Mobiele menu

Signalering van palliatieve zorgbehoeften tijdens acute opnames: inzet van de dubbele surprise question en kwadrantenkaart (de ACUTE-studie)

Structurele screening van patiënten met een chronische, levensverkortende ziekte met een gevalideerd, gemakkelijk inzetbaar en accuraat instrument kan ondersteuning bieden. Eerder ontwikkelden we hiervoor de dubbele surprise question (SQ) en kwadrantenkaart. De dubbele SQ lijkt accurater dan de (enkelvoudige) SQ ten aanzien van het inschatten van een beperkte levensverwachting. Screening met deze methode is haalbaar en gemakkelijk gebleken in eerdere settingen (poliklinisch en onder huisartsen). Gezien de makkelijke toepasbaarheid van de dubbele SQ en kwadrantenkaart kan dit instrument bijdragen aan (h)erkenning van de palliatieve fase en zorgbehoeften in de setting van een acute opname.

Doel

Het doel van dit onderzoek is om te komen tot een tijdige en accurate herkenning van palliatieve zorgbehoeften bij patiënten die acuut worden opgenomen door implementatie van de dubbele SQ en kwadrantenkaart op afdelingen waar regelmatig patiënten ongepland worden opgenomen. Enerzijds evalueren verpleegkundigen de toepasbaarheid van de dubbele SQ en kwadrantenkaart binnen de klinische setting en toegepast. Anderzijds richten wij ons op het versterken van de bewijskracht van deze instrumenten.

Aanpak/werkwijze

De dubbele SQ zetten verpleegkundigen in om patiënten met een bekende ongeneeslijke ziekte, die acuut worden opgenomen, te screenen en zo na te gaan welke patiënten in aanmerking komen voor de inventarisatie van palliatieve zorgbehoeften met de kwadrantenkaart. Binnen het Amsterdam UMC is een netwerk van verpleegkundig aandachtsvelders palliatieve zorg aanwezig. Bij een ‘positieve’ dubbele SQ doet de aandachtsvelder van de afdeling met de kwadrantenkaart een inventarisatie van de palliatieve zorgbehoeften van patiënt en naasten. Op indicatie kan het consultatieteam palliatieve zorg in consult worden gevraagd.

Samenwerkingspartners

We werken samen met het Radboud UMC.

Verwachte resultaten

We verwachten eerdere herkenning van palliatieve zorgbehoeften bij patiënten met een bekende ongeneeslijke ziekte die acuut worden opgenomen. Ook onderzoeken we of er na implementatie effecten zijn op het aantal heropnames, bezoeken aan de spoedeisende hulp, locatie van overlijden en het aantal ‘agressieve’ behandelingen rondom het levenseinde. Na afronding van dit project implementeren we het instrument op de betrokken afdelingen. Ook is er een implementatiedraaiboek voor de setting van een acute opname in het ziekenhuis en een doorontwikkelde gevalideerde versie van het instrument beschikbaar.

ZonMw en proactieve zorgplanning

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van het levenseinde helpt patiënten en naasten om over hun doelen, wensen en behoeften rondom de palliatieve fase na te denken. Het is belangrijk dat zorgverleners tijdig en regelmatig hierover in gesprek gaan en dit inventariseren en vastleggen. Vanuit ons programma financieren we onderzoek naar handvatten voor proactieve zorgplanning en de toepassing daarvan in de zorgpraktijk.

Kenmerken

Projectnummer:
10200012320004
Looptijd: 6%
Looptijd: 6 %
2024
2026
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. C. van Zuylen MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc