Mobiele menu

ZIN-samen: Zinvolle Samenwerking tussen Geestelijk Verzorgers en Vrijwilligers Levensvragen

Projectomschrijving

Vragen over zingeving waren traditioneel voorbehouden aan geloofsgemeenschappen. Afnemende religieuze betrokkenheid in de samenleving vraagt om een andere aanpak. In het zuiden van Nederland is door netwerken Palliatieve Zorg en centra voor levensvragen de afgelopen jaren ervaring opgedaan met vrijwilligers bij levensvragen, altijd naast betrokkenheid van Geestelijk Verzorgers.

Onderzoek

Momenteel ontbreekt het aan een inhoudelijk en organisatorisch kader rondom de juiste ondersteuner geestelijke zorg voor de juiste vraag, alsook aan een onderbouwde standaard van waarden en competenties van vrijwilligers. In dit onderzoek werken we, na probleemanalyse en bepaling van het toekomstbeeld, in fasen aan de (verdere) ontwikkeling van een ondersteuningsstructuur en een afgestemd aanbod. De regionale actieonderzoeksgroepen (AOG) worden ondersteund door een onderzoeker.

Verwachte resultaten

Het beoogde resultaat van dit onderzoek is een integraal en afgestemd aanbod van Geestelijke Zorg thuis door beroepskrachten en vrijwilligers aan mensen in de palliatieve fase en aan 50plussers. Tevens worden een passende structuur, werkprocessen en bewustwording en inzicht in de inhoud van de vragen en ervaringen van betrokkenen uitgewerkt.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Vragen op het gebied van zingeving van mensen in de thuissituatie, zijn vragen die van oudsher voorbehouden waren aan geloofsgemeenschappen en kerken. Vanwege een afnemende religieuze betrokkenheid, moeten deze ondersteuningsvragen heden ten dage op een andere manier gesignaleerd en begeleid worden. De partners betrokken in deze subsidieaanvraag hebben hiertoe de afgelopen jaren en in verschillende vormen ervaring opgedaan met vrijwilligers levensvragen of zijn momenteel in de fase dat een samenwerking met vrijwilligers geëxploreerd wordt. Naast deze vrijwilligers zijn altijd beroepskrachten, namelijk Geestelijk Verzorgers betrokken bij de vragen om ondersteuning bij levensvragen. In deze situaties ontbreekt echter een inhoudelijk en organisatorisch kader rondom de juiste ondersteuner geestelijke zorg (vrijwilliger dan wel Geestelijk Verzorger) voor de juiste vraag en tevens ontbreekt het aan een onderbouwde standaard rondom waarden en competenties van vrijwilligers levensvragen. Deze thema’s zijn daarom voor de aanvragers de aanleiding om te starten met een tweejarig Participatief Actieonderzoek. De partners in het project zijn: Netwerk Palliatieve Zorg & Centrum voor Levensvragen Westelijke Mijnstreek; Netwerk Palliatieve Zorg & Centrum voor Levensvragen Midden Limburg; Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda & ZINVOL Centrum voor levensvragen en Netwerk Palliatieve Zorg Regio Oss-Uden-Veghel en 's-Hertogenbosch-Bommelerwaard. Zij streven ernaar om gedurende het project te komen tot een integraal en afgestemd aanbod van Geestelijke Zorg in de thuissituatie door beroepskrachten (Geestelijk Verzorgers) een vrijwilligers aan mensen in de palliatieve fase en vijftigplussers. Hiertoe zal gewerkt worden aan een passende structuur, werkprocessen en afspraken en zal tevens bewustwording en inzicht in zowel de inhoud van de ondersteuningsvragen als de ervaringen van betrokken aandacht krijgen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10050011910006
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. C.M. Groot
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Rotterdam