Mobiele menu

Screenings- en toeleidingspunt regio Nijmegen

De regio Nijmegen kent sinds eind 2020 een Regionale Taskforce Wachttijden en een transfertafel. Er is tot juli 2023 een versneller aangesteld die –naast het ondersteunen van beide overlegvormen- werkt aan het verbeteren van diverse randvoorwaarden, zoals verstevigen van de participatie van de deelnemende partijen en bijdrage aan de structurering en realisatie van de afgesproken deelplannen. Ook draagt de versneller zorg voor de voorbereiding en borging van deze overlegvormen samen met de voorzitter van de Regionale Taskforce.

Doel

Het project heeft als doel om de bestaande samenwerking in het kader van de Wachtlijstaanpak regio Nijmegen uit te breiden met een concrete interventie die partijen gezamenlijk gaan ontwikkelen. De uitbreiding betreft introductie van een screenings- en toeleidingspunt. Dit wordt gedaan door:

  • Het beschrijven van de huidige wijze van triage en screening, informatiestromen en kwantitatieve gegevens;
  • Het beschrijven van knelpunten die cliënten ondervinden tijdens de wachttijd op start intake;
  • Het beschrijven van knelpunten die huisartsen en andere verwijzers ondervinden in aanmelding, screening en toeleiding tot de gevraagde ggz-voorzieningen;
  • Het gezamenlijk identificeren van succesbepalende factoren voor nieuwe werkwijze van screening en toeleiding, en noodzakelijke (management)informatie;
  • Het herontwerpen van screening en toeleiding naar diverse vormen van WMO en GGZ-zorg.
  • Het vormen van een screenings- en toeleidingspunt;
  • Het evalueren van de eerste ervaringen en het maken van een voorstel voor tussentijdse aanpassingen;
  • Het verzamelen van de eerste gegevens over het effect van deze aanpak op het versnellen van de instroom in de GGZ, incl. datarapportage;
  • Het maken van een implementatieplan voor de uitbreiding van het screenings- en toeleidingspunt naar alle huisartsen.

Aanpak

Er wordt een onafhankelijke versneller aangesteld, die verantwoordelijk blijft voor het ondersteunen van de overlegtafels en het versterken van de samenwerking. Daarnaast is de versneller verantwoordelijk voor het coördineren van de doelstellingen.

Samenwerkingspartners

In het project is er een samenwerking tussen ggz-aanbieders, huisartsen, gemeenten, cliëntvertegenwoordigers en/of ervaringsdeskundigen, sociaal-maatschappelijke organisaties en zorgverzekeraars. De partijen die tot nu toe zijn betrokken zijn CWZ, Iriszorg, Ixta Noa, Max Ernst, Menzis, NL Mentale Care Group, NEO, NeuroCare Clinics, Pluryn, PsyQ, iPsy, VGZ en gemeente Nijmegen.

Kenmerken

Projectnummer:
10740022210011
Looptijd: 91%
Looptijd: 91 %
2023
2024
Projectleider en penvoerder:
Mirjam Korte
Verantwoordelijke organisatie:
Pro Persona