Mobiele menu

Zwolse sluitende aanpak 'personen met verward gedrag'

Projectomschrijving

Doel

Aan de hand van een onderzoek naar de stand van zaken in de zorg voor personen met verward gedrag in Zwolle (uitgevoerd in 2016) werkt gemeente Zwolle, samen met instellingen als GGD IJsselland, de hulpdiensten en diverse zorgaanbieders, aan het verbreden en herbevestigen van bestaande afspraken en werkwijzen. Daarbij maken ervaringsdeskundigen middels een klankbordgroep structureel onderdeel uit van de projectgroep, waarbij zij gevraagd en ongevraagd allen van feedback en advies voorzien.

Werkwijze

De projectgroep werkt in 3 pilots aan een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag in Zwolle:

  • Pilot 1: Triagevoorziening door de meldkamer en doorzetting aan de politie, huisartsenpost, forensisch artsen (GGD), het IHT-team (crisisteam)en Creating Balance.
  • Pilot 2: 24-uurs bereik- en beschikbaarheid door afdeling maatschappelijke zorg (Team VIA) en time-out locatie(s) beschikkend over beveiliging (Tactus en het Leger des Heils).
  • Pilot 3: Herkenning en vroeg signalering middels een Mental Health First Aid training over mensen met verward gedrag aan o.a. woningcorporaties, het sociaal wijkteam en baliemedewerkers bij de gemeente. Hiertoe is een aangepaste training ontwikkeld door MEE IJsseloevers en Impluz (Dimence groep).

Tegelijkertijd is er aandacht voor het evalueren en bijstellen, zodat er vanaf 1 oktober 2018 een getoetste sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag is in Zwolle.

Resultaten

  1. De pilot triagevoorziening heeft voorzien in een betere beoordeling in de meldkamer en op locatie. Hierdoor kan de zorgontvanger sneller en adequater zorg ontvangen. De pilot heeft ervoor gezorgd dat er een verbeterde communicatie en samenwerking tussen de partijen politie, HAP, IHT-team en Creating Balance is. Er is door de samenwerkende partijen ook een beslisboom opgesteld dat de medewerkers van de verschillende organisaties een fijn en behulpzaam overzicht biedt. Deze wordt veelvuldig gebruikt.
  2. Er is 24-uurs bereikbaarheid van het meld- en adviespunt Maatschappelijke zorg. Dit meldpunt functioneert naar tevredenheid van gemeenten en ketenpartners. Het meldpunt wordt de komende jaren financieel ondergebracht bij de GGD.
  3. De training ‘Grip op Verwardheid’ is verder (door)ontwikkeld en uitgerold. Gedurende het project is besloten om de twee onderdelen van de training los van elkaar aan te bieden. Uiteindelijk hebben 160 personen de training Niet zichtbare beperkingen gevolgd en 167 personen de training Mental Health First Aid. Beide trainingen zijn door de deelnemers hoog gewaardeerd. De inhoud van beide trainingen sluit goed aan bij de vraag van de deelnemers. Deelnemers voelen zich beter toegerust om personen met verward gedrag te helpen. Ook wordt stigma verminderd door de trainingen.

Er is binnen de pilots veel aandacht geweest voor het evalueren en bijstellen van initiateven, waardoor naast de gestelde doelen ook nieuwe initiatieven en successen zijn behaald. Zwolle heeft hierin een voorbeeldfunctie vervuld voor de gehele regio. Meerdere pilots zijn ook regionaal uitgerold.

Resultaten

  • De pilot triagevoorziening heeft voorzien in een betere beoordeling in de meldkamer/op locatie. Hierdoor kan de zorgontvanger sneller en adequater zorg ontvangen. De pilot heeft ervoor gezorgd dat er een verbeterde communicatie en samenwerking tussen de partijen politie, HAP, IHT-team en Creating Balance is. Er is door de samenwerkende partijen ook een beslisboom opgesteld dat de medewerkers van de verschillende organisaties een fijn en behulpzaam overzicht biedt. Deze wordt veelvuldig gebruikt.
  • Er is 24-uurs bereikbaarheid van het meld- en adviespunt Maatschappelijke zorg. Dit meldpunt functioneert naar tevredenheid van gemeenten en ketenpartners. Het meldpunt wordt de komende jaren financieel ondergebracht bij de GGD.
  • De training ‘Grip op Verwardheid’ is verder (door)ontwikkeld en uitgerold. Gedurende het project is besloten om de twee onderdelen van de training los van elkaar aan te bieden. Uiteindelijk hebben 160 personen de training Niet zichtbare beperkingen gevolgd en 167 personen de training Mental Health First Aid. Beide trainingen zijn door de deelnemers hoog gewaardeerd. De inhoud van beide trainingen sluit goed aan bij de vraag van de deelnemers. Deelnemers voelen zich beter toegerust om personen met verward gedrag te helpen. Ook wordt stigma verminderd door de trainingen.

Er is binnen de pilots veel aandacht geweest voor het evalueren en bijstellen van initiateven, waardoor naast de gestelde doelen ook nieuwe initiatieven en successen zijn behaald. Zwolle heeft hierin een voorbeeldfunctie vervuld voor de gehele regio. Meerdere pilots zijn ook regionaal uitgerold.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding
Afbeelding
Eén van de succesfactoren van de Zwolse aanpak voor mensen met verward gedrag is dat ervaringsdeskundigen structureel betrokken zijn en gevraagd en ongevraagd advies geven. In een korte film vertellen projectleider Manon Vosjan en ervaringsdeskundige Wil hoe zij tot een succesvolle samenwerking zijn gekomen. Bekijk de film op YouTube.

RTV Oost heeft een mooi item gemaakt over de inzet van ervaringsdeskundigen binnen de Zwolse aanpak voor mensen met verward gedrag. > Bekijk het filmpje
Afbeelding

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale, sluitende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp aan mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.
Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

Aan de hand van een onderzoek – uitgevoerd in 2016 naar de stand van zaken in de zorg voor personen met verward gedrag in Zwolle - heeft gemeente Zwolle samen met instellingen als GGD IJsselland, de hulpdiensten en diverse zorgaanbieders gewerkt aan het verbreden en herbevestigen van bestaande afspraken en werkwijzen. Daarbij zijn ervaringsdeskundigen structureel betrokken geweest middels een klankbordgroep als de projectgroep binnen de totale organisatie, waarbij zij gevraagd en ongevraagd allen van feedback en advies hebben voorzien. Er is binnen drie pilots gewerkt aan een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag in Zwolle:
Pilot 1: Triagevoorziening door de meldkamer en doorzetting aan de politie, huisartsenpost, forensisch arts
en (GGD), het IHT-team (crisisteam)en Creating Balance. Pilot 2: 24-uurs bereik- en beschikbaarheid door afdeling maatschappelijke zorg (Team VIA) en time-out locatie(s) beschikkend over beveiliging (Tactus en het Leger des Heils).
Pilot 3: Herkenning en vroeg signalering middels een Mental Health First Aid training over mensen met verward gedrag aan o.a. woningcorporaties, het sociaal wijkteam en baliemedewerkers bij de gemeente. Hiertoe is een aangepaste training ontwikkeld door MEE IJsseloevers en Impluz (Dimence groep).

Er is binnen de pilots veel aandacht geweest voor het evalueren en bijstellen van initiateven, waardoor naast de gestelde doelen ook nieuwe initiatieven en successen zijn behaald. Zwolle heeft hierin een voorbeeldfunctie vervuld voor de gehele regio. Meerdere pilots zijn ook regionaal uitgerold.

Pilot 1 en 2:
We sluiten aan op de bestaande structuur in Zwolle en maken aanpassingen waar nodig.
- Alle partijen betrokken bij deze doelgroep worden in enige mate betrokken en kunnen op eigen initiatief aansluiten waar gewenst.
- Organisaties leren elkaar beter kennen en het wordt duidelijk welke organisaties in de praktijk met mensen met verward gedrag werken. Daardoor leggen we ook meer verbinding in casuïstiek, waarbij sprake is van verward gedrag en bieden actief opschalingsmogelijkheden aan bij hulpverleningspartners.
- We versterken en verbreden het huidige meldpunt voor niet-acute zorg middels een 24/7 aanbod en zijn in gesprek over de verbinding tussen de acute en niet-acute keten.
- We vergaren en delen actief kennis en ervaringen op verschillende niveaus: landelijk, de verdiepingsregio, (boven-) regionaal en lokaal. We zijn op de hoogte van de landelijke ontwikkelingen en leveren een substantiële bijdrage aan de landelijk koers door transparantie over de best practices en aandachtpunten. Daarbij is er veel aandacht voor en interesse in de Zwolse aanpak bij onder andere de media en ZonMw.
- We hebben veel aandacht voor het monitoren en evalueren. Daardoor krijgen we onder andere inzicht in de (E33-) meldingen in Zwolle en signaleren we tijdig knelpunten in het proces.
- Studenten Hogeschool Windesheim hebben bruikbare producten opgeleverd: beslisboom Zwolse aanpak, richtlijn ervaringsdeskundigheid en eerste aanzet klanttevredenheid.
- Ervaringsdeskundigen (klankbordgroep)

Pilot 3:
De training wordt hoog gewaardeerd door de deelnemers. Zo wordt er rond de 4.4 (op een score van 1-5) gescoord op de training in totaal en zelfs 4.5-5 (op een score van 1-5) op de inzet van ervaringsdeskundigheid in de training.
Op basis van verschillende bevindingen vanuit de evaluaties (zowel digitaal als mondeling) wordt de training steeds verbeterd.
Succesfactor is dat mensen handelingsbekwame worden in hun dagelijkse leven en hun dagelijkse werk. Dit project zit volledig op de preventie, dus de belangrijkste succesfactor is dat het problematiek in de toekomst voorkómt.

Samenvatting van de aanvraag

Aan de hand van een onderzoek – uitgevoerd in 2016 naar de stand van zaken in de zorg voor personen met verward gedrag in Zwolle - werkt gemeente Zwolle samen met instellingen als GGD IJsselland, de hulpdiensten en diverse zorgaanbieders aan het verbreden en herbevestigen van bestaande afspraken en werkwijzen. Daarbij maken ervaringsdeskundigen middels een klankbordgroep structureel onderdeel uit van de projectgroep, waarbij zij gevraagd en ongevraagd allen van feedback en advies voorzien. De projectgroep werkt in drie pilots aan een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag in Zwolle: Pilot 1: Triagevoorziening door de meldkamer en doorzetting aan de politie, huisartsenpost, forensisch artsen (GGD), het IHT-team (crisisteam)en Creating Balance. Pilot 2: 24-uurs bereik- en beschikbaarheid door afdeling maatschappelijke zorg (Team VIA) en time-out locatie(s) beschikkend over beveiliging (Tactus en het Leger des Heils). Pilot 3: Herkenning en vroeg signalering middels een Mental Health First Aid training over mensen met verward gedrag aan o.a. woningcorporaties, het sociaal wijkteam en baliemedewerkers bij de gemeente. Hiertoe is een aangepaste training ontwikkeld door MEE IJsseloevers en Impluz (Dimence groep). Tegelijkertijd is er aandacht voor het evalueren en bijstellen, zodat er vanaf 1 oktober 2018 een getoetste sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag is in Zwolle. Dit eveneens ter voorbeeld - in afstemming en vergelijkend met het project in Deventer (Dimence groep)-aan de andere gemeenten in IJsselland.De projectleider van de Zwolle vervult daarbij gelijktijdig de rol van procesregisseur van IJsselland.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638012007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. MJ. Vosjan
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Zwolle