Mobiele menu

Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen - NPZ Heuvelland

Mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen zijn vaak zeer kwetsbaar, zowel lichamelijk als geestelijk. Naast mogelijke gezondheidsproblemen maken gedragsproblemen medisch onderzoek, behandeling en preventie vaak lastig of onmogelijk.

Doel

Op een gestructureerde wijze nadenken over (on)mogelijkheden, doelen en wensen voor medische zorg en verhuizingen op het einde van het leven.

Aanpak/werkwijze

We gebruikten de door Nivel ontwikkelde handreiking ‘Besluitvorming in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking over verhuizingen en medische interventies’. Het werkboek ‘Zorgen tot de laatste dag’ geeft casusbeschrijvingen en tips die men kan gebruiken in scholingen voor verzorgenden en medewerkers op de groepen.  We ontwikkelden een training van 2 x 2 uur waarin medewerkers van de groepen waar cliënten met ernstige gedragsproblemen wonen, oefenden met bovenstaande instrumenten. Voorbeelden kwamen uit het werkboek ‘Zorgen tot de laatste dag’.

Resultaten

5 teams van ongeveer 20 medewerkers volgden de training. De medewerkers gaven aan na de training beter toegerust te zijn om het gesprek aan te gaan over medische beslissingen en verhuizingen. Door in te gaan op hun eigen praktijkvoorbeelden, vonden ze de training goed aansluiten bij datgene wat hen bezighield. De artsen gaven aan meer vragen over medische beslissingen te krijgen. Alle betrokkenen gebruiken de besluitvormingskaarten voortaan omdat ze deze goed bruikbaar vinden.

Vervolg

De deelnemende afdelingen nemen in de toekomst het onderwerp in hun jaarplannen op. Dat betekent dat er 2 maal per jaar aandacht voor is in de verschillende teamoverleggen. Daarnaast nemen we proactieve zorgplanning op in de zorgplanbesprekingen. Artsen en gedragswetenschappers gebruiken, daar waar nodig, nog steeds de besliskaarten in cliënt besprekingen.

ZonMw en verstandelijke beperking

Dit project ontving financiering uit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Zodat zij zorg en ondersteuning ontvangen die aansluit op hun wensen en behoeften. Bij mensen met een verstandelijke beperking in de palliatieve fase is dat soms een extra uitdaging. Daarom investeren we in onderzoek naar ondersteuning bij praten over wensen en behoeften en samen beslissen met deze doelgroep.

Kenmerken

Projectnummer:
844001908
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. A.M.A. Wagemans
Verantwoordelijke organisatie:
Envida