Mobiele menu

Proactieve zorgplanning(sgesprekken) vanuit de huisartsenpraktijk

Zorggroep Cohaesie implementeerde de zorg voor kwetsbare ouderen systematisch aan de hand van een goed beschreven zorgprogramma. Hoewel we proactieve zorgplanning hierin noemen, heeft de dimensie zingeving in de dagelijkse zorgpraktijk (nog) geen structurele plaats. Hierdoor kunnen we onvoldoende anticiperen op een goede zorgplanning in de palliatieve fase.

Doel

We gaan proactieve zorgplanning een structurele plaats geven in de organisatie van zorg rondom de groep kwetsbare ouderen en hun naasten in de thuissituatie vanuit de huisartsenpraktijk.

Aanpak/werkwijze

We implementeren de interventie ‘Signaleren en verkennen wat de patiënt bezighoudt als basis voor proactieve zorgplanning (SVP)’. We doen dit door huisartsen, praktijkondersteuners, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en physician assistants die werkzaam zijn in de huisartsenpraktijken te trainen op het gebied van communicatie rondom zingeving en behandelwensen. We gaan het bestaande zorgprogramma en de daarbij behorende processen aanpassen om de werkwijze te borgen. Hiermee hebben we niet alleen zicht op de groep kwetsbare ouderen in de diverse huisartsenpraktijken, maar borgen we ook het proactieve zorgplanningsgesprek structureel in onze aanpak.

Samenwerkingspartners

Binnen de projectgroep werken we met een kaderhuisarts palliatieve zorg, een geestelijk verzorger, een palliatief verpleegkundige en een praktijkverpleegkundige ouderenzorg. Binnen Cohaesie werken we vanuit de ouderenzorg veel samen met de specialisten ouderengeneeskunde, de casemanagers dementie en de wijkverpleegkundigen, naast het sociaal domein en ook de tweede lijn, zoals geriaters en geriatrieverpleegkundige.

Verwachte resultaten

Door de implementatie van dit project verkrijgen wij en onze samenwerkingspartners inzicht in de waarden, wensen en behoeften van kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk, welke we kunnen gebruiken voor het toepassen van proactieve zorgplanning. We ontwikkelen een handleiding waarin we het voeren van het behandelwensengesprek, de registratie en het delen van het gesprek beschrijven. Dit document stellen we samen op met de huisartsenpost. Momenteel trainen we de huisartsenpraktijken in de gespreksvoering met de patiënt en zijn we als projectgroep bezig om de samenwerking met de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) op dit thema uit te werken. We analyseren de uitkomsten van de verschillende gesprekken en proberen hierin de gemene deler te vinden om beleid te maken. We maken samenwerkingsafspraken met ziekenhuizen, hospices, VVT-organisaties en gemeenten et cetera.

ZonMw en proactieve zorgplanning

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van het levenseinde helpt patiënten en naasten om over hun doelen, wensen en behoeften rondom de palliatieve fase na te denken. Het is belangrijk dat zorgverleners tijdig en regelmatig hierover in gesprek gaan en dit inventariseren en vastleggen. Vanuit ons programma financieren we onderzoek naar handvatten voor proactieve zorgplanning en de toepassing daarvan in de zorgpraktijk.

Kenmerken

Projectnummer:
10200012220004
Looptijd: 66%
Looptijd: 66 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
S. Batenburg- van Vliet
Verantwoordelijke organisatie:
Cohaesie Zorg