Mobiele menu

Gereedschapskist Netwerken Palliatieve Zorg Groningen

Projectomschrijving

Het huidige palliatieve zorgbeleid binnen Stichting Sprank ontbreekt nog grotendeels. In de organisatie is geen formele visie op palliatieve zorg. Het streven is om mensen zo lang mogelijk in de eigen woning te verzorgen. Om goede palliatieve zorg te bieden wil Sprank 1 palliatief zorgteam formeren.

Doel

We ontwikkelen binnen de Stichting Sprank een palliatief beleid gezien de ouder wordende populatie.

Aanpak/werkwijze

We leidden 15 medewerkers van Sprank op als trainer in de Set Signalering. Volgens het train-de-trainer concept trainden deze medewerkers vervolgens 33 zorgteams, gedragsdeskundigen en het coördinerend team verpleegkundigen binnen Sprank. In samenwerking met het Nivel vond bij aanvang van het project een 0-meting plaats. Daarnaast voerden we een zelfevaluatie palliatieve zorg uit. Op basis van de uitkomsten van zowel de 0-meting als de zelfevaluatie is gekozen voor de implementatie van 2 producten, namelijk Signalering in de palliatieve fase en een eigen ontwikkelde wensen/levensboek.

Samenwerkingspartners

We werkten samen met het Nivel.

Resultaten

Signaleren in de palliatieve fase

Als resultaat is de Set Signalering nu structureel onderdeel van de palliatieve zorgverlening binnen Sprank. De set zetten we niet alleen in een palliatieve fase in, maar ook al in de dagelijkse zorgverlening waarbij begeleiders om veranderingen bij de cliënt te kunnen signaleren, interpreteren en hierop te anticiperen. Aan de training zijn kick-off bijeenkomsten gekoppeld. Voorafgaand aan de training komt de geestelijk verzorger bij de zorgteams op bezoek om te praten over palliatieve zorg. Het delen van ervaringen en het kennis opdoen wordt als meerwaarde gezien.

Op het gebied van gespreksvoering over de wensen en voorkeuren is nog wel verbetering mogelijk.
Bij de nameting door het Nivel gaven 84% van de respondenten aan dat de inzet leidde tot betere palliatieve zorg. En 88% van de respondenten gaf aan dat de geïntroduceerde instrumenten bruikbaar zijn voor cliënten die palliatieve zorg behoeven. Met de toekenning van het project is het gelukt beleid en structuur voor palliatieve zorg vorm te gegeven. Daarmee doen we recht aan de specifieke zorgbehoefte voor mensen met een verstandelijke beperking in de laatste fase van hun leven.

De Set Signalering is ingebed in de training binnen het opleidingsmanagement bij Sprank. Alle medewerkers binnen Sprank kunnen zich inschrijven voor deze training, welke trainers geven. Ook hanteren de gedragsdeskundigen en het coördinerend team verpleegkundigen deze methodiek bij hun advisering rondom casussen. De 15 trainers in de Set Signalering organiseren met elkaar een jaarlijkse bijeenkomst waarin ze ervaringen en vragen met elkaar delen. Een deel van de trainers neemt ook deel aan de kennisgroep palliatieve zorg, wat ontstond vanuit het project en zorgt voor de borging van palliatieve zorg. Omdat de kennisgroep uit medewerkers met verschillende functies en vanuit verschillende afdelingen bestaat, maakt dat palliatieve zorg breed onder de aandacht is binnen Sprank.

Wensenboek

In het beleid van Sprank komt naar voren dat Sprank het belangrijk vindt dat de wensen en voorkeuren van de cliënt en hun naaste(n) centraal staan. Om die reden ontwikkelden we ook een wensenboek, dat we inzetten om het gesprek met de cliënt aan te gaan. Dit wensenboek leverden we in december 2022 op.

ZonMw en proactieve zorgplanning

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van het levenseinde helpt patiënten en naasten om over hun doelen, wensen en behoeften rondom de palliatieve fase na te denken. Het is belangrijk dat zorgverleners tijdig en regelmatig hierover in gesprek gaan en dit inventariseren en vastleggen. Vanuit ons programma financieren we onderzoek naar handvatten voor proactieve zorgplanning en de toepassing daarvan in de zorgpraktijk.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De netwerken palliatieve zorg groningen en Drenthe hebben sinds een klein jaar een werkgroep met 7 organisaties uit de verstandelijk gehandicapten zorg. Dit zijn organisaties die sinds kort in netwerkverband werk maken van palliatieve zorg. Zo zijn de organisaties gestart of voornemens te starten met het invullen van het zelfevaluatie instrument als basis voor het ontwikkelen van beleid voor de palliatieve zorg. Daarnaast organiseren we met elkaar een symposium op 15 november over palliatieve zorg binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg. Als coördinator ondersteun ik deze aanvraag daarom ten zeerste. Het project biedt Stichting Sprank een enorme kans om daadwerkelijk een impuls te geven aan de palliatieve zorg. Het Netwerk Groningen Centraal wil met Stichting Sprank als pionier het gebruik van de gereedschapskist in palliatieve zorg verkennen en best practices én opgedane kennis dissemineren onder andere organisaties in het netwerk en de provincie. Ook kan dit project worden ingezet ter bevordering van transmurale zorg/ketenzorg in de regio. Wat betreft Sprank. Stichting Sprank geeft zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Ze zorgen voor ruim 500 cliënten op circa 30 locaties in Nederland. Sprank zorgt, ondersteunt en begeleidt op woon- en dagbestedingslocaties, en bij mensen thuis. Sprank is een platte organisatie. Dat is de reden dat we vanuit 1 netwerk de aanvraag doen voor meerdere teams, verdeeld over het land. Het huidige palliatieve zorgbeleid binnen Stichting Sprank ontbreekt nog grotendeels. In de organisatie is geen formele visie op palliatieve zorg. Het streven is om mensen zo lang mogelijk in de eigen woning te verzorgen. Om goede palliatieve zorg te bieden wil Sprank 1 palliatief zorgteam formeren. In het verleden is ervaring opgedaan met verschillende methodieken en instrumenten, waaronder het betrekken van de huisarts op medisch gebied, de gedragsdeskundige op psychisch gebied en op de interne dagbesteding wordt aandacht besteed aan rouwverwerking. Voor de geestelijke ondersteuning wordt ook de kerkelijke gemeente ingezet. Indien nodig wordt een AVG, diëtiste, fysiotherapeut ingezet. Wat betreft methodiek wordt gebruik gemaakt van de belevingsgerichte methodiek. Stichting Sprank geeft aan dat het lastig is om structureel goede palliatieve zorg te bieden. Knelpunten die zij hebben geconstateerd zijn: - het te laat ontdekken dat palliatieve zorg nodig is, vaak relatief kort voor overlijden - ad hoc handelen, geen beleid - weinig kennis en vaardigheden begeleiders - praten over palliatieve zorg lastig - ongemak bij betrekken cliënt - verbeteren samenwerking en onderlinge communicatie - verbeteren kennis en vaardigheden - meer structureel beleid/visie op palliatieve zorg nodig - toenemend aantal cliënten naar verwachting Stichting Sprank ziet het Netwerk Palliatieve Zorg als een middel om kennis te delen en ervaring op te doen en om te leren van elkaar. Goed dat er een Netwerk is! zeggen ze. In het huidige project zien zij een kans om bovenstaande knelpunten te verminderen en de palliatieve zorg te verbeteren. We zien dit project als gelukt als vergeleken met de start van het project: 1) Sprank visie en beleid op palliatieve zorg heeft geformuleerd; (2) Sprank een werkgroep palliatieve zorg structureel ingericht heeft; (3) Sprank structureel deelneemt aan Netwerk PZ; (4) de zorgverleners binnen Sprank significant meer weten over het palliatieve zorgbeleid in de organisatie; (5) de zorgverleners competenter zijn in het bieden van palliatieve zorg; (6) de zorgverleners positiever zijn (en zich bekwaam voelen) over de kwaliteit van de geboden palliatieve zorg voor cliënt en naasten; (7) zorgverleners / Sprank structureel een nazorggesprek houdt, zodat we kunnen leren van wat goed gaat en beter kan (8) informatiebijeenkomsten voor verwanten belegt Het prakkijkproject loopt van 1 april 2020 tot en met 31 september en eindigt 1 okt 2022. te ondernemen activiteiten: Maanden Activiteiten Praktijkprojecten Zelfevaluatie palliatieve zorg Keuze 2 minimaal instrumenten Implementatieplan Uitvoeren implementatie en borging Zelfevaluatie palliatieve zorg Bijdrage onderzoek Nivel Voormeting Nameting, eindevaluatie Deelname Netwerkbijeenkomsten Bijeenkomst 1 Bijeenkomst 2 Bijeenkomst 3 Bijeenkomst 4 (en naar behoefte meer) Delen ervaringen binnen de netwerken PZ Groningen Organiseren workshop voor de andere VG organisaties binnen de werkgroep Borging: - Ondersteuning door/van het management van het project; - Enthousiaste, betrokken medewerkers; - Sprank is bezig een verpleegkundige vakgroep op te zetten; - Sprank wil structureel lid blijven van het Netwerk PZ; - De projectgroep is een blijvende formele groep palliatieve zorg; - Duurzame beschikbaarheid van (financiële) middelen voor de inzet van de interventie; - Er is aansluiting van de interventies bij bestaande werkwijzen / protocollen; - De interventies worden opgenomen in organisatie- en scholingsbeleid.

Kenmerken

Projectnummer:
844001930
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J.M.L. M.L. Tijhaar
Verantwoordelijke organisatie:
Elann