Mobiele menu

Proactieve palliatieve zorg bij mensen met psychische aandoeningen: naar optimale transmurale samenwerking

Er is nog weinig aandacht voor een naderend levenseinde van ouderen met psychische aandoeningen en een ongeneeslijke ziekte. Dit project wil tot betere transmurale samenwerking en uitvoering van proactieve zorgplanning komen voor deze groep.

Doel

  • Het ontwikkelen, implementeren en evalueren van transmurale werkafspraken binnen een bestaand samenwerkingsverband in de regio Zuid-Holland.
  • Het aanpassen van de al ontwikkelde en positief beoordeelde Toolkit ‘Proactieve palliatieve zorg in de GGZ’ voor gebruik in verschillende settingen (ambulant: zelfstandig en beschermd wonen; intramuraal: GGZ en verpleeghuisinstelling) en doelgroepen, ter ondersteuning en realisering van optimale transmurale samenwerking.
  • Het ontwikkelen van een landelijk toepasbare implementatiehandreiking voor regionale transmurale samenwerkingsafspraken. Overstijgende samenwerkingsafspraken en goede transmurale zorg kunnen kwaliteit van zorg, kwaliteit van leven en sterven voor de doelgroep verbeteren.

Aanpak/werkwijze

Een brede landelijke inventarisatie van transmurale afspraken en een expertgroep die op de achtergrond adviseert. Daarnaast fungeert de regio Zuid Holland, waar al een netwerk rondom proactieve zorgplanning voor de doelgroep bestaat, als pilotregio. In de pilotregio implementeren we de nieuwe transmurale afspraken en er vindt een uitvoerige analyse van de effecten plaats met een voor- en nameting en gegevensverzameling tijdens het implementatieproces. De uitkomsten van de regionale analyse bespreken we met de landelijke werkgroep en kunnen we gebruiken voor de implementatie in andere regio’s.

Verwachte resultaten

Een implementatiehandreiking, inclusief aanbevelingen voor toepassing, implementatie en borging van proactieve zorgplanning, welke landelijk toepasbaar is. Hiermee kunnen andere regio’s in Nederland aan de slag met het ontwikkelen en implementeren van werkafspraken voor de doelgroep.

Goede samenwerking en overdracht tussen zorgpartners is nodig voor palliatieve zorg die aansluit op behandelwensen. Hoe maak je hierover werkafspraken die op lange termijn ook actief worden nagevolgd? Projectleider Stasja Draisma vertelt over haar onderzoek.

> Lees het artikel

ZonMw en proactieve zorgplanning

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van het levenseinde helpt patiënten en naasten om over hun doelen, wensen en behoeften rondom de palliatieve fase na te denken. Het is belangrijk dat zorgverleners tijdig en regelmatig hierover in gesprek gaan en dit inventariseren en vastleggen. Vanuit ons programma Palliantie financieren we onderzoek naar handvatten voor proactieve zorgplanning en de toepassing daarvan in de zorgpraktijk.

Kenmerken

Projectnummer:
10200012110016
Looptijd: 26%
Looptijd: 26 %
2023
2026
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
H.G. Van der Roest
Verantwoordelijke organisatie:
Trimbos-instituut