Mobiele menu

Ouderen met luchtweginfectie/pneumonie: terugdringen en voorkómen van onnodige ziekenhuisopnamen

Projectomschrijving

Een luchtweginfectie/longontsteking is bij (kwetsbare) ouderen een aandoening die over het algemeen plots optreedt en vaak aanleiding geeft tot een zorgprobleem (bijv. door kortademigheid, verwardheid of bedlegerigheid) waardoor men niet meer zelfstandig kan functioneren. Veelal leidt dit tot een ziekenhuisopname maar de vraag is of dit de juiste oplossing biedt.

De ‘Haagse Luchtbrug’ is een samenwerkingsverband tussen de Haagse ziekenhuizen (HagaZiekenhuis, Haaglanden MC), huisartsen (Hadoks), thuiszorginstellingen en wijkverpleging, LUMC Campus-Den Haag, verzorgings- en verpleeghuizen, apothekers en laboratoria.  

Er is samen met patiëntvertegenwoordigers een ketenzorgpad ontwikkeld omtrent de thuiswonende oudere met een acute luchtweginfectie/pneumonie waarbij zich een zorgprobleem en/of potentieel ernstig ziektebeloop ontwikkelt, waarvoor een opname in het ziekenhuis wordt overwogen.  

Het uitgangspunt is dat behandeling en herstel in de thuissituatie of in een verpleeghuis met revalidatie faciliteiten, de beste garantie biedt op een herstel gericht op behoud van of terugkeer naar volledige zelfstandigheid van de oudere in kwestie.

Er zijn drie patiënt routes ontwikkeld om de juiste zorg, op de juiste plek door de juiste professional te verlenen. Elke route gaat uit van de autonomie van de patiënt en zijn of haar mantelzorger/thuiszorg. Het zorgpad voorziet hierin in een samenwerking tussen alle veldpartijen en zorgverleners waarbij de noodzakelijke medische diagnostiek, monitoring, verzorging en behandeling, in de thuissituatie plaatsvindt en als dit niet mogelijk is in een verpleeghuis. Hierbij wordt dezelfde behandeling en zorg geleverd als die ook zou worden geleverd als de patiënt zou worden opgenomen in het ziekenhuis.

Het zorgpad zal in de praktijk worden geïmplementeerd waarbij zowel de patiënten uitkomsten als de uitkomsten qua organisatie van zorg zullen worden geëvalueerd.

Producten

Titel: An integrated care pathway designing hospital care at home for elderly with an acute respiratory infection
Auteur: Rianne Pepping

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Een acute luchtweginfectie (LWI)/pneumonie bij een kwetsbare oudere wordt over het algemeen gekenmerkt door diagnostische en prognostische onzekerheid (vanwege mengbeelden met bijv. hartfalen en COPD) plus een acuut zorgprobleem waardoor de zorg in de thuissituatie vaak acuut tekort schiet. Omdat zorg- en behandelprotocollen tussen de betrokken ketenpartners (huisartsen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorginstellingen) onvoldoende op elkaar zijn afgestemd, er gebrek is aan capaciteit en er ook financiële barrières een rol spelen, gaat een LWI/pneumonie bij ouderen vaak gepaard met onnodige of onnodige lange ziekenhuisopnamen. Het doel van deze subsidieaanvraag is om de zorg omtrent een oudere met LWI/pneumonie te verbeteren middels het opstarten van een samenwerkingsverband tussen alle betrokken partijen (preventie, zorginstellingen, wetenschappelijke instelling en financiers) waarbij binnen de subsidietermijn van 12 maanden een zorginstelling overschrijdend en multidisciplinair zorgpad moet zijn ontwikkelt omtrent het thema LWI/pneumonie bij kwetsbare oudere. Het creëren van een een multidisciplinair team van deskundigen en instellingen zal moeten leiden tot een continuüm aan zorg en behandeling dat wordt geboden aan de kwetsbare oudere met een LWI/pneumonie waarbij de juiste plek (preventie, thuis, verzorgingshuis, hospice, ziekenhuis of verpleeghuis) in de Haagse regio kan worden geboden en de juiste zorg/expertise (inclusief het personeel) op maat naar die juiste plek toegaat. Onderdeel van het te ontwikkelen zorgpad is een implementatieplan hetgeen moet borgen dat het samenwerkingsverband waarin de ketenpartners omtrent dit thema zijn verenigd, na afronding van dit project de vernieuwde werkwijze op zorguitkomsten en kosten-effectiviteit nadien in de dagelijkse praktijk gaan evalueren.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100012020007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. C. van Nieuwkoop
Verantwoordelijke organisatie:
HagaZiekenhuis