Mobiele menu

Samen bouwen aan Mentale Gezondheidscentra: Actieonderzoek naar de doorontwikkeling en verbetering van een wijkgerichte ggz vanuit een duurzame coalitie tussen GGz Breburg en zorgverzekeraar CZ

Projectomschrijving

Met de Mentale Gezondheidscentra in Midden- en West Brabant beweegt de geestelijke gezondheidszorg (ggz), vanuit een wijkgerichte en vraaggerichte aanpak, naar burgers, verwijzers en partners in het sociale domein toe. Ggz-expertise wordt naar voren gebracht, zodat de juiste zorg sneller wordt ingezet én nog meer samen met de cliënt, zijn naasten en andere partijen wordt vormgegeven. Het aanbod bestaat uit preventie, consultatie, verkennende gesprekken, generalistische en specialistische interventies.

Gezamenlijk onderzoek

Ter facilitering van deze nieuwe manier van werken vindt participatief, praktijkgericht onderzoek plaats. Dit is een gezamenlijk initiatief van GGz Breburg, CZ en Tranzo.

Doel

Dit actieonderzoek richt zich op het:

  • evalueren en verbeteren van de samenwerking tussen alle betrokkenen
  • gezamenlijk leren over de best passende werkwijze
  • monitoren van de toegankelijkheid, de gezondheid van burgers, het werkplezier van professionals en de betaalbaarheid

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Met de inrichting van Mentale Gezondheidscentra (MG’s) geven GGz Breburg (specialistische ggz), Indigo Brabant (basis ggz) en zorgverzekeraar CZ vorm aan een duurzame coalitie gericht op het verbeteren van de kwaliteit, toegankelijkheid en (flexibiliteit in) betaalbaarheid van de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dit wordt gedaan in actieve samenwerking met huisartsen(organisaties), het sociaal domein, burgers, cliënten en naasten (informeel netwerk), die allen een belangrijke rol hebben als samenwerkingspartners in deze wijkgerichte netwerkorganisatie en het hieraan gekoppelde actieonderzoek. Dit participatieve praktijkgerichte actieonderzoek richt zich op het monitoren, evalueren en verbeteren van de samenwerking tussen alle betrokkenen en het gezamenlijk opdoen van inzichten over hoe werkprocessen zoals triage, consultatie, hulpvraag- en probleemgericht (trans)diagnostisch werken en samen beslissen het beste doorontwikkeld en toegepast kunnen worden in een wijkgerichte netwerkorganisatie. Het gezamenlijke doel van alle betrokkenen is dat de burger meteen de best passende zorg krijgt die aansluit bij diens hulpvraag, binnen of buiten de GGz. In het actieonderzoek wordt bekeken hoe de toegankelijkheid van zorg (via de MG’s) kan worden verbeterd voor burgers in alle levensfases, bij een diversiteit aan psychische klachten, voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden zoals met chronische, recidiverende psychiatrische problematiek (niet zelden in combinatie met sociaal maatschappelijke problemen en verminderde zelfredzaamheid) en voor mensen met diverse culturele en etnische achtergronden. Mede door samen beslissingen te nemen, wederzijdse verwachtingen af te stemmen en de regie bij de burger te laten is het mogelijk de toeleiding naar zorg te optimaliseren en zorgvuldig afgestemde passende keuzes te maken betreffende het wel of niet starten en tijdig stoppen van een (specialistische) ggz-behandeling. De gewenste resultaten hiervan zijn 1) het eerder in beeld krijgen van burgers met een psychische kwetsbaarheid en het waar mogelijk voorkomen van (verergering van) psychische problemen 2) tijdige toegang tot zorg en een betere kwaliteit van de ggz in de regio aansluitend op de hulpvraag en gericht op herstel 3) meer cliënten behandelen met een gelijk budget, het terugdringen van wachtlijsten en verminderen van onnodige instroom in de ggz en 4) medewerkers ondersteunen bij het samenwerken en inzetten van hun specifieke expertises, waardoor het werkplezier toeneemt. Het plan is om hierbij eHealth toepassingen optimaal te benutten, zoals digitale communicatie, online voorlichting, het volgen van online behandelingen en toegang tot het eigen dossier via het in gebruik zijnde cliëntportaal. In de coalitie wordt doelmatig en kostenbewust gewerkt en worden processen efficiënt ingericht met minimale administratieve lasten voor professionals. De voortgang zal worden gemonitord door gebruik te maken van actuele data (zowel kwalitatief als cijfermatig), zodat een lerende, data-gedreven netwerkorganisatie ontstaat, waar medewerkers met plezier komen en willen blijven werken. Deze nieuwe manier van samenwerken zal middels participatief actieonderzoek wetenschappelijk worden geëvalueerd. Via iteratieve cycli gedurende een periode van twee jaar (oktober 2021 tot en met september 2023) worden de resultaten uit dit actieonderzoek teruggekoppeld en meegenomen in de doorontwikkeling en implementatie van de MG’s. De haalbaarheid van het actieonderzoek wordt versterkt doordat GGz Breburg en CZ een intentieverklaring hebben ondertekend voor de duurzame coalitie (bestuurlijk commitment), waarvan de doelstellingen aansluiten op dit actieonderzoek en waarbij ook afspraken zijn gemaakt over inzet van expertise en personeel op langere termijn. Dit actieonderzoek sluit aan bij actuele politieke en maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen gericht op netwerkpsychiatrie, reductie van wachtlijsten, kwaliteit en betaalbaarheid van de ggz. Over de ontwikkeling van de MG’s wordt een handboek geschreven om kennis vanuit het onderzoek op laagdrempelige wijze te omschrijven voor externen, die ook met dergelijke initiatieven aan de slag willen, waarin de succesfactoren en knelpunten bij start, implementatie en bestendiging naar voren komen. Daarnaast zullen presentaties worden gegeven aan betrokkenen en geïnteresseerde organisaties. Ook zullen publicaties volgen via websites, nieuwsberichten en tijdschriften. Tevens vindt aansluiting plaats bij kennisinstituten en praktijkopleidingen om de ervaringen te delen met toekomstige professionals en hen te leren hoe deze wijkgerichte ggz via de MG’s er uit ziet en wat ervaringen zijn vanuit diverse perspectieven.

Kenmerken

Projectnummer:
05160062010003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. M.J. Metz
Verantwoordelijke organisatie:
GGz Breburg
Afbeelding

Actieonderzoek innovatieve zorg

Om de zorg goed, toegankelijk, betaal- en bemensbaar te houden, investeert ZonMw in het leer- en verbeterpotentieel in zorgorganisaties. Vanuit het programma Actieonderzoek Innovatieve Zorg financieren we projecten die experimenteren met vernieuwing van zorgprocessen. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.