Mobiele menu

Op weg naar mensgerichte verpleeghuiszorg: scholing als brug tussen wetenschap en praktijk

Projectomschrijving

De Academische Werkplaats Ouderen (AWO) van Tranzo, een samenwerking tussen de universiteit van Tilburg en elf ouderenzorgorganisaties, doet onderzoek naar mensgerichte zorg.

Doel: mensgerichte zorg in het verpleeghuis door scholing

In dit project ontwikkelt de AWO samen met het mbo- en hbo-onderwijs 2 lesprogramma’s:

  1. In het eerste lesprogramma leren studenten, verpleegkundigen en verzorgenden hoe ze verhalen van ouderen die in het verpleeghuis wonen, kunnen ophalen. Ook leren ze hoe ze deze verhalen kunnen gebruiken om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.
  2. In het tweede lesprogramma leren ze om in teams een evaluatie-instrument te gebruiken. Met dit instrument leren de teams hoe ze de zorg samen kunnen evalueren en verbeteren.

Deze lesprogramma’s worden in dit project getest. De studenten, verpleegkundigen en verzorgenden doen samen nieuwe vaardigheden op door de lesstof te gebruiken in het verpleeghuis. Ze leren na te gaan of de nieuwe kennis en vaardigheden leiden tot meer mensgerichte zorg.

Verwacht resultaat: leermethodieken en een feedbackmechanisme

Het project levert 2 leermethodieken op die direct implementeerbaar zijn binnen het regulier mbo- en hbo-onderwijs en als bij- en nascholing voor verpleegkundigen en verzorgenden. Ook levert het project een feedbackmechanisme op dat gebruikt kan worden om te leren en verbeteren op het gebied van mensgerichte ouderenzorg. Daarnaast versterkt het project de kennisinfrastructuur en samenwerkingsverbanden tussen zorgpraktijk, onderwijs en onderzoek.

Producten

Titel: Development of a self-scan to evaluate and improve person-centered care in nursing homes: A Delphi study
Auteur: Irene J.M. Muller-Schoof, Annerieke Stoop, Marjolein E.A. Verbiest, Katrien G. Luijkx
Magazine: Journal of Nursing Education and Practice
Titel: Lessons Learned From Co-Designing Educational Programs for Student and Practicing Healthcare Professionals in Nursing Homes: A Participatory Qualitative Study
Auteur: Irene J.M. Muller-Schoof, Marjolein E. A. Verbiest, Miranda Snoeren Katrien G. Luijkx
Magazine: Journal of Participatory Research Methods
Link: https://doi.org/10.35844/001c.57529
Titel: Development of a self-scan to evaluate and improve person-centered care in nursing homes: A Delphi study
Auteur: Irene J.M. Muller-Schoof, Annerieke Stoop, Marjolein E.A. Verbiest, Katrien G. Luijkx
Magazine: Journal of Nursing Education and Practice
Begin- en eindpagina:
Link: https://www.sciedupress.com/journal/index.php/jnep/article/view/21322
Titel: ‘Tell Me! Learning from Narratives’: an evaluation of an educational programme on narrative inquiry for nursing home care students
Auteur: Irene Muller-Schoof, Miranda Snoeren, Marjolein Verbiest, Annerieke Stoop and Katrien Luijkx
Magazine: International Practice Development Journal
Begin- en eindpagina:
Link: https://www.fons.org/library/journal/volume13-issue1/article4
Titel: Wat bevordert het leren van mbo-zorgverleners in het verpleeghuis?
Auteur: Irene Muller-Schoof, Marjolein Verbiest, Annerieke Stoop, Miranda Snoeren, Katrien Luijkx
Magazine: Onderwijs en Gezondheidszorg
Link: https://doi.org/10.24078/oeng.2022.4.128819
Titel: Zelfscan mensgerichte verpleeghuiszorg
Auteur: Irene Muller-Schoof, Annerieke Stoop, Miranda Snoeren, Katrien Luijkx
Magazine: Onderwijs en Gezondheidszorg
Begin- en eindpagina:
Link: https://onderwijsengezondheidszorg.nl/artikelen/2023-jaargang-47/december/2023-7-december/zelfscan-mensgerichte-verpleeghuiszorg
Titel: How do practically trained (student) caregivers in nursing homes learn? A scoping review
Auteur: Irene J.M. Muller-Schoof, Marjolein E.A. Verbiest, Annerieke Stoop, Miranda Snoeren, Katrien G. Luijkx
Magazine: Journal of Nursing Education and Practice
Titel: film 3 casuistiek toolbox IP leren en evalueren
Auteur: Irene Muller-Schoof, Cindy de Bot, Désirée de Greef, Lieke de Jong , Ilse Knippels, Lieke Verschuuren, Laura Weerwag
Link: https://youtu.be/2Y_35Td1HEI
Titel: film 2 casuistiek toolbox IP leren en evalueren
Auteur: Irene Muller-Schoof, Cindy de Bot, Désirée de Greef, Lieke de Jong Ilse Knippels, Lieke Verschuuren, Laura Weerwag
Link: https://youtu.be/FSGytPbmJgs
Titel: film 1 casuistiek toolbox IP leren en evaluaeren
Auteur: Irene Muller-Schoof, Cindy de Bot, Désirée de Greef, Lieke de Jong Ilse Knippels, Lieke Verschuuren, Laura Weerwag
Link: https://youtu.be/MZfrjYt4xzQ
Titel: Zelfscan Mensgerichte Ouderenzorg
Auteur: Irene Muller-Schoof
Titel: Hbo lesmodule "Vertel eens! Leren van verhalen.
Link: https://mensgerichteouderenzorg.nl/aan-de-slag/toolboxen-mensgerichte-ouderenzorg/
Titel: Handleiding mbo lesmodule "Vertel eens! Leren van verhalen"
Link: https://mensgerichteouderenzorg.nl/aan-de-slag/toolboxen-mensgerichte-ouderenzorg/
Titel: Docentenhandleiding Vertel eens! Leren van verhalen
Auteur: Irene Muller-Schoof, Connij van de Korput, Dianne van Kuijk, Marja Legius, Beatriz Roman
Titel: Toolbox Interprofessioneel leren en evalueren
Auteur: Irene Muller-Schoof, Cindy de Bot, Désirée de Greef, Lieke de Jong, Ilse Knippels, Lieke Verschuuren, Laura Weerwag
Titel: Op weg naar mensgerichte ouderenzorg. Scholing als brug tussen wetenschap en praktijk
Auteur: Irene J.M. Muller-Schoof
Titel: Adviesrapport Zelfscan Mensgerichte Ouderenzorg
Auteur: N. Benkirane, V. Quirijns, R. Baudoin, L. Slotbook, C. de Bot & I. Muller-Schoof

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Systematisch en duurzaam leren en verbeteren is een van de speerpunten van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Hierbij is het doel de kwaliteit van zorg continu te blijven monitoren en verbeteren. Uitgangspunt is dat zorgmedewerkers gestimuleerd worden eigenaar te zijn binnen deze cyclus van kwaliteitsverbetering en dat de cliënt het vertrekpunt is; het leren en verbeteren draagt bij aan mensgerichte, veilige zorg en aan een verbetering van de kwaliteit van leven van ouderen. De Academische Werkplaats Ouderen (AWO) van Tranzo, een structurele samenwerking tussen Tilburg University en elf organisaties in de ouderenzorg, draagt met wetenschappelijk onderzoek bij aan kennisontwikkeling en -deling op het gebied van mensgerichte ouderenzorg. Binnen de AWO is sprake van een gelijkwaardige samenwerking tussen onderzoek en zorgpraktijk. Theoretische kennis verworven binnen promotieonderzoek maken we bruikbaar voor en met de zorgpraktijk tijdens korter durende praktijkvertalingsprojecten. De AWO heeft als lerend netwerk de ambitie om de kwaliteit van mensgerichte ouderenzorg te optimaliseren. Dit willen we doen door evidence-based werken door verpleegkundigen en verzorgenden in het verpleeghuis te stimuleren en onderzoeksbevindingen structureel te implementeren in de zorgpraktijk. Scholing is hierbij een onmisbare schakel. Idealiter worden verpleegkundigen en verzorgenden als onderdeel van dit leren in staat gesteld de zorg die zij leveren te monitoren en bij te sturen indien nodig. Dit project wil daar op de volgende manieren aan bijdragen. In de eerste fase van het project ontwikkelen we in co-creatie met de zorgpraktijk en het mbo en hbo onderwijs twee leermethodieken voor (aankomende) verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in de verpleeghuiszorg. De twee leerthema’s die centraal zullen staan zijn gebaseerd op eerder onderzoek dat plaatsvond binnen de AWO en zijn ‘het verhaal als kwaliteitsinstrument’ en een evaluatietool voor onder andere de geriatrische revalidatiezorg. Binnen deze ontwikkelfase zal onderzocht worden wat belemmerende en faciliterende factoren voor leren door (aankomende) verpleegkundigen en verzorgenden zijn. Tevens zal een team, bestaande uit zorgmedewerkers, docenten en onderwijsontwikkelaars zal intensief samenwerken bij de ontwikkeling van de lesmaterialen die tijdens deze ontwikkelfase zullen worden uitgetest door de gebruikers. Binnen de eerste fase van het project ontwikkelen we ook een feedbackmechanisme waarmee we de kwaliteit van (mensgerichte) ouderenzorg inzichtelijk willen maken. Relevante registratiedata worden geselecteerd aan de hand van systematisch literatuuronderzoek, Delphi-onderzoek en focusgroepen met diverse stakeholders. In focusgroepen met ouderen brengen we met behulp van een creatieve onderzoekstool in beeld wat mensgerichte zorg voor hen betekent. Het feedbackmechanisme maakt onderdeel uit van de leermethodieken en geeft (aankomende) verpleegkundigen en verzorgenden inzicht in wat het leren oplevert. In de tweede fase van het project implementeren en evalueren we de leermethodieken; zowel het effect van de leermethodieken op de kwaliteit van (mensgerichte) ouderenzorg wordt geëvalueerd als het proces van leren en verbeteren. We gebruiken hiervoor een pre-post design waaraan een representatieve groep (aankomende) verpleegkundigen en verzorgenden zal deelnemen. Data over kennis en vaardigheden worden verzameld met vragenlijsten. (Geanonimiseerde) registratiedata voor het feedbackmechanisme extraheren we uit cliëntendossiers. Een ‘Realist Evaluation’ methode zal gebruikt worden om het proces van leren en verbeteren te evalueren; in heterogene focusgroepen met zorgmedewerkers, onderwijsontwikkelaars, docenten en studenten gaan we na of, hoe, voor wie en onder welke omstandigheden de ontwikkelde leermethodieken bijdragen aan mensgerichte ouderenzorg. Het project wordt gecoördineerd vanuit Tranzo, Tilburg University en de intentie is om binnen het project tenminste één promotietraject te laten plaatsvinden, bij voorkeur iemand die deels werkzaam is in de zorgpraktijk of het onderwijs. In lijn met de huidige werkwijze van de AWO vindt binnen dit project een gelijkwaardige samenwerking plaats tussen zorgpraktijk, onderwijs en onderzoek. Het project levert twee leermethodieken op die direct implementeerbaar zijn binnen het regulier mbo en hbo onderwijs en als bij- en nascholing voor verpleegkundigen en verzorgenden. Ook levert het project een feedbackmechanisme op dat zij kunnen blijven gebruiken om te leren en verbeteren op het gebied van mensgerichte ouderenzorg. Daarnaast zal het project de kennisinfrastructuur en samenwerkingsverbanden tussen zorgpraktijk, onderwijs en onderzoek versterken. Een medewerker onderwijsontwikkeling werkzaam binnen de AWO krijgt een adviesrol binnen het project waardoor de kennis, inzichten en methodieken die het project opleveren ook toegepast kunnen worden bij de ontwikkeling van toekomstige leermethodieken.

Kenmerken

Projectnummer:
516022521
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2024
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. I.J.M. Muller-Schoof
Verantwoordelijke organisatie:
Tilburg University
Afbeelding

Leren en verbeteren

Nieuwe kennis en innovaties onderdeel maken van de dagelijkse praktijk kan alleen als zorgprofessionals en zorgorganisaties duurzaam en systematisch leren en verbeteren. Daarom financieren we 13 projecten waarin projectteams werken aan methodiekontwikkeling en onderzoek. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.