Mobiele menu

Treatment of congenital vascular malformations using Sirolimus: improving quality of Life

Aangeboren vaatmalformaties zijn afwijkingen aan de bloedvaten of lymfevaten die vanaf de geboorte aanwezig zijn en zijn zeldzaam met een incidentie van 1.5% in de gehele bevolking.
De behandeling van deze zeldzame malformaties bestaat uit pijnstilling, ontstollingsmedicijnen, het afsluiten van een afwijkend bloedvat (embolisatie) en in sommige gevallen chirurgie. Helaas houdt een groot deel van deze patiënten extreme pijn- en stuwingsklachten waardoor het onmogelijk is om normaal te kunnen functioneren. Pijnmedicatie kan de klachten niet wegnemen.

Op basis van de literatuur zijn er sterke aanwijzingen dat Sirolimus een gunstig effect heeft op deze pijnklachten. Uit de case reports in de literatuur lijkt het erop dat ongeveer 80% van de patiënten het gewenste resultaat kan bereiken met Sirolimus. Er zijn echter geen grote studies gedaan. In dit project wordt een nationale studie gedaan naar de werking van Sirolimus in nauwe samenwerking met de patiëntenvereniging HEVAS.

Producten

Titel: Patients With Congenital Low-Flow Vascular Malformation Treated With Low Dose Sirolimus
Auteur: Of, Adis Journals On Behalf, Rongen, Gerard A.P.J.M., Van Der Vleuten, Carine J.M., Verhoeven, Bas H., De Laat, Peter C.J., Van Der Horst, Chantal M.A.M., Klein, Willemijn M., Kool, Leo J. Schultze
Magazine: Advanced therapeutics
Titel: Effective low-dose sirolimus regimen for kaposiform haemangioendothelioma with Kasabach-Merritt phenomenon in young infants
Auteur: Veroniek E M Harbers, Nathalie van der Salm, Sjoert A H Pegge, Carine J M van der Vleuten, Bas H Verhoeven, Sabine L A G Vrancken, Leo J Schultze Kool, Joris Fuijkschot, D Maroeska M W M Te Loo
Magazine: British Journal of Pharmacology
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/279/
Titel: Behandelprotocol voor veneuze en lymfatische vaatmalformaties
Auteur: Dr. DMWM te Loo Dr. E. Klappe I. van Rijnsoever drs. V. Harbers

Verslagen


Eindverslag

Congenitale vaatmalformaties zijn zeldzame, aangeboren vaatafwijkingen en bestaan uit kluwens van aders of lymfevaten die in proportie meegroeien met het kind. Ze kunnen invaliderende klachten geven door zwelling, deformatie, trombose of bloedingen. De behandeling van deze malformaties bestaat naast conservatieve behandeling voornamelijk uit embolisatie (dicht zetten vaten) of chirurgie. Helaas houdt een groot deel van deze patiënten ernstige pijnklachten met significante ziektelast en een onmogelijkheid om normaal te kunnen functioneren. Voor kinderen met deze aandoening betekent dit bijvoorbeeld dat ze vaak niet normaal naar school kunnen gaan, niet buiten kunnen spelen en, vanwege zichtbaarheid van de vaatmalformatie, kans hebben op sociale isolatie. Pijnmedicatie kan de klachten van de patiënten vaak niet wegnemen. Patiënten met deze ernstige en soms levensbedreigende afwijkingen, worden behandeld in expertisecentra voor aangeboren vaatmalformaties. In Nederland zijn vier door de minister van VWS expertisecentra. Deze expertisecentra samen in een landelijk netwerk, met de patiëntenorganisatie HEVAS en is er een gemeenschappelijke website. Deze samenwerking heeft geleid tot de geneesmiddelenstudie lage dosering Sirolimus voor patiënten met aangeboren vaatanomalieën. Bij deze studie werden patiënten geincludeerd met ernstige invaliderende klachten die kwaliteit van leven significant beinvloedde. Deze patienten hadden geen andere behandelopties meer. De behandeling met Sirolimus zou effectief kunnen zijn in het verlagen van pijn- en andere klachten in patiënten met zeldzame aangeboren vasculaire anomalieën echter voor start van deze studie werd met name in de literatuur de toepassing beschreven met doseringen die gelijk waren als in de transplantatie wereld en die helaas ook veel bijwerkingen veroorzaakten. De spiegel van Sirolimus in het bloed die daarbij werd nagestreefd was tussen de 10-15 ng/ml. Sommige bijwerkingen die werden gezien waren levensbedreigend zoals het optreden van een ontstekingsbeeld in de longen dat irreversibel kan zijn. Door middel van een lagere dosering waarbijj we sirolimus spiegels in het bloed van 4-10 ng/mL nastreefden, hoopten we dat we een vergelijkbare effectiviteit zouden bereiken, maar dat het optreden van (ernstige) bijwerkingen minder zou zijn. Immers, als een medicament veel ernstige bijwerkingen zou geven dan zou de toepasbaarheid in de klinische praktijk laag zijn. Sinds 2017 tot 2021 hebben we in een nationaal studieverband (tussen de vier expertise-centra en patientenorganisatie Hevas) er in totaal 74 patiënten aan de fase III open label studie deelgenomen. Deze patienten werden voor een half jaar behandeld met sirolimus waarna de behandeling werd gestopt. Ten tijde van start van deze studie was het onbekend hoe lang sirolimus gegeven moet worden om een bepaald effect (namelijk pijnvermindering en/of verbetering kwaliteit van leven) te kunnen bereiken. Onduidelijk was ook of klachten terug zouden keren als de medicatie gestopt werd. Tijdens de uitvoering van de studie werd echter duidelijk dat in een deel van de patienten, met name op de kinderleeftijd, relatief snel klachten terugkeerden. Op zich is dit niet zo gek aangezien een vaatmalformatie mee groeit met het kind en dus ook relatief snel weer klachten kan geven als een behandeling die de groei remt (Sirolimus remt het mTOR systeem in de cel waardoor minder groeifactoren lokaal worden gemaakt) wordt onderbroken. Bij die patiënten waarbij de klachten terugkeerden werd de behandeling herstart gedurende minimaal één jaar. Het eindresultaat van deze studie laat zien dat een lage dosering sirolimus vergelijkbaar effectief is in vergelijking met een hoge dosering, waarbij er vergeleken met de hogere doseringen die eerder waren gebruikt, beduidend minder (ernstige) bijwerkingen gezien werden. In het merendeel van de patiënten was er een afname te zien in pijnklachten, verbetering van kwaliteit van leven en/of zelfs afname in de grootte v

Congenitale vasculaire malformaties zijn zeldzaam met een incidentie van 1.5% in de gehele bevolking.
Recent zijn de expertise centra voor zeldzame ziekten gedefinieerd zo ook voor de congenitale vasculaire
malformatie. Het centrum voor Hemangiomen en Congenitale Vaatmalformaties Nijmegen (HECOVAN) is
officieel erkend als expertisecentrum voor congenitale vasculaire malformaties en ziet de meest ernstige
vormen. Dit zijn vooral patiënten met een veneuze, lymfatische of veneus-lymfatische malformatie als ook
patiënten met hemangiomen of arterioveneuze malformaties. De behandeling van deze zeldzame
malformaties bestaat naast conservatieve behandeling voornamelijk uit embolisatie of chirurgie. Helaas houdt
een groot deel van deze patiënten extreme pijn- en stuwingsklachten met significante morbiditeit en een
onmogelijkheid om normaal te kunnen functioneren. Pijnmedicatie kan de klachten van de patiënten vaak niet
wegnemen. Door middel van de huidige studie `Treatment of congenital vascular malformations using Sirolimus:improving quality of Life`proberen we te kijken of we door het geven van Sirolimus de pijnklachten kunnen verminderen of zelfs kunnen wegnemen. Patienten met een aangeboren vaatmalformatie (veneus of lymfatisch) kunnen mee doen in deze studie. Op dit moment zitten we halverwege de studie en zijn 34 patiënten geïncludeerd. In totaal zullen 75 patienten worden geïncludeerd.Resultaten van deze behandeling zullen pas aan het eind van de studie duidelijk zijn.

Kenmerken

Projectnummer:
848015013
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. D.M.W.M. te Loo
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc