Mobiele menu

PaTz in Friesland

Projectomschrijving

In 2016 zijn er 3 PaTz-groepen gestart in Friesland. Onlangs is het pilotjaar geëvalueerd. De deelnemers zijn allen positief over PaTz, ze hebben dan ook besloten door te gaan als groep. 

Werkwijze

In een PaTz groep bespreken huisartsen, wijkverpleegkundigen en een palliatief consulent casuïstiek rondom palliatieve patiënten. Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan bepaalde thema’s. 

Resultaten van het project

 • Meer medische kennis 
 • Meer kennis over spiritualiteit 
 • Huisartsen denken proactiever 
 • Betere band tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen 
 • Betere oplossingen door samenwerking. 

Tips om te starten

 • Start met een kleine groep 
 • Betrek een enthousiaste huisarts/consulent met PaTz-ervaring 
 • Maak een jaarplanning en plan MDO’s op wisselende dagen
 • Gebruik een eenvoudig digitaal systeem 
 • Verwacht vooral lange termijn problematiek op te lossen
 • Geef het tijd om te groeien 
 • Vraag accreditatiepunten aan. 
In Friesland werd PaTz gesteund door: zorgverzekeraar, IKNL, de palliatieve-netwerken, de huisartsenvereniging en thuiszorgorganisaties. Dit is van belang voor een goede implementatie.

Verslagen


Eindverslag

PaTz (Palliatieve Thuiszorg) in Friesland

Afgelopen jaar zijn er in het kader van het PaTz-project drie PaTz groepen gestart in Friesland. In een PaTz groep zitten huisartsen, wijkverpleegkundigen en een palliatief consulent en wordt casuïstiek rondom palliatieve patiënten besproken. Onlangs is het pilotjaar geëvalueerd. De deelnemers zijn allen erg positief over PaTz en het heeft al veel opgeleverd voor hun als zorgverleners. Ze hebben dan ook besloten om door te gaan als PaTz groep.
Hieronder worden de belangrijkste conclusies met u gedeeld. Daarnaast worden er tips gegeven om zelf een PaTz groep te starten.

Werkwijze PaTz groep
In de PaTz groep bespreken huisartsen en wijkverpleegkundigen casuïstiek rondom hun palliatieve patiënten. Op deze manier gaan zorgverleners veel meer vooruit kijken en proactief de zorg voor deze patiënten inrichten.

Naast casuïstiekbespreking wordt er ook extra aandacht besteed aan bepaalde thema’s. De palliatief consulent bereidt dit voor en vertelt daar iets over. De bijdrage van de palliatief consulent heeft dan ook echte meerwaarde is gebleken.

Wat heeft PaTz opgeleverd?
Alle drie groepen hebben gemerkt dat een PaTz groep moet groeien. De groep leert elkaar steeds beter kennen en er wordt steeds meer casuïstiek ingebracht is de ervaring.
Na een jaar heeft het de zorgverleners het volgende opgeleverd:
1. Vergroten van medische kennis
2. Vergroten kennis over spiritualiteit/zingeving
3. Huisartsen zijn proactiever gaan denken
4. Betere band tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen
5. Samen kom je tot betere oplossingen

1. Vergroten van medische kennis
Als wijkverpleegkundige krijg je in de PaTz groep veel medische kennis overgedragen van de artsen, bijvoorbeeld over pijnmedicatie. Deze kennis zorgt ervoor dat je een volgende keer bij een patiënt eerder tot een goede oplossing komt.

2. Vergroten kennis over spiritualiteit/zingeving
Al uit eerder onderzoek bleek dat het onderdeel ‘spiritualiteit’ ontzettend belangrijk is in de levensfase. Echter blijft dit onderwerp helaas vaak onderbelicht. In de PaTz groepen wordt hier uitgebreid bij stilgestaan.

3. Huisartsen zijn proactiever gaan denken
Huisartsen zijn door PaTz proactiever gaan denken en kijken dus meer vooruit. Zo worden er nu voor het weekend goede afspraken gemaakt, bijvoorbeeld dat er niet een dokterswacht gebeld hoeft te worden. Hierdoor heb je in het weekend minder onverwachte situaties. Ook zijn de zorgverleners door PaTz nu actief het zorgplan in gaan vullen.

4. Betere band tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen
PaTz heeft de contacten tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen. Je krijgt een betere band, omdat je elkaar met regelmaat ziet. Hierdoor benader je elkaar makkelijker en weet je precies wat je aan elkaar hebt.

5. Samen kom je tot betere zorg en oplossingen
Huisartsen, vooral ook solisten en huisartsen die nog weinig ervaring hebben op dit terrein van de palliatieve zorg, voelen zich gesteund door de PaTz groep. Door samen over complexe casuïstiek te praten, kom je tot mooie oplossingen.

Tips voor het starten van een nieuwe PaTz groep
Door de ervaringen die de huidige PaTz groepen hebben opgedaan hebben ze ook tips voor andere zorgverleners die een PaTz groep willen starten.

1. Start niet te groot, begin met een kleine groep;
2. Betrek een huisarts of consulent die al ervaring heeft met een PaTz groep;
3. Plan de MDO’s op wisselende dagen;
4. Maak een jaarplanning voor de MDO’s;
5. Geef het de tijd om te groeien;
6. Gebruik een eenvoudig in te vullen digitaal systeem;
7. Verwacht niet dat je acute problematiek oplost, het gaat meer over de lange termijn problemen;
8. Betrek een enthousiaste palliatief consulent;
9. Vraag indien gewenst accreditatiepunten aan.

De drie PaTz groepen hebben besloten ook na de pilotperiode de PaTz groepen voort te zetten.

In Friesland werd het initiatief tot het implementeren van PaTz gesteund door de zorgverzekeraar, IKNL, de palliatieve netwerken, de huisartsenverenigi

Samenvatting van de aanvraag

1. Doel en beoogd resultaat In Friesland zijn rond de ziekenhuizen netwerken voor palliatieve zorg actief. Afgelopen jaar heeft de transmurale consultatie rond palliatieve zorg verder vorm gekregen. Een volgende stap is verbeteren van de palliatieve zorg in de 1e lijnszorg door inzet op ontwikkeling van PaTz groepen. Uit een behoeftepeiling blijkt draagvlak voor de ontwikkeling van PaTz-groepen. Doelstelling project PaTz in Friesland Binnen 4 netwerken palliatieve zorg in Friesland worden in 2015-2016 huisartsenpraktijken toegerust om met thuiszorgorganisaties een PaTz groep te vormen. Deze groepen gaan werken via de PaTz methodiek. Een PaTz-groep bestaat idealiter uit 6-12 huisartsen en 2-4 wijkverpleegkundigen en wordt ondersteund door een deskundige. Doelstellingen methodiek PaTz De PaTz groep zorgt voor opzet en beheer van een palliatief zorgregister. Patiënten die naar verwachting binnen een jaar overlijden krijgen een zorgplan. 6 keer per jaar vindt multidisciplinair overleg plaats. Nadruk ligt op vroegtijdige herkenning van de palliatieve fase en het proactief multidisciplinair inzetten van zorg, gebaseerd op beleid. 1. kwaliteits- en deskundigheidsverbetering in de palliatieve thuiszorg door samenwerking huisarts en wijkverpleegkundige. 2. proactieve zorgplanning: tijdige identificatie van palliatieve patiënten en opname in een palliatief zorgregister. 3. een op patiënte behoefte gebaseerd zorgplan, bespreken, maken en uitvoeren. 2. Relevantie ROS Friesland adviseert, begeleidt, levert kennis en inspiratie voor de doorontwikkeling van de eerstelijnszorg om te komen tot goede samenhangende zorg dichtbij burgers. Hierbinnen heeft ROS voor 2015 het doel gesteld de ontwikkeling van palliatieve thuiszorg middels PaTz groepen te stimuleren, te faciliteren en te begeleiden. ROS doet dit in afstemming met de netwerken palliatieve zorg Friesland. Door samenwerking en verbinding met de 5 netwerken palliatieve zorg wordt de kwaliteit van palliatieve zorg in het hele continuüm van transmurale en eerstelijnszorg gewaarborgd. Daarnaast is er vooraf afgestemd met IKNL, stichting PaTz, De Friesland Zorgverzekeraar en een vertegenwoordiger van huisartsen. Zij staan ook positief tegenover de ontwikkeling. Gedurende het project wordt met hen afgestemd. Op basis van het totaal aantal sterfgevallen in Friesland (5.500 per jaar) en uitgaande van 80% niet-onverwachte overlijdens in 2010, schatten we dat in totaal ongeveer 4.400 patiënten voor het overlijden enige vorm van palliatieve zorg hebben ontvangen. Als gevolg van de dubbele vergrijzing wordt een toename van de palliatieve zorgbehoefte van patiënten met kanker, dementie en hartfalen. (Bron: IKNL; Palliatieve Zorg in Beeld) Op 1 januari 2012 zijn in Friesland 284 Fte huisartsen (Nivel). Dit betekent ca. 15 palliatieve patiënten per fulltime huisarts per jaar. Het verbeterproject is gericht op het efficiënter organiseren van palliatieve zorg rondom de patiënt. Ook de afstemming met mantelzorgers en vrijwilligers is hier in mee genomen. Het belang voor goede zorg in de palliatieve fase van patiënt is namelijk groot voor de patiënt en zijn/haar familie. 3. Overdraagbaarheid van het verbeterproject Kennis en ervaring worden beschikbaar gesteld aan derden en worden door ROS Friesland gebruikt bij de verdere uitrol van PaTz in Friesland. 4. borging en bestendiging van het verbeterproject De Friesland Zorgverzekeraar, is voornemens om de multidisciplinaire overlegtijd van de PaTz groep te vergoeden. Dit zorgt voor borging van de werkwijze. 5. Uitwerking van een plan van aanpak (Start in juni 2015, looptijd 1 jaar) Stimulering en opstart (juni-oktober 2015) - Informeren, enthousiasmeren en werven van huisartsen via een startbijeenkomst. - Met de geïnteresseerde huisartsen wordt het implementatietraject doorgesproken, wordt de voorzitter vastgesteld en wordt bepaald welke thuiszorgteams men wil betrekken. - De thuiszorgorganisaties in de betreffende regio’s worden benaderd en geïnformeerd over implementatie, werkwijze, randvoorwaarden etc. - De trainingen worden ingepland. - Het onderzoek wordt met Nivel afgestemd. Aan de slag met PaTz methodiek (oktober 2015-juni 2016) - Voorzitters van de PaTz groepen worden getraind. - PaTz groepen hebben eens in de twee maanden MDO. - Afsluitende bijeenkomst na afloop van de projectfase (juni 2015) georganiseerd door ROS en de PaTz groepen gezamenlijk, om de resultaten van het werken met de Patz methodiek te presenteren aan collega huisartsen in de regio. Monitoring, evaluatie en borging (looptijd project en hierna jaarlijks) - ROS en de coördinator van de netwerken palliatieve zorg monitoren en evalueren de implementatie en voortgang. - Informatie over de voortgang van het project worden verspreid binnen de netwerken en in de nieuwsbrief van ROS en andere betrokken organisaties.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
844002010
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. T.N. Haga
Verantwoordelijke organisatie:
Regionale Ondersteunings Structuur Friesland