Mobiele menu

Gereedschapskist Netwerken Palliatieve Zorg Groningen

Het huidige palliatieve zorgbeleid binnen Stichting Sprank ontbreekt nog grotendeels. In de organisatie is geen formele visie op palliatieve zorg. Het streven is om mensen zo lang mogelijk in de eigen woning te verzorgen. Om goede palliatieve zorg te bieden wil Sprank 1 palliatief zorgteam formeren.

Doel

We ontwikkelen binnen de Stichting Sprank een palliatief beleid gezien de ouder wordende populatie.

Aanpak/werkwijze

We leidden 15 medewerkers van Sprank op als trainer in de Set Signalering. Volgens het train-de-trainer concept trainden deze medewerkers vervolgens 33 zorgteams, gedragsdeskundigen en het coördinerend team verpleegkundigen binnen Sprank. In samenwerking met het Nivel vond bij aanvang van het project een 0-meting plaats. Daarnaast voerden we een zelfevaluatie palliatieve zorg uit. Op basis van de uitkomsten van zowel de 0-meting als de zelfevaluatie is gekozen voor de implementatie van 2 producten, namelijk Signalering in de palliatieve fase en een eigen ontwikkelde wensen/levensboek.

Samenwerkingspartners

We werkten samen met het Nivel.

Resultaten

Signaleren in de palliatieve fase

Als resultaat is de Set Signalering nu structureel onderdeel van de palliatieve zorgverlening binnen Sprank. De set zetten we niet alleen in een palliatieve fase in, maar ook al in de dagelijkse zorgverlening waarbij begeleiders om veranderingen bij de cliënt te kunnen signaleren, interpreteren en hierop te anticiperen. Aan de training zijn kick-off bijeenkomsten gekoppeld. Voorafgaand aan de training komt de geestelijk verzorger bij de zorgteams op bezoek om te praten over palliatieve zorg. Het delen van ervaringen en het kennis opdoen wordt als meerwaarde gezien.

Op het gebied van gespreksvoering over de wensen en voorkeuren is nog wel verbetering mogelijk.
Bij de nameting door het Nivel gaven 84% van de respondenten aan dat de inzet leidde tot betere palliatieve zorg. En 88% van de respondenten gaf aan dat de geïntroduceerde instrumenten bruikbaar zijn voor cliënten die palliatieve zorg behoeven. Met de toekenning van het project is het gelukt beleid en structuur voor palliatieve zorg vorm te gegeven. Daarmee doen we recht aan de specifieke zorgbehoefte voor mensen met een verstandelijke beperking in de laatste fase van hun leven.

De Set Signalering is ingebed in de training binnen het opleidingsmanagement bij Sprank. Alle medewerkers binnen Sprank kunnen zich inschrijven voor deze training, welke trainers geven. Ook hanteren de gedragsdeskundigen en het coördinerend team verpleegkundigen deze methodiek bij hun advisering rondom casussen. De 15 trainers in de Set Signalering organiseren met elkaar een jaarlijkse bijeenkomst waarin ze ervaringen en vragen met elkaar delen. Een deel van de trainers neemt ook deel aan de kennisgroep palliatieve zorg, wat ontstond vanuit het project en zorgt voor de borging van palliatieve zorg. Omdat de kennisgroep uit medewerkers met verschillende functies en vanuit verschillende afdelingen bestaat, maakt dat palliatieve zorg breed onder de aandacht is binnen Sprank.

Wensenboek

In het beleid van Sprank komt naar voren dat Sprank het belangrijk vindt dat de wensen en voorkeuren van de cliënt en hun naaste(n) centraal staan. Om die reden ontwikkelden we ook een wensenboek, dat we inzetten om het gesprek met de cliënt aan te gaan. Dit wensenboek leverden we in december 2022 op.

ZonMw en proactieve zorgplanning

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van het levenseinde helpt patiënten en naasten om over hun doelen, wensen en behoeften rondom de palliatieve fase na te denken. Het is belangrijk dat zorgverleners tijdig en regelmatig hierover in gesprek gaan en dit inventariseren en vastleggen. Vanuit ons programma financieren we onderzoek naar handvatten voor proactieve zorgplanning en de toepassing daarvan in de zorgpraktijk.

Kenmerken

Projectnummer:
844001930
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J.M.L. M.L. Tijhaar
Verantwoordelijke organisatie:
Elann