Mobiele menu

ZIN-samen: Zinvolle Samenwerking tussen Geestelijk Verzorgers en Vrijwilligers Levensvragen

Vragen over zingeving waren traditioneel voorbehouden aan geloofsgemeenschappen. Afnemende religieuze betrokkenheid in de samenleving vraagt om een andere aanpak. In het zuiden van Nederland is door netwerken Palliatieve Zorg en centra voor levensvragen de afgelopen jaren ervaring opgedaan met vrijwilligers bij levensvragen, altijd naast betrokkenheid van Geestelijk Verzorgers.

Onderzoek

Momenteel ontbreekt het aan een inhoudelijk en organisatorisch kader rondom de juiste ondersteuner geestelijke zorg voor de juiste vraag, alsook aan een onderbouwde standaard van waarden en competenties van vrijwilligers. In dit onderzoek werken we, na probleemanalyse en bepaling van het toekomstbeeld, in fasen aan de (verdere) ontwikkeling van een ondersteuningsstructuur en een afgestemd aanbod. De regionale actieonderzoeksgroepen (AOG) worden ondersteund door een onderzoeker.

Verwachte resultaten

Het beoogde resultaat van dit onderzoek is een integraal en afgestemd aanbod van Geestelijke Zorg thuis door beroepskrachten en vrijwilligers aan mensen in de palliatieve fase en aan 50plussers. Tevens worden een passende structuur, werkprocessen en bewustwording en inzicht in de inhoud van de vragen en ervaringen van betrokkenen uitgewerkt.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10050011910006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. C.M. Groot
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Rotterdam