Mobiele menu

Palliatieve Thuiszorg

Projectomschrijving

PaTz project in Almere

Een van de doelstellingen van het Netwerk Palliatieve Zorg Almere is het bevorderen van vroegtijdige markering en interdisciplinaire samenwerking. Het PaTz project is gestart omdat er behoefte was aan een goed gestructureerd overleg tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen op het gebied van palliatieve zorg. Het Palliatieve Thuiszorg (PaTz) project richt zich op deze samenwerking.

Resultaten Almere

Aan het einde van dit project zijn er 4 PaTz groepen in 4 gezondheidscentra in Almere bij elkaar gekomen en nemen er nu 28 huisartsen deel aan een PaTz groep. Alle groepen komen regelmatig bij elkaar om patiënten die palliatieve zorg nodig hebben aan de hand van een zorgregister te bespreken. Zorgplannen worden opgesteld en uitgevoerd. Knelpunten worden geanalyseerd en aangepakt.

Verslagen


Eindverslag

PaTz project in Almere

Een van de doelstellingen van het Netwerk Palliatieve Zorg Almere is het bevorderen van vroegtijdige markering en interdisciplinaire samenwerking. Het PaTz project is gestart omdat er behoefte was aan een goed gestructureerd overleg tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen op het gebied van palliatieve zorg. Het Palliatieve Thuiszorg (PaTz) project richt zich op deze samenwerking.

Samenvatting van de aanvraag

Het Netwerk Palliatieve Zorg Almere (NPZA) bevordert o.a. vroegtijdige markering en interdisciplinaire samenwerking. Het Palliatieve Thuiszorg (PaTz) project richt zich op samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen en inhoudelijk deskundigen in de 1e lijn. Daarbij is vroegtijdige identificatie van palliatieve cliënten, opname in het zorgregister, anticiperen op de situatie en gezamenlijk toewerken naar een individueel zorgplan belangrijk. Doel is dat huisartsen en wijkverpleegkundigen met behulp van PaTz komen tot gecoördineerde en integrale, gezamenlijke aanpak van de palliatieve zorg in de thuissituatie. De aanname is onder andere dat hierdoor (her)opnames in ziekenhuis voorkomen worden. 1. Uitwerking van doel en beoogd resultaat Het NPZA is actief op het gebied van samenwerking en consultering in de 1e en 2e lijn. Binnen het Flevoziekenhuis is het PACT (Palliatief Advies en ConsultTeam) opgezet. De kaderhuisarts en betrokken huisarts zijn vertegenwoordigd in het PACT. Via symposia en scholing wordt er aandacht besteed aan het bevorderen van de samenwerking binnen de eerste lijn. Ondanks deze interventies is er meer behoefte aan goed gestructureerd overleg, afstemming en werkwijze tussen huisarts en wijkverpleegkundige. Er wordt nu onvoldoende gebruik gemaakt van elkaars kennis en expertise. Daarom willen de partners binnen het netwerk een meer gestandaardiseerde aanpak, gericht op samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleegkundigen en inhoudelijk deskundigen implementeren en borgen. Per 31 augustus 2016 is er sprake van regelmatig interdisciplinair overleg tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen van minimaal 10 huisartsenpraktijken. Cliënten worden aan de hand van het zorgregister besproken. Zorgplannen worden opgesteld en knelpunten besproken. Na afronding van het project wordt de gestandaardiseerde aanpak geborgd en binnen het netwerk verder verspreid. Doelgroep is: huisartsen en wijkverpleegkundigen. Er wordt binnen minimaal 2 gezondheidscentra (10 huisartsen) geïmplementeerd. Binnen Almere is de grootste groep huisartsen en wijkverpleegkundigen in dienst van de Zorggroep Almere. Vrijgevestigde huisartsen worden ook uitgenodigd mee te doen. 2. Relevantie In 2014 is er een pilot gestart in één gezondheidscentrum in Almere. Deze pilot is nog niet afgesloten (sept. 2015), maar uit informatie van de betrokken hulpverleners blijkt dat zij erg tevreden zijn over de resultaten tot nu toe. De samenwerking en vergrote kennis dragen bij aan betere zorg: anticiperen op te verwachten problemen/veranderende situatie inzicht in problematiek, de juiste zorg op de juiste plaats de draagkracht van mantelzorgers overdracht voor waarneming De meerwaarde van PaTz is door de beroepsgroepen reeds erkend, de evaluatie van de PaTz groepen in Amsterdam laat zien dat de deelnemers erg positief zijn. 3. Overdraagbaarheid Van de gestandaardiseerde aanpak volgens PaTz is een inhoudelijke beschrijving beschikbaar over de werkwijze en de implementatie. Er is in samenwerking met het NHG een scholing voor voorzitters ontwikkeld. Daarnaast zijn er ondersteuningsmaterialen. De door ons opgedane kennis wordt beschikbaar gesteld aan Stichting PaTz. 4. Borging en bestendiging Bij de projectpartners wordt de nieuwe werkwijze geïntegreerd in de reguliere samenwerking. De nieuw te starten PaTz groepen worden aangemeld bij de Stichting PaTz.. Er vindt dan een nulmeting en eindmeting plaats via de monitoring van het EMGO VUmc. De kaderarts zal binnen het netwerk kennis en ervaringen delen, zodat de kennis ook bij de projectpartners geborgd blijft. De ontwikkelingen, evaluaties, verbeteringen blijven tijdens en een jaar na het project agendapunt van de stuurgroep palliatieve zorg. Deze aanpak wordt vanuit besturen van de betrokken organisaties gedragen. Stichting PaTz is op de hoogte en akkoord met deze aanvraag. 5. Plan van aanpak 12 maanden, start in september 2015 1. Voorbereidingsfase (2 maanden) Inrichting van de projectstructuur, beschrijving huidige situatie en gewenste situatie, bijeenkomsten vormgeven, training organiseren, evaluatie -en datagegevens opstellen. 2. Uitvoeringsfase ( 10 maanden) Uitvoering geven aan de gewenste nieuwe werkwijze in 2 gezondheidscentra (10 huisartsenpraktijken), gezamenlijk overleg 6 x per jaar; deskundigheidsbevordering, casuïstiek met ondersteuning van de projectleider en kaderarts palliatieve zorg t.b.v. tijdige identificatie van patiënten in palliatieve zorgregister, zorgplan maken en uitvoeren 3. Evaluatie en borgingsfase ( 6 maanden na afloop project en hierna jaarlijks) Binnen het project is aandacht voor kennisdeling en verspreiding. Gedurende de gehele projectperiode worden in dit kader activiteiten uitgevoerd. Hierbij moet o.a. worden gedacht aan het verspreiden van nieuwsberichten over de werkwijze binnen het netwerk en de betrokken organisaties.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
844002006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
B.E. Dame
Verantwoordelijke organisatie:
Zorggroep Almere