziekenhuizen

Projectomschrijving

De organisatie van de ziekenhuiszorg wordt in toenemende mate complexer. Zorgmedewerkers werken onder enorme druk en moeten zich continu aanpassen en resilient (veerkrachtig) omgaan met onverwachte situaties voor het behoud van patiëntveiligheid. Deze complexiteit vraagt om een andere aanpak en nieuwe instrumenten om de patiëntveiligheid verder te verbeteren.

Doel

Om een bijdrage te leveren aan veiligere patiëntenzorg is samen met zorgverleners een eerste
versie van de Nederlandse Resilience Analysis Grid (RAG-NL) ontwikkeld. De RAG is een Safety-II-methode waarmee zorgteams via gerichte vragen reflecteren op het dagelijks werk. Reflectie vindt
plaats op basis van het teamvermogen om te kunnen ‘reageren – monitoren – leren – anticiperen’.
Zo achterhalen zorgteams hoe hun werkprocessen functioneren om in te spelen op (on)verwachte
gebeurtenissen.

Resultaten

Het onderzoek liet zien dat de Safety-II-principes van de RAG nog abstract aanvoelen. Het vroeg
inhoudelijke inzichten van zorgverleners om de RAG-principes te vertalen naar de
ziekenhuispraktijk. De RAG werkte bevorderend als het zorgteam een concreet werkproces met
elkaar uitkozen waarop ze wilden reflecteren. De reflectie die plaatsvond, bood waardevolle
inzichten en mogelijkheden voor aanpassingen in het werkproces.

Ziekenhuisafdelingen kunnen nu met de RAG-NL-conceptversie aan de slag om meer te leren over
Safety-II en hoe Safety-II het dagelijks werk kan faciliteren.

Producten

Titel: DEVELOPMENT AND EVALUATION OF THE RESILIENCE ANALYSIS GRID (RAG) IN DUTCH HOSPITALS
Auteur: Caroline Schlinkert.
Magazine: BMJ Open Quality
Titel: Development and evaluation of the Resilience Analysis Grid in Dutch hospitals (RAG NL)
Auteur: Dr. C. Schlinkert, Dr. J.G.M. Jelsma, Prof. dr. M. de Bruijne, Prof. dr. J. Hamming, Dr. P.J. Marang van de Mheen , Prof. dr. L. Schoonhoven, Dr. S. van Schoten, MD R. So, Drs. M. Kroeze, Drs. P. Wimmer Boelhouwers & Prof. dr. C. Wagner
Titel: Development and evaluation of the Resilience Analysis Grid in Dutch hospitals (RAG-NL)
Auteur: Dr. C. Schlinkert, Dr. J.G.M. Jelsma, Prof. dr. M. de Bruijne, Prof. dr. J. Hamming, Dr. P.J. Marang-van de Mheen, Prof. dr. L. Schoonhoven, Dr. S. van Schoten, MD R. So, Drs. M. Kroeze, Drs. P. Wimmer-Boelhouwers, & Prof. dr. C. Wagner

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De organisatie van de ziekenhuiszorg wordt in toenemende mate complexer. Zorgmedewerkers werken onder enorme druk en moeten zich continu aanpassen en resilient (veerkrachtig) omgaan met onverwachte situaties voor het behoud van patiëntveiligheid. Deze complexiteit vraagt om een andere aanpak en nieuwe instrumenten om de patiëntveiligheid verder te verbeteren. Dit onderzoeksproject richt zich op het verder versterken van het aanpassingsvermogen en veerkracht van ziekenhuisafdelingen door de Resilience Analysis Grid (RAG) voor de Nederlandse ziekenhuiscontext beschikbaar te maken (RAG-NL). De RAG-NL zal ingezet worden als meetinstrument en interventietool om ziekenhuisafdelingen te laten reflecteren op hun dagelijks werk en te achterhalen hoe goed de werkprocessen en het zorgsysteem functioneren op basis van vier resilience capaciteiten voor organisatie en team-resilience behorende bij Safety II, te weten: reageren, monitoren, leren en anticiperen. Het project bestaat uit drie fasen waarbij elke fase voortbouwt op de voorgaande fase. 1) Aanpassing van de RAG aan de Nederlandse ziekenhuizen context middels interviews met zorgverleners van participerende afdelingen en advies van (inter)nationale experts. De opbrengst hier is een eerste RAG-NL versie die ingaat op de werkprocessen van Nederlandse ziekenhuisafdelingen. 2) Stapsgewijze toepassing en evaluatie van de RAG-NL in vijf ziekenhuizen (10 ziekenhuisafdelingen), om steeds van diens eerdere ervaringen met de RAG-NL te leren en eventueel aan te passen. Een geselecteerde groep medewerkers vult de RAG-NL in en bespreekt deze vervolgens in een workshop met een moderator. We evalueren het proces aan de hand van observaties tijdens de workshop, vragenlijsten en interviews na afloop van de workshop en na 6 weken. 3) Formulering van een implementatieplan basis van de resultaten uit fase 2 met aanbevelingen voor het gebruik en verdere uitrol van de RAG-NL bij andere afdelingen en in andere ziekenhuizen.

Kenmerken

Projectnummer:
10130022010005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. J.G.M. Jelsma PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc
Afbeelding

Leren van wat goed gaat

Hoe werken de principes van Safety-II in de dagelijkse praktijk van Nederlandse ziekenhuizen en zelfstandige behandelklinieken? En leiden ze tot meer patiëntveiligheid? We financieren verschillende projecten die hier onderzoek naar doen. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.