Mobiele menu

Op weg naar landelijke implementatie van despirituele dimensie in de zorg.

Er is nog weinig aandacht voor zin- en betekenisgeving bij zorgverleners. Oorzaken daarvan zijn onder meer gebrek aan competenties op het gebied van de spirituele dimensie en handelingsverlegenheid. Deskundigheidsbevordering van zorgverleners ten aanzien van zin- en betekenisgeving is essentieel.

Doel

Het bereiken van een succesvolle landelijke implementatie van de spirituele dimensie in de zorg door scholing aan de hand van de digitale leerwerkplaats en het gebruik van implementatietools. Voor landelijke implementatie is het wenselijk te weten wat de invloed van scholing over zingeving is op de ervaringen van patiënten en zorgverleners, en hoe de aangeboden methode een blijvende plek gaat krijgen binnen zorgorganisaties. Hiermee willen we bijdragen aan de implementatie van de richtlijn ‘Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase’ als onderdeel van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.

Aanpak/werkwijze

In elk van de deelnemende zorgorganisaties geven implementatieduo’s binnen hun eigen organisatie vorm aan scholing over zingeving in de zorg. Zij krijgen hiervoor een training en lesmateriaal en delen hun ervaringen tijdens terugkomdagen.

Daarnaast meten we de effecten van de implementatie bij zowel zorgverleners als patiënten. We gaan na of zorgverleners meer in gesprek gaan over zingeving met patiënten na spirituele scholing van zorgverleners. Ook onderzoeken we of de scholing leidt tot meer aandacht voor de spirituele dimensie in medische/verpleegkundige statussen (verslaglegging) en of deze interventie bijdraagt aan competentieontwikkeling. Belangrijk onderdeel is hoe we deze scholing kunnen inbedden in het leeraanbod van het Wenckebach Instituut.

Het lesmateriaal kunnen de implementatieduo’s baseren op de digitale leerwerkplaats Zingeving in de Palliatieve Zorg (LWP). De LWP geeft zorgprofessionals handvatten om vragen en dilemma's op het gebied van spiritualiteit en zingeving te herkennen en te begeleiden.

Samenwerkingspartners

We werken samen met Integraal Kankercentrum Nederland, Hogeschool Viaa, Vereniging van Geestelijk Verzorgers, Nederlandse Federatie van Kankerpatientenorganisatie en de Universiteit van Humanistiek. 

Verwachte resultaten

  • Makkelijke toegang tot de LWP via de website Palliaweb
  • Een train-de-trainer scholing voor implementatieduo’s 
  • 20 getrainde implementatieduo’s voor het implementeren van de LWP in hun eigen organisatie
  • Een beschikbare lijst van getrainde implementatieduo’s
  • Spoorboek voor organisaties/implementatieduo’s hoe de richtlijn ‘Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase’ te implementeren binnen een team met gebruikmaking van de LWP

Vervolg

De digitale leerwerkplaats zingeving in de palliatieve zorg is ontwikkeld in het ZonMw Parelproject ‘Als niet alles is wat het lijkt’, waar dit project een Verspreidings- en Implementatie iMPuls (VIMP) van is.

ZonMw en zingeving in de palliatieve zorg

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van wensen en behoeften rondom het levenseinde, als ook zingevings- of levensvragen, helpt om passende zorg aan hen te verlenen. Bekijk ook onze onderwerpen kwaliteit van leven en zingeving.

Kenmerken

Projectnummer:
8440013041
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. A.K.L. Reyners MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Allerzorg