Mobiele menu

Shabab van nu!

Projectomschrijving

De methodiek “Shabab (Jeugd) van Nu!” is in dit project onderzocht op werkzaamheid. In deze methode ontvangen Marokkaanse moeders en vaders opvoedondersteuning gericht op vergroting van de eigen kracht van ouders en het sociale steunnetwerk. Het onderzoek maakt gebruik van een pre-post test design in combinatie met verdiepende observatiegegevens en sociale netwerkanalyse. De conclusie van het onderzoek is dat ouders na de training andere opvoed strategieën gaan toepassen, reflectiever worden over hun opvoeding, meer opvoedvaardigheden hebben opgedaan, en meer bewust zijn geworden van wat er nodig is om te werken aan hun eigen opvoedcompetenties. Het onderzoek laat verder zien dat ouders zich na de training realiseren hoe zij hun netwerken kunnen inzetten om nieuwe competenties te verwerven. Vaders lijken een inhaalslag te maken als gevolg van de training ten opzichte van moeders. Werkzame factoren zoals geïdentificeerd in het onderzoek zijn onder meer: het dialogische karakter van de training, de laagdrempeligheid en de aansluiting bij de eigen cultuur en identiteit, naast het bewust maken van de netwerkmogelijkheden voor ouders.
 

Producten

Titel: Opvoeders van Sjabab van Nu
Auteur: Beurden, S. van, Haan, M. de, Salhi, A & Koutet, M. A.
Titel: Poster bij Opvoeders van Sjabab van Nu
Auteur: Beurden, S. van, Haan, M. de, Salhi, A & Koutet, M. A.
Titel: Het gebruik van opvoednetwerken door Marokkaans- Nederlandse migrantenouders.
Auteur: Houte, E. Van
Link: http://studenttheses.library.uu.nl
Titel: Verbetering van de beleving van opvoedcompetenties bij Marokkaans-Nederlandse ouders door de eigenkracht-methodiek ‘Shabab van Nu!’
Auteur: Wróblewska, A.
Link: http://studenttheses.library.uu.nl
Titel: De verwerving van opvoedcompetenties in een eigen-krachtinterventie door Marokkaans-Nederlandse moeders
Auteur: Beurden, S. L. Van
Link: http://studenttheses.library.uu.nl
Titel: Learning in diversity: redefining parenting in communities of practice.
Auteur: Beurden, S. Van & M. De Haan
Titel: Presentatie onderzoeksresultaten onderzoek naar Sjabab van Nu
Auteur: Beurden, S. van
Titel: Opvoedingsondersteuning en transnationale ouders
Auteur: Beurden, S. van
Titel: How Moroccan-Dutch parents learn in communities of practice: Evaluating a bottom-up parenting programme
Auteur: Beurden, S. van; Haan, de, M. & Jongmans, M. J.
Magazine: Child & Family Social Work
Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cfs.12613

Verslagen


Eindverslag

De methodiek 'Shabab (Jeugd) van Nu!' is in dit project onderzocht op werkzaamheid. In deze methode ontvangen Marokkaanse moeders en vaders opvoedondersteuning gericht op vergroting van de eigen kracht van ouders en het sociale steunnetwerk. Het onderzoek maakt gebruik van een pre-post test design in combinatie met verdiepende observatiegegevens en sociale netwerkanalyse. De conclusie van het onderzoek is dat ouders na de training andere opvoed strategieën gaan toepassen, reflectiever worden over hun opvoeding, meer opvoedvaardigheden hebben opgedaan, en meer bewust zijn geworden van wat er nodig is om te werken aan hun eigen opvoedcompetenties. Het onderzoek laat verder zien dat ouders zich na de training realiseren hoe zij hun netwerken kunnen inzetten om nieuwe competenties te verwerven. Vaders lijken een inhaalslag te maken als gevolg van de training ten opzichte van moeders. Werkzame factoren zoals geïdentificeerd in het onderzoek zijn onder meer: het dialogische karakter van de training, de laagdrempeligheid en de aansluiting bij de eigen cultuur en identiteit, naast het bewust maken van de netwerkmogelijkheden voor ouders.

Het project doet onderzoek naar de werkzaamheid van de methodiek 'Shabab (Jeugd) van Nu', waarin de vergroting van de eigen kracht van ouders en het sociale steunnetwerk centraal staan. In deze methode ontvangen Marokkaanse ouders opvoedondersteuning. Hoofddoelen van de methodiek zijn een verbetering in opvoedvaardigheden, een verhoogde competentiebeleving en een uitbreiding van het sociale steunnetwerk. Stichting Attanmia heeft de Universiteit Utrecht gevraagd de werkbaarheid van de methode te onderzoeken. Daarnaast speelt het onderzoek in op een gebrek aan kennis over welke factoren (in de uitvoering van de methodiek) de werkzaamheid beïnvloeden. Het project tracht middels onderzoek naar de effectiviteit en werkzaamheid van de methodiek bij te dragen aan de verdere verspreiding van de methodiek. Om tot beantwoording van deze vragen te komen wordt er gebruik gemaakt van een pre- en posttest design om de effecten van de methode ‘Shabab van nu!’ te inventariseren. Daarnaast worden, door gebruik van de case studies, kwalitatieve procesgegevens verzameld waardoor inzicht wordt verkregen in welke veranderingen participanten ervaren onder invloed van de interventie op basis van zelfrapportage.

Samenvatting van de aanvraag

Het project doet onderzoek naar de werkzaamheid van de methodiek Shabab (Jeugd) van Nu, waarin de vergroting van de eigen kracht van ouders en het sociale steunnetwerk centraal staan. De methodiek is uniek in Nederland, waarbij Marokkaanse ouders opvoedondersteuning ontvangen. Hoofddoelen van de methodiek zijn een verbetering in opvoedvaardigheden, een verhoogde competentiebeleving en een uitbreiding van het sociale steunnetwerk. Tijdens een zestal bijeenkomsten ontvangen opvoeders (vaders en moeders) opvoedingsondersteuning en leren zij om te gaan met de specifieke opvoedingssituatie waar zij mee te maken hebben. Tussen de bijeenkomsten door gaan ouders aan de slag met oefeningen en worden zij gestimuleerd elkaar te ondersteunen en raad te plegen.

Bestaande methodieken weten informatie veelal niet goed over brengen op migranten groepen. Het unieke aan de methode is dat trainers letterlijk en figuurlijk de taal van de ouders spreken en dezelfde sociaal-culturele achtergrond hebben. Tevens worden bij deze methodiek ook de vaders betrokken, iets wat in andere methodieken veelal niet gebeurd. Wanneer vaders niet in de opvoeding betrokken worden kan de opvoeding verstarren en verharden (Pels, in Weijers en Eliaerts,2008).

Stichting Attanmia heeft de Universiteit Utrecht gevraagd de werkbaarheid van de methode te onderzoeken volgens een wetenschappelijk methode. De Stichting ervaart dat de methode zeer goed aanslaat bij de doelgroep gezien de grote belangstelling. Ook lokale bestuurders hebben interesse getoond voor het breder uitzetten van deze methode in het kader van preventie en het versterken van de eigen kracht. De Stichting heeft in deze fase behoefte aan een verdere onderbouwing, versterking en wetenschappelijke verantwoording van de effectiviteit zoals zij die in de praktijk ervaren voordat zij de methode breder uit willen zetten. Zover bekend is er geen onderzoek naar de werkzaamheid van opvoedingsondersteunings interventies van Mirgranten Zelf organisaties op opvoedingscompetenties van ouders. Daarnaast speel het onderzoek in op een gebrek aan kennis over welke factoren (in de uitvoering van de methodiek) de werkzaamheid beïnvloeden. Het project tracht middels onderzoek naar de effectiviteit en werkzaamheid van de methodiek bij te dragen aan de verdere verspreiding van de methodiek. Vanuit deze doelstelling zijn de volgende vraagstellingen geformuleerd:

-Wat is het effect van de methodiek “Shabab van Nu” op de opvoedcompetenties van de ouders? En welke rol spelen achtergrondkenmerken van de doelgroep hierbij?

-Wat is het effect van de methodiek “Shabab van Nu” op het sociale steunnetwerk van ouders en de ervaren van ouders? En welke rol spelen achtergrond kenmerken hierbij?

-Welke factoren in de uitvoering van de methodiek zijn van belang voor het succesvol verlopen van de interventie?

Om tot beantwoording van deze vragen te komen wordt er gebruik gemaakt van een pre- en posttest design om de effecten van de methode ‘Shabab van nu!’ te inventariseren. Vanwege de haalbaarheid wordt gebruik gemaakt van een relatief tijdsextensief instrument (aangepaste versies van bestaande opvoedcompetentie en opvoedsteun) en van een vereenvoudigde versie van een sociale netwerkinstrument. Daarnaast worden, door gebruik van de case studies, kwalitatieve procesgegevens verzameld waardoor inzicht wordt verkregen in welke veranderingen participanten ervaren onder invloed van de interventie op basis van zelfrapportage. In totaal zullen 225 ouders getraind worden, er zullen 3 geneste steekproeven uit deze groep getrokken worden. Bij 120 zullen de opvoedcompetenties worden gemeten. Bij 30 van deze 120 zullen de sociale steunnetwerken worden gemeten. Bij 10 van deze 30 participanten zullen case studies (micro etnografieën) afgenomen worden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
729111012
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M.J. de Haan
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit Utrecht