Mobiele menu

Samen op weg! Het realiseren van inwonersparticipatie bij de hervorming van acute zorg in Noord NL

De kwaliteit en toegankelijkheid van de acute zorg staan onder druk, terwijl burgers erop moeten kunnen rekenen dat zij zo snel mogelijk op de juiste plaats terechtkomen wanneer zij acute zorg nodig hebben. Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Noord-Nederland werkt aan een toekomstbestendige acute zorg in Noord-Nederland. Op dit moment worden inwoners hierbij betrokken via de Zorgbelang organisaties. Met dit project wordt burgerparticipatie verder uitgebreid. Stakeholders, inclusief inwoners, patiënten en naasten, zullen actief betrokken worden zowel bij het maken van de plannen, de besluitvorming en de uitvoering van de strategische agenda ROAZ 2023-2026.

Doel

Dit project richt zich op het organiseren, verstevigen en borgen van de samenwerking met inwoners/patiënten binnen het ROAZ Noord-Nederland met als doel om de wijze waarop de acute zorg wordt georganiseerd in Noord-Nederland zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoefte van de mensen die daar gebruik van maken. Zorgbelang Drenthe, Zorgbelang Groningen en Zorgbelang Fryslân zullen ieder een provinciaal aanspreekpunt vormen waarin expertise, kennis, infrastructuur en samenwerking t.a.v. inwonersparticipatie worden gebundeld. Doel van dit project om met alle belanghebbenden afspraken te maken over structurele borging van inwonerparticipatie binnen het ROAZ Noord-Nederland.

Aanpak/werkwijze

De inwoners en patiënten worden door de Zorgbelang-organisaties getraind en begeleid in het participeren en uitoefenen van invloed. De actieve participatie van inwoners en patiënten wordt zowel organisatorisch als financieel geborgd. Waar nodig wordt extra draagvlak gecreëerd bij samenwerkingspartners van het ROAZ voor het actief betrekken van inwoners en patiënten. De Zorgbelang-organisaties maken inzichtelijk welke vormen van inwoner- en/of patiëntparticipatie al toegepast worden binnen het netwerk, zowel bestuurlijk, tactisch als in de coördinatieteams. Wat werkt en wat werkt niet? Er wordt geleerd en geëvalueerd aan de hand van een nulmeting, een tussenmeting en een eindmeting, uitgevoerd onder leiding van een onderzoeker. De uitkomsten van de metingen worden breed gedeeld met zowel de samenwerkingspartners van ROAZ Noord-Nederland als met de inwoners/ patiënten.

Samenwerkingspartners

Zorgbelang Groningen, Friesland en Drenthe zijn als belangenbehartiger van inwoners met een (acute) zorgvraag aangesloten bij het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Noord-Nederland en vertegenwoordigen daar het inwonerperspectief van deze provincies. De organisaties worden gevoed door de eigen achterban, onder andere door gesprekken met cliëntenraden en de inwonerpanels die zij in het leven hebben geroepen. In dit project wordt ook samengewerkt met Zilveren Kruis en UMCG Ambulancezorg.

Verwachte resultaten

Kennis en ervaring met (de mogelijkheden van) structurele borging van inwonerparticipatie binnen het Regionaal Overleg Acute Zorgketen Noord-Nederland.

Kenmerken

Projectnummer:
10100082310014
Looptijd: 22%
Looptijd: 22 %
2024
2025
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Schouten
Verantwoordelijke organisatie:
Zorgbelang Drenthe
Afbeelding
Verschillende mensen aan het samenwerken

Burgerparticipatie

Eén van de uitgangspunten van de Juiste Zorg Op de Juiste Plek is dat de zorg tot stand komt in overleg met de patiënt/cliënt en naasten. ZonMw wil bijdragen aan het versterken van de rol van burgers in besluitvormingsprocessen in zorg en welzijn. Vanuit deze subsidieronde financiert ZonMw het verstevigen en borgen van burgerparticipatie in 12 domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden in verschillende regio’s van het land. Dit project is er daar één van. Bekijk hier de andere 11 projecten.