Mobiele menu

Goed Begrepen - deel 2

Ondanks de toenemende aandacht voor palliatieve zorg en het (op tijd) voeren van gesprekken over het levenseinde krijgen nog lang niet alle patiënten deze zorg daadwerkelijk aangeboden. De gesprekken die wel gevoerd worden zijn voor veel patiënten niet goed te begrijpen en er is onvoldoende aandacht voor de context van de patiënt en naasten. Het aanpassen van de communicatie aan patiënten die - al dan niet ingegeven door hun situatie - beperkte gezondheidsvaardigheden hebben en daardoor informatie moeilijk op kunnen nemen en toe kunnen passen, is dan ook van groot belang voor hun kwaliteit van leven.

Doel

We implementeren de geleerde lessen en interventies (hulpmiddelen en materialen) die ontwikkeld zijn in de projecten ‘Goed Begrepen’ en ‘In gesprek over leven en dood’ zodat zij een stevigere plek krijgen in de zorg. Het uiteindelijk doel is dat patiënten en naasten, en dan met name de groep patiënten en naasten met beperkte gezondheidsvaardigheden en/of een migratieachtergrond, zich ondersteund en gehoord voelen in hun laatste levensfase, door alle zorgverleners die zij in die tijd tegenkomen.

Aanpak/werkwijze

Een implementatietraject van 1 jaar met afdelingen van 2 regionale ziekenhuisafdelingen (of -poli’s) en 4 eerstelijnspraktijken uit de regio van de ziekenhuizen (2 praktijken per regio), waarbij wij het leren op de werkvloer en het gebruik van eerder ontwikkelde materialen en trainingen stimuleren. Naast het implementatietraject loopt een onderzoek, deels actieonderzoek en deels evaluatieonderzoek om de bewijskracht verder te onderbouwen. Uit Goed Begrepen deel 1 blijkt dat alle materialen, specifiek de e-learning en teamtraining, door zorgverleners positief worden geëvalueerd en volgens de meerderheid van de zorgverleners leidt tot een daadwerkelijke verbetering in begrijpelijke communicatie en samen beslissen met patiënten in de palliatieve fase met beperkte gezondheidsvaardigheden in ziekenhuizen.

Samenwerkingspartners

We werken samen met Stichting ABC, het Nivel en Radboudumc.

Verwachte resultaten

Aan output verwachten we de volgende resultaten:

  • Implementatie van de materialen en geleerde lessen in 2 regio’s, met een concrete handreiking voor andere eerstelijnspraktijken en afdelingen/poli’s van ziekenhuizen. In de handreiking zijn ook concrete stappen beschreven om te komen tot een goede overdracht van en met patiënten in de palliatieve fase tussen eerste- en tweedelijn en visa versa. De handreiking stimuleert verdere opschaling van de geleerde lessen en interventies.
  • Nieuwe scenario’s over minimaal 3 ziektebeelden zijn toegevoegd aan de e-learning Goed Begrepen. De nieuwe scenario’s kiezen en ontwikkelen we samen met de zorgverleners, bijvoorbeeld over hartfalen, nierfalen, geriatrie, Parkinson of amyotrofische laterale sclerose (ALS). De nieuwe scenario’s dragen bij aan herkenbaarheid van het opleidingsmateriaal in diverse zorgcontexten.

Aan outcome verwachten we de volgende resultaten:

  • Zorgverleners zijn beter toegerust om persoonsgerichte en begrijpelijke gesprekken over het levenseinde te voeren en doen dat aantoonbaar beter en vaker.
  • Naasten zijn na het overlijden tevreden met de gevoerde gesprekken en de communicatie rond de samenwerking en overdracht van eerste- en tweedelijn.
  • Eerste- en tweedelijn communiceren beter rond patiënten die palliatieve zorg krijgen. Er zijn duidelijke afspraken over de communicatie rondom het ontslag uit het ziekenhuis. Deze resultaten meten we in regio’s waar het project draaide.

Vervolg

Dit project is een vervolg van:

ZonMw en diversiteit in de palliatieve zorg

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Iedereen heeft recht op een goede gezondheid en passende zorg. Eigen regie in de laatste levensfase voor iedereen is belangrijk, ook voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Daarom financieren we vanuit ons programma onderzoek naar diversiteit in de palliatieve zorg en stimuleren we betrokkenheid van deze mensen in onderzoek zodat iedereen de juiste zorg krijgt.

Kenmerken

Projectnummer:
10200012320006
Looptijd: 5%
Looptijd: 5 %
2024
2026
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
dr. GM Boland
Verantwoordelijke organisatie:
Nivel