Mobiele menu

Optimaliseren richtlijnadherentie diagnostiek, medicamenteuze en psychologische behandeling bij ggz-patiënten in de langdurende zorg als doorbraakproject

Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

DITSMI (Diagnose Indicate Treat Severe Mental Illness) is een zorgmodel voor de behandeling van mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA). DITSMI omvat multidisciplinaire diagnostiek en indicatiestelling, en richtlijnconforme medicamenteuze en psychologische behandeling.

Resultaten

Met dit onderzoek is aangetoond dat dit leidt tot afbouw van medicatie en het risico op stagnatie in behandeling minimaliseert. Dit leidt tot vermindering van zorgbehoefte.
Doel is de kwaliteit van leven van mensen met EPA te verbeteren, waaronder het hervinden van hoop en zingeving en het herwinnen van regie over het eigen leven buiten de psychiatrie in een maatschappelijke omgeving.
Zoals een patiënte het verwoordde: ‘Ik heb jarenlang geen eigen verantwoordelijkheid gehad. Ik mocht niks zelf beslissen. Ik had geen stem. Die kreeg ik nu wel. Ik kon nu ook aangeven wat ik vond dat ik nodig had. En niet dat anderen weer voor mij gingen praten. Want uiteindelijk weet ik het meestal toch zelf wel het best.’

Meer informatie

Samenvatting bij start

Patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA), die jarenlang zijn opgenomen, gebruiken vaak zeer veel medicatie. Het effect van gebruikte medicatie is de afgelopen jaren veelal niet geëvalueerd. Tot voor kort werd ‘hospitaliseren’, het afhankelijk maken van zorg, gezien als een behandeloptie. Bij een deel van deze patiënten is de in het verleden gestelde diagnose achterhaald en hebben zij geen behandeling volgens de huidig geldende richtlijnen ontvangen. Door verkeerde diagnostiek, onderhandeling en de bijwerkingen van medicatie lijkt een chronische vorm van psychiatrisch lijden met een gebrek aan perspectief voor deze patiënten te zijn ontstaan.

Doel
Het doel van dit project is om deze groep EPA-patiënten opnieuw te diagnosticeren en volgens de huidige professionele richtlijnen te behandelen. De verwachte uitkomst is dat zij met minder medicatie toekunnen, dat de zorgbehoefte zal afnemen en dat het welbevinden van de patiënten en diens naasten zal verbeteren.

Producten

Titel: Modelbeschrijving DITSMI
Auteur: Veereschild HM, Van der Veen JA. Dankers M. Noorthoorn EO.
Titel: Patiëntfolder DITSMI
Auteur: Veereschild HM. Van der Veen JA. Dankers M.
Titel: Crisismonitor DITSMI (gevalideerd)
Auteur: E.O. Noorthoorn, H.M. Veereschild, J.A. van der Veen
Titel: Factsheet DITSMI
Auteur: Veereschild HM. Dankers M. Van der Veen JA.
Titel: Somatische screening DITSMI (gedigitaliseerd)
Auteur: H.M. Veereschild, M. Dankers, J.A. van der Veen
Titel: DITSMI, this is me
Auteur: Nadieh (patiente) Mike Veereschild, psychiater (hoofdaanvrager) Anneke van der Veen, programmaleider en penvoerder DITSMI Marleen Hoftijzer, documentair fotografe en filmmaakster
Link: https://ggnet.nl/behandelingen/ditsmi
Titel: Optimaliseren richtlijnadherentie, medicamenteuze en psychologische behandeling bij langdurig opgenomen EPA-patienten
Auteur: H.M. Veereschild - J.A. van der Veen - E.O. Noorthoorn
Titel: Presentatie Klinische les DITSMI
Auteur: Veereschild HM, Dankers M, Van der Veen JA.
Titel: Draaiboek Klinische Les DITSMI
Auteur: Veereschild HM. Dankers M. Van der Veen JA.
Titel: DITSMI, Diagnose, Indicate, Treat, Severe, Mental, illness; A three year follow up implementation study
Auteur: Veereschild HM. Noorthoorn EO. Mulder CL. Dankers M. Van der Veen JA. Loonen AJM. Hutschemaekers GJM. (in review genomen)
Magazine: European Psychiatry

Verslagen


Eindverslag

DITSMI (Diagnose Indicate Treat Severe Mental Illness) is een zorgmodel voor de behandeling van mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA).
DITSMI omvat multidisciplinaire diagnostiek en indicatiestelling en richtlijnconforme medicamenteuze en psychologische behandeling. Dit leidt tot afbouw van medicatie en minimaliseert het risico op stagnatie in behandeling hetgeen leidt tot vermindering van zorgbehoefte.
Doel is, de kwaliteit van leven van mensen met EPA te verbeteren, waaronder het hervinden van hoop en zingeving en het herwinnen van regie over het eigen leven buiten de psychiatrie in een maatschappelijke omgeving.
Zoals een patiënte het verwoordde:
“Ik heb jarenlang geen eigen verantwoordelijkheid gehad. Ik mocht niks zelf beslissen. Ik had geen stem. Die kreeg ik nu wel. Ik kon nu ook aangeven wat ik vond dat ik nodig had. En niet dat anderen weer voor mij gingen praten. Want uiteindelijk weet ik meestal, toch zelf wel het best.” https://ggnet.nl/behandelingen/ditsmi

Samenvatting van de aanvraag

Patiënten met een ernstige psychiatrische problematiek en een lange geschiedenis in de GGZ gebruiken vaak veel medicatie zonder dat daar een duidelijke actuele indicatie voor bestaat. Er is sprake van polyfarmacie, irrationele combinaties (bijvoorbeeld meerdere benzodiazepinen, antidepressiva en/of antipsychotica tegelijkertijd), interacties of toxische doseringen van geneesmiddelen. Patiënten hebben daarom meer kans op (ernstige) bijwerkingen. Vanwege de grote hoeveelheden sederende medicatie zijn zij veelal niet in staat een redelijk normaal leven te leiden. In dit project willen we richtlijnadherentie optimaliseren met betrekking tot (her)diagnostiek, medicamenteuze en psychologische (multidisciplinaire) behandeling bij patiënten met een ernstige psychiatrische problematiek (EPA). Hierdoor moet irrationeel gebruik van psychofarmaca en somatische medicatie verminderen. Patiënten kunnen de regie in hun leven (gedeeltelijk) terugnemen en volstaan met ambulante begeleiding in plaats van klinische opname. Dit kan de kwaliteit van leven van de patiënt sterk verbeteren. De wensen van de patiënt, de naastbetrokkenen, familie en/of de wettelijke vertegenwoordigers zijn hierin leidend. De meerwaarde van dit project is dat een multidisciplinaire aanpak die bestaat uit een combinatie van goede (her)diagnostiek, medicamenteuze en psychologische behandeling volgens vigerende richtlijnen leidt tot afbouw van medicatie bij EPA patiënten en de kans minimaliseert dat deze patiënten na verloop van tijd opnieuw een scala aan psychofarmaca krijgen voorgeschreven. Patiënten participatie krijgt gestalte doordat de cliëntenraadadviseur aanbevelingen heeft gedaan m.b.t. dit voorstel, dat zij namens de centrale cliëntenraad zitting heeft in het projectteam. Tevens draagt zij samen met andere leden van de cliëntenraad zorg voor het patiënttevredenheidsonderzoek. Patiënten participatie krijgt tijdens dit project een gezicht in de filmopname waarin patiënten vertellen over hun ervaringen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
848022006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J.A. van der Veen
Verantwoordelijke organisatie:
GGNet