Mobiele menu

Zichtbare wijkverpleegkundige schakels in Rotterdam

In Rotterdam zijn 50 wijkverpleegkundigen (25 fte) met een extra takenpakket actief in ruim 20 aandachtswijken. Hier hebben bewoners vaker dan in andere wijken langdurig problemen met hun gezondheid of op het gebied van wonen en welzijn. Ook versnippering van het zorgaanbod leidt tot knelpunten.

Doel

Het doel van de wijkverpleegkundige als zichtbare schakel was de gezondheid van inwoners bevorderen door problemen vroeg op te sporen en aan te pakken.

Werkwijze

Signaleren, zorg verlenen, coördineren, regie voeren over zorg in de wijk: dat waren de kerntaken van de zichtbare schakels. De wijkverpleegkundige was een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle vragen over gezondheid en zorg en kon bewoners direct helpen, zonder indicatie. De wijkverpleegkundige was de verbindende schakel tussen bewoners, professionals, en vrijwilligers in de wijk. Door deelname aan overleggen in de wijk onderhield zij contacten met de eerstelijnszorg, maatschappelijk werk, buurtopbouw en geestelijke gezondheidszorg en coördineerde ze de zorg.

Samenwerkingspartners

Het project werd uitgevoerd door OSER, samenwerkingsverband voor geïntegreerde eerstelijnszorg. OSER werkte in het project nauw samen met gezondheidscentra en thuiszorgorganisaties, de gemeente Rotterdam en Hogeschool Rotterdam.

Resultaten

Iedere wijk heeft op basis van analyse van de wijk en zijn bewoners een Plan van Aanpak opgesteld dat leidraad is voor het handelen van de wijkverpleegkundigen. Wijkbewoners zijn enthousiast over de komst van de zichtbare wijkverpleegkundige schakels. Hun werk werpt vooralsnog geen drempels op. In de wijk raken ze ook goed bekend bij met name huisartsen en andere eerstelijnszorgverleners en bij het welzijnswerk, maatschappelijk werk en initiatieven van de deelgemeente. De zichtbare schakels werken mee aan de opzet van wijkzorgwelzijnteams. Aan dit wijkteam nemen zorg, welzijn en woonorganisaties deel, en ook wijkagent, vrijwilligers, en ondersteuningsorganisaties worden benaderd.

Producten

Titel: De Eerstelijns.Magazine voor de samenwerkende zorgverlener
Titel: PrePost
Titel: Onderzoeksrapport iBMG Universiteit Rotterdam
Titel: Onderzoeksrapport Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam, lectoraat wijkzorg
Titel: ZORGVISIE MAGAZINE
Titel: Relational coordination promotes primary care professionals’ satisfaction with the care delivery of community health nurses
Auteur: JANE MURRAY CRAMM, MARJAN HOEIJMAKERS,ANNA PETRA NIEBOER
Magazine: Journal of Nursing Management
Titel: Mediator
Titel: Proef wijkverpleegkundigen Rotterdam succesvol
Titel: Wijverpleegkundig werk door de jaren heen: een persoonlijk interview
Titel: Zichtbare wijkverpleegkundige Schakels Rotterdam

Verslagen


Eindverslag

Zorg gemakkelijk bereikbaar maken voor iedereen die dat nodig heeft. Dat is in het kort wat Zichtbare Schakels Rotterdam voor ogen heeft. De wijkverpleegkundige is hierbij de verbindende schakel tussen bewoners, professionals, en vrijwilligers in de wijk. Ze is een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle vragen over gezondheid en zorg. Ook is ze thuis op het gebied van preventie, welzijn en wonen. In Rotterdam zijn circa vijftig wijkverpleegkundigen actief als Zichtbare schakel, naast hun werk in de reguliere AWBZ-geïndiceerde zorg. Zij werken in kleine teams in ongeveer 25 Rotterdamse aandachtswijken. Hier hebben bewoners vaker dan elders langdurige problemen met hun gezondheid, samenhangend met moeilijkheden op sociaal maatschappelijk vlak. Signaleren, zorg verlenen, coördineren, regie voeren over zorg in de wijk: dat zijn de kerntaken van de Zichtbare schakels. Door haar deelname in wijkoverlegstructuren onderhoudt zij directe contacten met de eerstelijns zorg, maar ook met maatschappelijk werk, welzijn en GGZ. Zichtbare Schakels Rotterdam wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van stichting OSER, samenwerkingsverband voor geïntegreerde eerstelijnszorg. OSER werkt in het project nauw samen met gezondheidscentra en vijf thuiszorgorganisaties, de gemeente Rotterdam en Hogeschool Rotterdam. Voor uitgebreide informatie: www.zichtbareschakelsrotterdam.nl
In Rotterdam worden in 26 wijken wijkverpleegkundigen ingezet als Zichtbare Schakel. Vier samenwerkende eerstelijnsorganisaties verenigd in OSER, hebben met zes thuiszorgorganisaties afspraken gemaakt over een integrale inzet in de WWI wijken. Per wijk zijn in of dichtbij de gezondheidscentra en huisartsen wijkverpleeggkundigen actief vanuit verschillende thuiszorgorganisaties. Per wijk zijn twee tot vier wijkverpleegkundigen actief. Dat zijn er inmiddels 45. Iedere wijk heeft op basis van analyse van de wijk en zijn bewoners een Plan van Aanpak opgesteld dat leidraad is voor het handelen van de wijkverpleegkundigen. Wijkbewoners zijn enthousiast over de komst van de zichtbare wijkverpleegkundige schakels. Hun werk werpt vooralsnog geen drempels op. In de wijk raken ze ook goed bekend bij met name huisartsen en andere eerstelijnszorgverleners en bij het welzijnswerk, maatschappelijk werk en initiatieven van de deelgemeente. De zichtbare schakels werken mee aan de opzet van wijkzorgwelzijnteams. Aan dit wijkteam nemen zorg, welzijn en woonorganisaties deel, en worden ook wijkagent, vrijwilligers, en ondersteuningsorganisaties benaderd. Ter ondersteuning van dit team zijn we gestart met sociale media. De site Onzebuurtonline helpt om met verschillende disciplines te kunnen communiceren.Het project wordt ondersteund door de GGD Rijnmond, de Hogeschool Rotterdam en de Erasmus universiteit. Er zijn contacten met ROC Zadkine en ROC Albeda College.

Kenmerken

Projectnummer:
206010008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2009
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M. Hoeijmakers
Verantwoordelijke organisatie:
Zichtbare schakels Rotterdam
Afbeelding

Verpleging en verzorging

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn dé onmisbare schakel in preventie, zorg en ondersteuning. Daarom investeren wij in kennis door en voor deze beroepsgroepen. Bekijk hoe we dat doen.