Mobiele menu

WWW.MIJNREÏNTEGRATIE.NLPlatform om eigen regie van zieke werknemer te vergroten en reïntegratie te bevorderen

Projectomschrijving

Vraagstuk

Onderzoek toont aan dat werkhervatting wordt bevordert door een zieke werknemer al vroeg mee te laten denken en beslissen over de re-integratie. Door gebrek aan goede en betrouwbare informatie over ziekte & re-integratie, arbozorgverlening, re-integratiemogelijkheden en over het Wet Verbetering Poortwachters proces blijkt dit in de praktijk lastig.

Onderzoek

In dit project wordt samen met werknemers, werkgevers, patiëntvertegenwoordigers, beroepsverenigingen en (arbo)professionals het platform ‘www.mijnreïntegratie.nl’ ontwikkeld, ingebed in het Centraal informatiepunt van de patiëntenfederatie en thuisarts.nl. Voor zieke werknemers biedt het platform eenduidige informatie, tools en keuzehulpen om re-integratie te bevorderen. Voor alle betrokkenen in het re-integratieproces biedt het platform tools om onderlinge samenwerking te vergroten. Het ontwikkelen van het platform op een manier die aansluit bij elke betrokkene is onderdeel van het onderzoek. Vervolgens wordt het in de praktijk getoetst, waarbij wordt onderzocht welke elementen van het platform werken voor wie, wanneer en waarom.

Uitkomst

Het hoofddoel van het platform ‘www.mijnreïntegratie.nl’ is om de re-integratie van zieke werknemers te bevorderen door de eigen regie te vergroten, alsook de interactie met de werkgever en de betrokken professionals. Dit wordt bereikt door het in cocreatie ontwikkelen van het online platform met inpunt van alle betrokken partijen en vanuit de wetenschap. Daarnaast wordt de kennis, vaardigheden en eigen regie van de zieke werknemer vergroot en worden (keuze)tools aangeboden. Ook wordt de afstemming van partijen die bij het re-integratieproces betrokken zijn verbeterd.

Verspreiding en implementatie

Dit project resulteert in een online platform ‘www.mijnreïntegratie.nl’ met patiëntinformatie, klantreizen, interventies, tools en modules. Dit platform zal worden doorgelinkt aan de website van de betrokken partijen. De resultaten worden verspreid via nieuwsbrieven, sociale media en presentaties op (inter)nationale congressen. Verder worden lekensamenvattingen, factsheets, infographics en artikelen ontwikkeld. Ook vindt er een slotconferentie plaats.

Betrokken organisaties

Amsterdam UMC – locatie VUmc, FNV Jong, Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan (OVAL), UWV, ThuisArts.nl, Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC), Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), Patiëntenfederatie Nederland, MIND, MS Vereniging Nederland, Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA), RSI vereniging, Samen Sterk zonder Stigma

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

PROBLEEM Onderzoek toont aan dat als de werknemer al vroeg in het verzuim meedenkt en -beslist dit werkhervatting bevordert. De WERKNEMER heeft echter WEINIG REGIE NA ZIEKMELDING op eigen REINTEGRATIE. Dit wordt veroorzaakt door: 1.WEINIG INFORMATIE EN KENNIS over ziekte, reintegratiemogelijkheden en wetgeving; 2.VERSCHILLEN IN INFORMATIE van de vele partijen betrokken bij reintegratie. INTERVENTIE In dit project worden KENNIS, VAARDIGHEDEN en EIGEN REGIE van de zieke werknemer vergroot om REINTEGRATIE te bevorderen door het platform MIJNREÏNTEGRATIE.NL dat zal worden ingebed in het Centraal informatiepunt van de PATIENTENFEDERATIE. MIJNREINTEGRATIE.nl bouwt voort op kennis WIAgesprek.nl (effectief op vergroten van kennis) en THUISARTS.nl (> 5,5M bezoekers per maand; >70% patiënten is tevreden; >90% huisartsen gebruiken het) door: 1.Voor of direct na de ziekmelding aanbieden van informatie, tools en keuzehulpen om eigen regie en reintegratie te bevorderen. 2.Het betrekken van curatieve zorg en arboprofessionals (beroepsverenigingen en branche organisatie OVAL) bij de ontwikkeling en aanbieden van informatie en tools. DOELSTELLINGEN Het HOOFDDOEL is de REINTEGRATIE van de zieke werknemer te BEVORDEREN door EIGEN REGIE van de zieke werknemer in interactie met werkgever en professionals te vergroten DOOR: 1.ontwikkelen van online platform voor en door zieke werknemer middels COCREATIE met alle partijen en input vanuit wetenschap; 2.vergroten van kennis, vaardigheden en eigen regie van de zieke werknemer: bieden van eenduidige, toegankelijke en complete informatieverstrekking over gezondheidsklachten & werkhervatting, re-integratiemogelijkheden, het WVP proces en aanbieden van (keuze)tools; 3.verbeteren van afstemming van partijen die bij reintegratie betrokken zijn. VRAAGSTELLINGEN Bevordert gebruik van mijnreïntegratie.nl. 1)duurzame werkhervatting van de zieke werknemer in het poortwachtersproces? 2)kennis, vaardigheden, selfefficacy, eigen regie, en tevredenheid van de zieke werknemer? 3)afstemming in het reïntegratie- en poortwachtersproces tussen de betrokken partijen? Welke elementen van mijnreïntegratie.nl werken, voor wie, wanneer en waarom? PLAN VAN AANPAK FASE 1 ONTWIKKELING MIJNREINTEGRATIE.nl (MAAND 1-12) INTERVENTION MAPPING Stapsgewijze gestructureerde ontwikkeling door betrekken van ervaringen in de doelgroepen, onze kennis en ervaringen van alle projectpartners (o.a. Patiënten federatie Nederland, THUISARTS.NL WIAgesprek.nl). Voortbordurend op kennis en producten die al ontwikkeld zijn door deelnemende partijen. FASE 2 EVALUATIEONDERZOEK PLATFORM (MAAND 12-30) EFFECT EVALUATIE -ONDERZOEKSOPZET: placebo gecontroleerde RCT. -ONDERZOEKSGROEP: UWV werknemers die zich ziek hebben gemeld (totaal n=212). -INTERVENTIEGROEP: informatie, tools etc op mijnreïntegratie.nl -GEBRUIKELIJK ZORG: reguliere informatie zoals op rijksoverheid.nl, uwv.nl -METINGEN: baseline, na 3, 6 en 12 mnd. -PRIMAIRE UITKOMSTMAAT: Tijd tot duurzaam aan het werk. -SECUNDAIRE UITKOMSTMATEN: kennis, sociale zekerheidsvaardigheden, selfefficacy, ervaren rechtvaardigheid, coping, tevredenheid. -STEEKPROEFOMVANG: 212 patiënten (2x 106 werknemers). -ANALYSES: Cox regressie analyses en GEE analyses PROCES & REALIST EVALUATIE In de procesevaluatie wordt geëvalueerd of de interventie geïmplementeerd is zoals de bedoeling was volgens het implementatieplan. Een realist proces evaluatie middels kwalitatief en kwantitatief onderzoek maakt daarvan onderdeel uit. In de realist evaluatie wordt kennis ontwikkeld over wat werkt voor wie onder welke omstandigheden in de context van de arbeidsorganisatie. Hierbij wordt een mixed methods approach gevolgd. FASE 3. DISSEMINATIE MAAND: 30 - 36 OPBRENGSTEN/PRODUCTEN VAN DIT PROJECT WORDEN VERSPREID: -Online pilot platform mijnreïntegratie.nl met patiënt informatie, klantreis, interventies, tools en modules etc -Resultaten in nieuwsbrieven, sociale media en op websites -pilot platform op informatiepunt van Patiëntenfederatie Nederland, doorlinken naar THUISARTS.nl, NVAB.nl, OVAL.nl NPF en websites van alle betrokken partijen -Presentaties op (inter)nationale congressen -lekensamenvattingen, factsheets, infographics -4 artikelen in peer-reviewed tijdschriften en 1 in vaktijdschrift -Slotconferentie VERNIEUWING Beoogde interventie is vernieuwend omdat het voortbouwt op de lessen uit WIAgesprek.nl dat effectief was op kennis van werknemers, maar eigen regie en tevredenheid niet vergrootte door. Daarom: -Vroeg aanbieden informatie, tools en keuzehulpen om de eigen regie en re-integratie te bevorderen. -Vergroten eigen regie bevordert shared decision making (Bosma 2019) en werkhervatting; (Huijsmans, 2016): -Curatieve en arbozorgprofessionals betrekken bij de ontwikkeling en aanbieden van informatie en tools vergroot acceptatie eigen regie en bevordert shared decision making bij professionals(Samoocha2011, Varekamp 2011). -gebruik maken van grote bereik en expertise van THUISARTS.nl en Centraal informatiepunt PATIENTEN FEDERATIE NEDERLAND

Kenmerken

Projectnummer:
10320052010002
Looptijd: 58%
Looptijd: 58 %
2022
2026
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. J.R. Anema MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc